clanak False

Gospodarsko socijalno vijeće

15.04.2021.

Gospodarsko-socijalno vijeća Grada Zagreba osnovano je  radi uspostave i razvitka trostranog dijaloga, zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike te poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora na području Grada Zagreba te razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa svih socijalnih partnera.
 
Socijalni partneri u Gospodarsko-socijalnom vijeću Grada Zagreba (Grad Zagreb, Hrvatska udruga poslodavaca i udruga sindikata više razine) drže socijalni dijalog kao jednu od najvažnijih demokratskih vrednota društva i temeljni uvjet zajedničkog djelovanja na ostvarivanju postavljenih ciljeva i postizanja konsenzusa o razvoju hrvatskog društva.Djelokrug rada Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba
 
- promiče ideju trostrane suradnje Grada Zagreba, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine u razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema;
- prati i ocjenjuje utjecaj mjera gospodarske i socijalne politike na gospodarsku i socijalnu stabilnost, razvitak i životni standard te daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima
- predlaže mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike;
- ocjenjuje i daje mišljenje o mjerama za ostvarivanje stabilnosti, konkurentnosti gospodarstva i uravnotežen gospodarski i socijalni razvoj;
- prati i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj;
- predlaže Gradu Zagrebu, poslodavcima i sindikatima, odnosno njihovim udrugama i udrugama više razine vođenje usklađene politike cijena i plaća;
- prati stanje na području zapošljavanja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada i zaštite na radu, te predlaže mjere za njihovo poticanje i unaprjeđenje;
- prati stanje na području poštivanja ljudskih prava u radnom okruženju te predlaže mjere za njihovo poticanje i unaprjeđenje;
- posebno prati stanje na području diskriminacije pri zapošljavanju i na radnom mjestu u kontekstu primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije  te predlaže odgovarajuće mjere;
- najmanje jednom godišnje održati će tematsku rasprave o zaštiti na radu;
- daje mišljenje o prijedlozima akata iz područja rada, gospodarstva i socijalne sigurnosti;
- raspravlja i može dati mišljenje o prijedlozima drugih akata i propisa od javnog interesa;
- potiče sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora;
- daje obrazloženo mišljenje gradonačelniku o svim pitanjima i problemima u vezi sa sklapanjem i primjenom kolektivnih ugovora;
- potiče mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova;
- daje mišljenje i prijedloge gradonačelniku u svezi s drugim pitanjima uređenim Zakonom o radu;
- prati primjenu zakona iz područja rada i socijalne sigurnosti;
- prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unaprjeđivanje;
- daje mišljenje o prijedlogu proračuna Grada Zagreba;
- razmatra ostala pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera i Grada Zagreba;
- donosi Program rada;
- donosi Poslovnik o radu i
- usvaja izvještaj o radu Vijeća i njegovih radnih tijela.

 
Sukladno Sporazumu o osnivanju (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21), Gospodarsko-socijalno vijeće Grada Zagreba ima 9 članova, a  sastavljeno je od predstavnika Grada Zagreba, predstavnika  Hrvatske udruge poslodavaca te predstavnika udruga sindikata više razine (Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata). Grad Zagreb i poslodavci imaju po tri člana u Vijeću, a svaki sindikat po jednog.


Svaki član Vijeća ima zamjenike.

GSV ima predsjednika i dva dopredsjednika koje članovi Vijeća imenuju na vrijeme od godinu dana, naizmjenično iz redova predstavnika Grada Zagreba,  poslodavaca te sindikata.

GSV donosi svoj Poslovnik o radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/21) i godišnji Program rada Vijeća (2021., 2022., 2023.) kojima se pobliže određuje način i sadržaj rada GSV i njegovih radnih tijela.
 
 
Adresa Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba:

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Gospodarsko-socijalno vijeće Grada Zagreba
Trg Stjepana Radića 1
10 000 Zagreb
 
Telefon: 01 610 1189 i 610 0174,  faks: 01 610 1077
Elektronska pošta: gsv@zagreb.hr  
 
Predsjednik GSV-a: mr.sc. MIRKO BUDIMIR
 
Dopredsjednici: dr.sc. DANIJELA DOLENEC  i SANDRA CRNKOVIĆ
 
Tajnica GSV-a:           IVANA GREPO GALOŠIĆ
Zamjenica:                  MERI MARKOČ
 


Sastav Gospodarsko-socijalno vijeće Grada Zagreba:

Predstavnici Grada Zagreba
Članovi:  
Luka Korlaet, Danijela Dolenec i Ana Pavičić-Kaselj


Zamjenici:
Dianora Kobia Lulić, Marinka Bakula-Anđelić i Nera Pavić


Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca

Članovi:  
Petar Lovrić, Alina Ružić i Mirko Budimir

Zamjenici:
Marijana Filipić, Anny Brusić i Admira Ribičić

Predstavnici sindikalnih središnjica

Članovi:  
Anto Jelić, Dražen Jović i Siniša Nikolić

Zamjenici:
Sandra Crnković, Darko Kleinberger i Ariana Bogner Boroš