clanak False

Najčešća pitanja

27.03.2023.

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

        ​1. BROJ DJECE, VRSTA I STRUKTURA PREDŠKOLSKIH USTANOVA

                Sustavom predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu danas je obuhvaćeno oko 35.000 djece, od čega njih gotovo 31.000 u 60 dječjih vrtića osnivač kojih je Grad Zagreb. Uz spomenutih 60 gradskih dječjih vrtića, koji djeluju na 230 lokacija, u Zagrebu djeluje i 64 privatnih i vjerskih dječjih vrtića te 26 obrta djelatnosti dadilja.

 
 1. UPISI DJECE U GRADSKE DJEČJE VRTIĆE

                Svi dječji vrtići Grada Zagreba imaju ujednačene Pravilnike o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga koji se, pak, temelje na Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (SGZG 6/11, 19/11, 15/12).
                Uz tzv. ''velike'' upise, koji se, u pravilu, provode u svibnju za narednu pedagošku godinu, i to online, putem e-Pisarnice, dječji vrtići Grada Zagreba provode upise tijekom cijele pedagoške godine, sukladno raspoloživim kapacitetima. Dječji vrtići upise provode u skladu s Pravilnikom o upisu.

 
 1. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS DJECE U GRADSKE DJEČJE VRTIĆE

Dokumentacija potrebna za upis djece u gradske dječje vrtiće:
 • popunjeni i potpisani zahtjev za upis (zahtjev je dostupan na web stranici svakog vrtića, fizički u vrtiću te na mrežnim stranicama Grada Zagreba (link)
 • obrazac za inicijalni razgovor (obrazac je dostupan na web stranici svakog vrtića, fizički u vrtiću te na mrežnim stranicama Grada Zagreba (link)
 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,
 • ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić te obrascu za inicijalni razgovor
 
 1. SLOBODNA MJESTA U DJEČJIM VRTIĆIMA

                Slobodna mjesta u gradskim, privatnim i vjerskim dječjim vrtićima objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Zagreba (link), a ažuriraju se jednom mjesečno, početkom mjeseca.

 
 1. CIJENE VRTIĆA, SUFINANCIRANJE GRADA ZAGREBA

                Sufinanciranje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pobliže se uređuje Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba, odnosno Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (SGZG 6/11, 19/11, 15/12)
                Sukladno navedenom, ekonomska (puna) cijena redovitog 10-satnog programa u gradskim dječjim vrtićima u 2022. godini iznosi 252,17 €, dok ekonomska cijena redovitog poludnevnog programa iznosi 172,54 €. Privatni i vjerski dječji vrtići odluku o ekonomskoj cijeni donose samostalno.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje iz proračuna Grada Zagreba, odnosno prava na olakšicu, roditelji su predškolskoj ustanovi u koju je dijete upisano dužni u određenom roku dužni podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu (zahtjev – gradski vrtići; zahtjev – privatni i vjerski, dadilje), zajedno s pripadajućom dokumentacijom.
Sufinanciranje Grada Zagreba jednako je za svu djecu, neovisno o tome pohađaju li vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb, privatne i vjerske dječje vrtiće ili su pak u skrbi dadilja. Mjesečni iznos sufinanciranja Grada Zagreba u ekonomskoj cijeni redovitog 10-satnog programa po djetetu tako iznosi od 172,54 € do 232,26 €, a iznos subvencije ovisi o prihodovnom cenzusu:
PRIHODOVNI CENZUS MJESEČNI IZNOS SUFINANCIRANJA PO DJETETU IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA
1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 597,39 € i više 172,54 €
2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 464,66 € do 597,25 € 192,45 €
3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 331,94 do 464,53 € 212,36 €
4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 331,81 € 232,26 €
 
                Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini, pritom, umanjuju se za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita (do najviše 12 rata) po ugovoru za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca (do najviše 12 mjesečnih najamnina).
                Predškolska ustanova, temeljem dostavljenog zahtjeva i dokumentacije, utvrđuje iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa.

 
 1. GRADSKI VRTIĆI - DODATNE OLAKŠICE

                Sukladno Programu javnih potreba, olakšice u plaćanju redovitog programa u dječjim vrtićima Grada Zagreba imaju roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, i to kako slijedi:
Kategorija Iznos roditeljske participacije
Dijete osobe s invaliditetom (90%-100%) Oslobođenje od plaćanja
Dijete osobe s invaliditetom (60%-80%) 50% iznosa sudjelovanja u cijeni programa
Dijete osobe s invaliditetom (50% i manje) 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa
Treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu Oslobođenje od plaćanja
Drugo dijete iste obitelji u redovitom programu 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa
Dijete samohranog roditelja 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa
Dijete čija se obitelj koristi pravom na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi 20% iznosa sudjelovanja u cijeni programa
 
Roditelj/skrbnik može se koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.

