clanak False

Laboratorijska dijagnostika i reagensi, grupa 1 potrošni materijal za biokemijske testove

03.02.2017.
  
ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu  je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14- Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 03.02.2017. objavio Ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: Laboratorijska dijagnostika i reagensi, grupa 1 potrošni materijal za biokemijske  testove, evidencijski broj: 010-005-2-2016-EMV, broj dokumenta: 2017/S 014-0001974
 
Rok za dostavu ponuda je 14.02.2017. u 13,30 sati.
 
 
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje