clanak False

Najčešća pitanja

13.02.2024.

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

        ​1. BROJ DJECE, VRSTA I STRUKTURA PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Sustavom predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu danas je obuhvaćeno više od 36.000 djece, od čega njih više od 31.000 u 60 dječjih vrtića osnivač kojih je Grad Zagreb. Uz spomenutih 60 gradskih dječjih vrtića, koji djeluju na 234 lokacije, u Zagrebu djeluje i 65 privatnih i vjerskih dječjih vrtića te 42 obrta djelatnosti dadilja.
 
 1. UPISI DJECE U GRADSKE DJEČJE VRTIĆE

Svi dječji vrtići Grada Zagreba imaju ujednačene Pravilnike o upisu djece u dječji vrtić koji se, pak, temelje na Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (SGZG 15/23).
Uz tzv. ''velike'' upise, koji se, u pravilu, provode u svibnju za narednu pedagošku godinu, i to online, putem e-Pisarnice, dječji vrtići Grada Zagreba provode upise tijekom cijele pedagoške godine, sukladno raspoloživim kapacitetima. Dječji vrtići upise provode u skladu s Pravilnikom o upisu.
 
 1. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS DJECE U GRADSKE DJEČJE VRTIĆE

Dokumentacija potrebna za upis djece u gradske dječje vrtiće:
 • popunjeni i potpisani zahtjev za upis (zahtjev je dostupan na web stranici svakog vrtića, fizički u vrtiću te na mrežnim stranicama Grada Zagreba (link)
 • obrazac za inicijalni razgovor (obrazac je dostupan na web stranici svakog vrtića, fizički u vrtiću te na mrežnim stranicama Grada Zagreba (link)
 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,
 • ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić te obrascu za inicijalni razgovor
 
 1. SLOBODNA MJESTA U DJEČJIM VRTIĆIMA

Slobodna mjesta u gradskim, privatnim i vjerskim dječjim vrtićima objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Zagreba (link), a ažuriraju se jednom mjesečno, početkom mjeseca.
 
 1. CIJENE VRTIĆA, SUFINANCIRANJE GRADA ZAGREBA

Sufinanciranje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pobliže se uređuje Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba, odnosno Odlukom o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga (SGZG 15/23; 42/23)

Sukladno navedenom, cijena redovitog 10-satnog programa u gradskim dječjim vrtićima u 2023/2024. godini iznosi 252,17 €, dok cijena redovitog poludnevnog programa iznosi 172,54 €. Privatni i vjerski dječji vrtići odluku o cijeni donose samostalno.
 
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje iz proračuna Grada Zagreba, odnosno prava na olakšicu, roditelji su predškolskoj ustanovi u koju je dijete upisano dužni u određenom roku dužni podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom.

Sufinanciranje Grada Zagreba jednako je za svu djecu, neovisno o tome pohađaju li vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb, privatne i vjerske dječje vrtiće ili su pak u skrbi dadilja. Mjesečni iznos sufinanciranja Grada Zagreba u ekonomskoj cijeni redovitog 10-satnog programa po djetetu tako iznosi od 172,54 € do 232,26 €, a iznos subvencije ovisi o dohodovnom cenzusu:
DOHODOVNI CENZUS MJESEČNI IZNOS SUFINANCIRANJA PO DJETETU IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA
1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 780,01 € i više 172,54 €
2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 600,01 do 780,00 € 192,45 €
3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 430,01 do 600,00 € 212,36 €
4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 430,00 € 232,26 €
 
Ukupan dohodak svih članova zajedničkog kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini umanjuje se za iznos plaćen za rate ili anuitete stambenog kredita (do najviše 12 rata ili anuiteta) po ugovoru za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji te za iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca (do najviše 12 mjesečnih najamnina).

Predškolska ustanova, temeljem dostavljenog zahtjeva i dokumentacije, utvrđuje iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa.

Uz navedene iznose sufinanciranja, od svibnja 2023. privatnim i vjerskim dječjim vrtićima i obrtima dadilja osigurava se i dodatni mjesečni iznos od 20 eura po upisanom sufinanciranom djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.
 
 1. GRADSKI VRTIĆI - DODATNE OLAKŠICE

U pedagoškoj godini 2023./2024., pravo na dodatne olakšice koristi gotovo 6.000 roditelja. Olakšice u plaćanju redovitog programa za dijete imaju roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba i roditelji/skrbnici djece s odobrenom međunarodnom ili privremenom zaštitom i prijavljenim prebivalištem odnosno boravištem na području Grada Zagreba kako slijedi:
 • roditelji/skrbnici, ako je jedan od njih osoba s invaliditetom upisana u Registar osoba s invaliditetom, oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni redovitog programa;
 • roditelji/skrbnici djece na privremenom smještaju u udomiteljskoj obitelji, u domu za djecu ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja sukladno propisima koji reguliraju socijalnu skrb (ako djeca i nemaju prebivalište na području Grada Zagreba, a njihov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području Grada Zagreba odnosno pružatelj socijalne usluge smještaja ima sjedište ili podružnicu na području Grada Zagreba) oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni redovitog programa u suradnji s nadležnim područnim uredima Hrvatskoga zavoda za socijalni rad;
 • roditelji/skrbnici koji su s djecom na privremenom smještaju u kriznim situacijama kod nekog od pružatelja socijalne usluge smještaja sukladno propisima koji reguliraju socijalnu skrb oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni redovitog programa za vrijeme trajanja privremenog smještaja;
 • roditelji/skrbnici korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni redovitog programa;
 • roditelji/skrbnici trećeg i svakog sljedećeg djeteta iste obitelji, koja su istovremeno upisana u gradski dječji vrtić, oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni redovitog programa za treće i svako sljedeće dijete iste obitelji;
 • roditelji/skrbnici drugog djeteta iste obitelji upisanog u gradski dječji vrtić plaćaju 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni redovitog programa za drugo dijete iste obitelji;
 • samohrani roditelj plaća 50 % od iznosa sudjelovanja u cijeni redovitog programa (samohranim roditeljem smatra se samohrani roditelj kako je utvrđeno zakonom kojim se uređuje socijalna skrb);
 • roditelji/skrbnici djece s posebnim potrebama koja borave skraćeno, do tri sata dnevno u redovitom cjelodnevnom programu gradskih dječjih vrtić, plaćaju 40 % od iznosa sudjelovanja u cijeni redovitog programa

Roditelj/skrbnik može se koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.
 
Iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika i pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju gradski dječji vrtići na temelju dokumentacije koju im dostavljaju roditelji/skrbnici prilikom upisa djeteta u dječji vrtić, početkom svake kalendarske godine, ili u roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe naostvarivanje prava na olakšice.
 
Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica, u suradnji s nadležnim područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad na području Grada Zagreba.
 
Mjesečni iznos uplate roditelja/skrbnika za ostvarivanje redovitoga petodnevnog programa je fiksan i ne ovisi o broju dana boravka djeteta u gradskom dječjem vrtiću. Iznimno, za mjesec u kojem je dijete boravilo u gradskom dječjem vrtiću do najviše 5 dana, a izostanak je opravdan liječničkom potvrdom, roditelj/skrbnik plaća 40 % utvrđenog iznosa sudjelovanja u cijeni programa. Isto tako, tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj, kolovoz), za mjesec u kojem je dijete boravilo u gradskom dječjem vrtiću do najviše 5 dana (godišnji odmor roditelja/skrbnika), roditelj/skrbnik plaća 40 % utvrđenog iznosa sudjelovanja u cijeni programa

 
 1. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME U GRADSKIM VRTIĆIMA

Ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe, prednost se određuje sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (SGGZ 15/23) te Pravilnika o upisu djece koje dječji vrtići donose temeljem spomenute Odluke.
 
 1. UPIS U VRTIĆ - POTPISIVANJE UGOVORA

                Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem, u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće kalendarske godine. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine, odnosno kako je to utvrđeno ugovorom. Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta.
 
 1. ŠTO JE RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN DOSTAVITI DJEČJEM VRTIĆU PRIJE UPISA DJETETA

Roditelj/skrbnik djeteta obvezan je dostaviti
 • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – NN 114/02).
 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta
 • presliku imunizacije djeteta (a original na uvid), odnosno, potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika ukoliko su djetetu utvrđene privermene ili trajne kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti
 
 1. CIJEPLJENJE I UPIS U DJEČJI VRTIĆ

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/202) „upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja… Provjeru statusa o cijepljenju vrši liječnik prije ulaska djeteta u dječji vrtić i povremeno, najmanje jedanput godišnje pri obnovi upisa u dječji vrtić.“
 
 1. POSEBNI I DRUGI PROGRAMI

Gradska predškolska ustanova može organizirati posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe te druge programe predškolskog odgoja u skladu s interesima i potrebama djece i zahtjevima roditelja i postojanju uvjeta u gradskoj predškolskoj ustanovi. Za informacije o posebnim i drugim programima pojedinog dječjeg vrtića možete se obratiti samom vrtiću.
 
 1. PROGRAM PREDŠKOLE

Gradska predškolska ustanova je dužna samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama osigurati ostvarivanje programa predškole u trajanju od 250 sati za svu zainteresiranu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja, a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu.
Program predškole besplatan je za svu djecu roditelja/skrbnika s prebivalištem u Gradu Zagrebu u godini prije polaska u osnovnu školu, a dvije godine za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, djecu pripadnike drugih nacionalnih manjina (odnosno djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djecu s teškoćama u razvoju s najmanje 250 sati programa. Uz 6.600 djece školskih obveznika u sklopu redovitih programa dječjih vrtića, program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. pohađa gotovo 800 djece koja nisu uključena u programe dječjih vrtića.
 
 1. POJEDINAČNI UPIS U DJEČJI VRTIĆ

Pojedinačan upis djeteta u dječji vrtić nije u nadležnosti Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, već su za to nadležni sami dječji vrtići.
Stručno povjerenstvo dječjeg vrtića tijekom cijele godine zaprima i razmatra zahtjeve za upis po uobičajenom protokolu i ukoliko postoje uvjeti i kapaciteti za prijem djeteta u vrtić, Stručno povjerenstvo udovoljava zahtjevu roditelja/skrbnika. Ukoliko nema mjesta u željenom dječjem vrtiću, roditelji/skrbnici djece mogu kontaktirati druge najbliže gradske dječje vrtiće, odnosno privatne i vjerske vrtiće u Gradu Zagrebu, kao i dadilje koje djelatnost obavljaju sukladno Zakonu o dadiljama, a koje također sufinancira Grad Zagreb.
 
 1. PREHRANA U DJEČJIM VRTIĆIMA

Grad Zagreb u suradnji s Nastavnim zavodom Andrija Štampar i Prehrambeno biotehnološkim fakultetom proveo je projekt „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“ zahvaljujući kojem dječji vrtići Grada Zagreba imaju jedinstvene, standardizirane, nutricionistički uravnotežene i sezonske jelovnike. „Program primjene standarda i normativa za prehranu djece“ kontinuirano se provodi u svim gradskim vrtićima.

 
 1. UPIS DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnicima o upisu djece dječjih vrtića, upis djece s teškoćama provodi se neovisno o ostvarenom broju upisnih bodova, sukladno procjeni i mišljenju stručnog povjerenstva vrtića.

Upis djece s teškoćama, pored bodovanja, uzima u obzir i mogućnost vrtića da djetetu pruži odgovarajuću skrb, u skladu sa Zakonom i Državnom pedagoškom standardu. Upravo zato, stručno povjerenstvo vrtića, nakon inicijalnog bodovanja, provodi uvid u medicinsku dokumentaciju te inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom. Temeljem toga, povjerenstvo izrađuje pisano mišljenje o mogućnosti uključivanja svakog pojedinog djeteta s teškoćama u dječji vrtić, ovisno o ustanovljenim potrebama djeteta u odnosu na program za koji je predan zahtjev te uvjete koje dječji vrtić djetetu može osigurati.

Nadalje, sukladno Zakonu i Državnom pedagoškom standardu, u pojedinu skupinu može se uključiti samo jedno dijete s lakšim ili težim teškoćama te se u postojeće skupine redovitog programa, u koji su već uključena djeca s teškoćama, ne može upisati još jedno dijete s teškoćama.

 

OSNOVNO ŠKOLSTVO

          1. ​BROJ UČENIKA, VRSTA I STRUKTURA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

Djelatnost osnovnog odogja i obrazovanja u Gradu Zagrebu odvija se u 111 redovitih, 4 posebne, 2 umjetničke, 6 glazbenih i 3 plesne škole osnivač kojih je Grad Zagreb (ukupno 126 ustanova) te 25 privatnih i vjerskih osnovnih škola. Osnovne škole u Gradu Zagreba u školskoj godini 2023./2024. pohađa ukupno 64.702 učenika.
 

         2. ​UPIS U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, u prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. Upis djece u I. razred osnovne škole za svaku školsku godinu obavlja se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba najkasnije do sredine mjeseca lipnja tekuće godine.

Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole po gradskim četvrtima Grada Zagreba, kontakti osnovnih škola i nadležnih liječnika školske medicine objavljuju se na oglasnim pločama Gradskog ureda za obrazovanje, područnih ureda Gradske uprave Grada Zagreba, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr
 

         3. PRIJEVREMENI UPIS

Iznimno, u prvi razred može se upisati dijete koje nije školski obveznik, odnosno koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina, pri čemu su roditelji/skrbnici zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika dužni podnijeti područnom uredu gradske uprave sukladno prebivalištu djeteta najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.
Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.
      
     

         4. UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA UČENIKA

Prije upisa u I. razred osnovne škole, dijete je obvezno obaviti pregled utvrđivanja psihofizičkog stanja i u osnovnoj školi koju će pohađati prema upisnom području i u ambulanti kod nadležnog liječnika školske i adolescentne medicine.
Pregled djeteta obavlja stručno povjerenstvo škole kojega je član i nadležni školski liječnik. Liječnički pregled djeteta liječnik obavlja u zdravstvenoj ustanovi, a iznimno se može obaviti i u osnovnoj školi u koju se dijete treba upisati. S ostalim članovima stručnog povjerenstva roditelj/skrbnik dužan je utvrditi termin pregleda u školi koju će dijete pohađati prema upisnom području.
U slučaju da dijete iz opravdanih razloga ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području te s njim utvrditi drugo vrijeme pregleda.
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta propisan je Pravilnikom o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. (NN 67/1463/20)
 

         5. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS U OSNOVNU ŠKOLU

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je školi predočiti:
 • mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred
 • ukoliko je riječ o prijevremenom upisu u I. razred, Rješenje kojim se to odobrava.
 

          6. PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Sve osnovne škole u Gradu Zagrebu organiziraju produženi boravak za potrebe svojih učenika. Produženi boravak organizira se za učenike I. - IV. razreda, ovisno o potrebama roditelja i raspoloživim prostornim, kadrovskim te drugim organizacijskim uvjetima i kapacitetima svake pojedine škole. U školskoj godini 2023./2024. produženi boravak provodi se za ukupno 16.127 učenika u 748 skupina.
O organizaciji programa produženog boravka odlučuje Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade temeljem obrazloženog prijedloga svake škole.
Ustrojavanje odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka, uvjeti uključivanja učenika u program, utvrđivanje cijene programa za roditelje i način rada u produženom boravku regulirani su Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba.
Protokol sklapanja ugovora i utvrđivanje iznosa plaćanja programa za roditelje u organizaciji su škole koju dijete pohađa. 
 

         7. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI

Postupak ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju na potporu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, načini uključivanja, način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i te uvjeti koje moraju ispunjavati definirani su Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN102/18, 59/19 i 22/20).
U osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba u školskoj godini 2023./2024. angažirano je 1.139 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za 1.261  učenika, od čega 456 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za 501 učenika u sklopu projekta Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI  koji Grad Zagreb provodi u partnerstvu s 61 osnovnom i 3 srednje škole. Spomenuti se projekt s 2,7 milijuna eura sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, a njegova ukupna vrijednost iznosi 3,24 milijuna eura.

Ističemo da za učenika kojemu se pogoršalo psihofizičko stanje škola može podnijeti zahtjev za osiguravanjem potpore pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika tijekom cijele školske godine.

 

SREDNJE ŠKOLSTVO

 1. BROJ UČENIKA, VRSTA I STRUKTURA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA


​Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu odvija se u 55 redovitih, 10 umjetničkih, 1 posebnoj školi osnivač kojih je Grad Zagreb (ukupno 66 ustanova) te 25 privatnih i vjerskih srednjih škola. Srednje škole u Gradu Zagrebu u pedagoškoj godini 2023./2024. ukupno pohađa 36.229 učenika. Uz navedeno, u Gradu Zagrebu djeluje 14 učeničkih domova osnivač kojih je Grad Zagreb, u kojima je smješteno 1.863 učenika i 306 studenata te 2 privatna učenika doma s 25 učenika.

 

        2. POSTUPAK UPISA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE 
Postupak upisa u srednje škole definiran je Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, 47/17, 39/22).
Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije. Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako zadovoljava uvjete propisane gore spomenutim Pravilnikom (NN 39/22).
U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kandidat stariji od 18 godina.
Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja. 

Detaljne informacije o načinu bodovanja osnovnoškolskih rezultata, prijavi obrazovnih programa te upisu u srednje škole može se pronaći na mrežnoj stranici  https://srednje.e-upisi.hr