clanak False

Civilna zaštita

16.04.2019.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.
Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
Znak civilne zaštite Republike Hrvatske je međunarodni znak civilne zaštite.
       
 
Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi sudionici u sustavu na svim razinama radi spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.
Mjere su:
-          uzbunjivanje i obavješćivanje;
-          evakuacija, zbrinjavanje;
-          sklanjanje, spašavanje;
-          prva pomoć, KBRN zaštita (Kemijsko-biološko-radiološko-nuklearna zaštita);
-          asanacija (humana, animalna, asanacija terena);
-          zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla;
-          zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla.

Aktivnosti u sustavu civilne zaštite su:
pripremne aktivnosti: provode se kao preventivne i planske aktivnosti u okviru redovne djelatnosti sudionika sustava civilne zaštite;
operativne aktivnosti: provode se u rasponu od ranog upozoravanja, pripravnosti do reagiranja.
U sustavu civilne zaštite razlikujemo tri faze: prevencija, pripravnost i reagiranje.

Civilna zaštita ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Načela su:
- opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije
- načelo operativnog djelovanja: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Sudionici sustava su:
– Vlada Republike Hrvatske
– Ministarstvo unutarnjih poslova, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
– tijela državne uprave i druga državna tijela
– Oružane snage Republike Hrvatske i policija
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Operativne snage sustava su:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
 
Obveznici civilne zaštite su hrvatski državljani, državljani Europskoga gospodarskog prostora i državljani trećih zemalja koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj te osobe bez državljanstva s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj, starosne dobi od 18 do 65 godina života, koji su uvedeni u evidenciju obveznika civilne zaštite jedinica lokalne samouprave.
Iznimno (st. 1. čl.44. Zakona) dužnosti u sustavu civilne zaštite ne mogu se dodjeljivati:
– trudnicama, majkama s djetetom mlađim od deset godina ili samohranim roditeljima djeteta do 15 godina
– osobama koje se brinu o osobama s invaliditetom, starijim osobama ili o odraslom članu obitelji koji nije sposoban brinuti se za sebe, a žive u istom kućanstvu, osobe s invaliditetom i osobe trajno nesposobne za rad
– djelatnim vojnim osobama, službenicima i namještenicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, pričuvnicima pozvanim na obuku, ugovornim pričuvnicima, kadetima, osobama koje su pristupile dragovoljnom vojnom osposobljavanju, ročnicima kada je na snazi obvezno služenje vojnog roka, vojnim obveznicima mobiliziranim u Oružane snage Republike Hrvatske, zaposlenicima kojima je uvedena radna obveza
– policiji, žurnim službama, djelatnicima zdravstva te profesionalnim članovima drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite i službenicima i namještenicima središnjih tijela državne uprave
– zaposlenicima u pravnim osobama i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjih tijela državne uprave.
 
Grad Zagreb poziva sve zainteresirane s prebivalištem na području grada Zagreba da se priključe postrojbama civilne zaštite opće namjene. Zainteresirani se mogu javiti na adresu civilna.zastita@zagreb.hr

Dodatne informacije dostupne su na letku Pridruži se civilnoj zaštiti

Dan civilne zaštite Republike Hrvatske obilježava se 1. ožujka