 
 1. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME U GRADSKIM VRTIĆIMA

            Ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe, prednost se određuje sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (SGZG 6/11, 19/11, 15/12).
            Slijedom navedenog, prednost pri upisu u redovite programe određuje gradska predškolska ustanova prema sljedećim kriterijima:
 • dijete roditelja invalida Domovinskog rata
 • dijete oba zaposlena roditelja,
 • dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem
 • dijete samohranog roditelja
 • dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • dijete iz obitelji s troje ili više djece
 • dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,
 • dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu
 • djeca koja imaju teškoće u razvoju, ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe
 • djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama, uz obveznu preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb
 
 1. UPIS U VRTIĆ - POTPISIVANJE UGOVORA

                Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem, u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do početka nove pedagoške godine, odnosno do uključivanja djeteta u program. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine, odnosno kako je to utvrđeno ugovorom. Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta.

 
 1. ŠTO JE RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN DOSTAVITI DJEČJEM VRTIĆU PRIJE UPISA DJETETA

            Roditelj/skrbnik djeteta obvezan je dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – NN 114/02).

 
 1. CIJEPLJENJE I UPIS U DJEČJI VRTIĆ

            Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/202) „upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja… Provjeru statusa o cijepljenju vrši liječnik prije ulaska djeteta u dječji vrtić i povremeno, najmanje jedanput godišnje pri obnovi upisa u dječji vrtić.“

 
 1. POSEBNI I DRUGI PROGRAMI

Gradska predškolska ustanova može organizirati posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe te druge programe predškolskog odgoja u skladu s interesima i potrebama djece i zahtjevima roditelja i postojanju uvjeta u gradskoj predškolskoj ustanovi. Za informacije o posebnim i drugim programima pojedinog dječjeg vrtića možete se obratiti samom vrtiću.

 
 1. PROGRAM PREDŠKOLE

Gradska predškolska ustanova je dužna samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama osigurati ostvarivanje programa predškole u trajanju od 250 sati za svu zainteresiranu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja, a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu.
Program predškole besplatan je za svu djecu roditelja/skrbnika s prebivalištem u Gradu Zagrebu u godini prije polaska u osnovnu školu, a dvije godine za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, djecu pripadnike drugih nacionalnih manjina (odnosno djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djecu s teškoćama u razvoju s najmanje 250 sati programa.

 
 1. POJEDINAČNI UPIS U DJEČJI VRTIĆ

Pojedinačan upis djeteta u dječji vrtić nije u nadležnosti Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, već su za to nadležni sami dječji vrtići.
Upisna komisija dječjeg vrtića tijekom cijele godine zaprima i razmatra zahtjeve za upis po uobičajenom protokolu i ukoliko postoje uvjeti i kapaciteti za prijem djeteta u vrtić, upisna komisija udovoljava zahtjevu roditelja/skrbnika. Ukoliko nema mjesta u željenom dječjem vrtiću, roditelji/skrbnici djece mogu kontaktirati druge najbliže gradske dječje vrtiće, odnosno privatne i vjerske vrtiće u Gradu Zagrebu, kao i dadilje koje djelatnost obavljaju sukladno Zakonu o dadiljama, a koje također sufinancira Grad Zagreb.

 
 1. PREHRANA U DJEČJIM VRTIĆIMA I ŠKOLAMA

Grad Zagreb u suradnji s Nastavnim zavodom Andrija Štampar i Prehrambeno biotehnološkim fakultetom proveo je projekt „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“ zahvaljujući kojem dječji vrtići Grada Zagreba imaju jedinstvene, standardizirane, nutricionistički uravnotežene i sezonske jelovnike. „Program primjene standarda i normativa za prehranu djece“ kontinuirano se provodi u svim gradskim vrtićima.
U svim zagrebačkim osnovnim školama prehrana se temelji na „Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama“ te „Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi“ čime je svoj djeci u vrtićima i školama Grada Zagreba osigurana visokokvalitetna i pravilna prehrana.
 
 
 

OSNOVNO ŠKOLSTVO

          1. ​BROJ UČENIKA, VRSTA I STRUKTURA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

Djelatnost osnovnog odogja i obrazovanja u Gradu Zagrebu odvija se u 111 redovitih, 4 posebne, 2 umjetničke, 6 glazbenih i 3 plesne škole osnivač kojih je Grad Zagreb (ukupno 126 ustanova) te 25 privatnih i vjerskih osnovnih škola. Osnovne škole u Gradu Zagreba u školskoj godini 2022./2023. pohađa ukupno 65.638 učenika.
 

