clanak False

Ispravak - Medicinski potrošni materijal od netkanog tekstila, 22 grupe

13.02.2017.
 

Grad Zagreb, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 13.02.2017. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Medicinski potrošni materijal od netkanog tekstila, 22 grupe, pod evidencijskim brojem nabave: 010-005-162-2016-EMV, broj dokumenta: 2017/S 014-0002532.

Rok za dostavu ponuda je 28.02.2017. u 09:30 sati.

 

Obavijest o pozivima za nadmetanje