         2. ​UPIS U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

            Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, u prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. Upis djece u I. razred osnovne škole za svaku školsku godinu obavlja se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba najkasnije do sredine mjeseca lipnja tekuće godine.
            Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole po gradskim četvrtima Grada Zagreba, kontakti osnovnih škola i nadležnih liječnika školske medicine objavljuju se na oglasnim pločama Gradskog ureda za obrazovanje, područnih ureda Gradske uprave Grada Zagreba, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr

 

         3. PRIJEVREMENI UPIS

Iznimno, u prvi razred može se upisati dijete koje nije školski obveznik, odnosno koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina, pri čemu su roditelji/skrbnici zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika dužni podnijeti područnom uredu gradske uprave sukladno prebivalištu djeteta najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.
Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.
      
     

         4. UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA UČENIKA

                Prije upisa u I. razred osnovne škole, dijete je obvezno obaviti pregled utvrđivanja psihofizičkog stanja i u osnovnoj školi koju će pohađati prema upisnom području i u ambulanti kod nadležnog liječnika školske i adolescentne medicine.
Pregled djeteta obavlja stručno povjerenstvo škole kojega je član i nadležni školski liječnik. Liječnički pregled djeteta liječnik obavlja u zdravstvenoj ustanovi, a iznimno se može obaviti i u osnovnoj školi u koju se dijete treba upisati. S ostalim članovima stručnog povjerenstva roditelj/skrbnik dužan je utvrditi termin pregleda u školi koju će dijete pohađati prema upisnom području.
U slučaju da dijete iz opravdanih razloga ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području te s njim utvrditi drugo vrijeme pregleda.
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta propisan je Pravilnikom o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava.

 

         5. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS U OSNOVNU ŠKOLU

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je školi predočiti:
 • mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred
 • ukoliko je riječ o prijevremenom upisu u I. razred, Rješenje kojim se to odobrava.
 

          6. PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA

 Sve osnovne škole u Gradu Zagrebu organiziraju produženi boravak za potrebe svojih učenika. Produženi boravak organizira se za učenike I., II., III. i, iznimno, IV. razreda, ovisno o potrebama roditelja i raspoloživim prostornim, kadrovskim te drugim organizacijskim uvjetima i kapacitetima svake pojedine škole. U školskoj godini 2022./2023. produženi boravak provodi se za ukupno 15.231 učenika u 705 skupina.
O organizaciji programa produženog boravka odlučuje Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade temeljem obrazloženog prijedloga svake škole.
Ustrojavanje odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka, uvjeti uključivanja učenika u program, utvrđivanje cijene programa za roditelje i način rada u produženom boravku regulirani su Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba.
Protokol sklapanja ugovora i utvrđivanje iznosa plaćanja programa za roditelje u organizaciji su škole koju dijete pohađa. 

 

         7. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI

Postupak ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju na potporu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, načini uključivanja, način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i te uvjeti koje moraju ispunjavati definirani su Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN102/18, 59/19 i 22/20).
u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba u školskoj godini 2022./2023. angažirano je 1.184 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za 1.285  učenika, od čega 443 pomoćnika u nastavi/stručna komunikacijska posrednika za 485 učenika u sklopu projekta Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V  koji Grad Zagreb provodi u partnerstvu s 61 osnovnom i 4 srednje škole. Spomenuti se projekt s 2,19 milijuna eura sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, a njegova ukupna vrijednost iznosi 2.663.573,88 €.
Ističemo da za učenika kojemu se pogoršalo psihofizičko stanje škola može podnijeti zahtjev za osiguravanjem potpore pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika tijekom cijele školske godine.


 

SREDNJE ŠKOLSTVO

 1. BROJ UČENIKA, VRSTA I STRUKTURA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA


​Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu odvija se u 55 redovitih, 10 umjetničkih, 1 posebnoj te 1 školi za dopisno obrazovanje osnivač kojih je Grad Zagreb (ukupno 67 ustanova) te 24 privatnih i vjerskih srednjih škola. Srednje škole u Gradu Zagrebu u pedagoškoj godini 2022./2023. ukupno pohađa 35.701 učenik. Uz navedeno, u Gradu Zagrebu djeluje 14 učeničkih domova osnivač kojih je Grad Zagreb, u kojima je smješteno 1.893 učenika i 417 studenata te 2 privatna učenika doma s 24 učenika, odnosno 7 studenata.

 

        2. POSTUPAK UPISA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE 
Postupak upisa u srednje škole definiran je Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, 47/17, 39/22).
Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije. Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako zadovoljava uvjete propisane gore spomenutim Pravilnikom (NN 39/22).
U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kandidat stariji od 18 godina.
Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja. 

Detaljne informacije o načinu bodovanja osnovnoškolskih rezultata, prijavi obrazovnih programa te upisu u srednje škole može se pronaći na mrežnoj stranici  https://srednje.e-upisi.hr 
Ostali korisni linkovi: