clanak False

Popis javnopravnih tijela

19.04.2017.

 POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA OVISNO O VRSTI ZAHVATA IZDAJU POSEBNE UVJETE I/ILI POTVRDE: 
 

 • Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, Kuševićeva 2 (kada je zahvat planiran na nepokretnom kulturnom dobru, kao i na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina)
 • Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet: 
 •    - Sektor za promet , Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
     - Sektor za komunalne poslove i javne površine, Odjel za komunalne poslove i zelenilo, Odsjek za zelene površine, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 (kada je planiran zahvat na javnoj zelenoj površini)
     - Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture, Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b (za  javnu rasvjetu)
 • Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada (geotehnički uvjeti, kada je planirani zahvat na pretežito nestabilnom području prema  Prostornom planu Grada Zagreba i suglasnost kada je propisana GUP-om grada Zagreba i GUP-om Sesvete – do donošenja UPU-a)
 • Gradska plinara d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 1
 • Vodoopskrba i odvodnja”, Zagreb, Folnegovićeva 1
 • Zagrebački električni tramvaj, Zagreb, Ozaljska 105 (kada je planiran zahvat na trasi ZET-ovih signalnih kabela)
 •  Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Zagreb, Petrinjska 30
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel za zaštitu i spašavanje Zagreb, Zagreb, Ksaverska 109 (kada je planirana izgradnja skloništa)
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka, Odjel investicija i nekretnina, Zagreb, Ilica 335 (kada je planiran zahvat unutar zaštitne zone prema GUP-u)
 • Ministarstvo obrane RH, Služba za nekretnine i zaštitu okoliša, Zagreb, Zvonimirova 12 (kada je planiran zahvat unutar zaštitne zone prema GUP-u)
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Republike Austrije 14 (kada je planiran zahvat unutar prostora zaštićenog po Zakonu o zaštiti prirode)
 • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šumarstvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 (kada je planiran zahvat na šumskom zemljištu)
 • Ministarstvo zdravlja, Sanitarna inspekcija, Zagreb, Ksaver 200a
 • Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (kada je planiran zahvat u vodozaštitnom području, u blizini vodotoka, odnosno prema Pravilniku)
 • Hrvatske šume, Zagreb, Nazorova 7 (kada je planiran zahvat na šumskom zemljištu ili na udaljenosti 50 m od šume)
 • hrvatska elektroprivreda, Operator distribucijskog sustava, Zagreb, Gundulićeva 32 (prethodna elektroenergetska suglasnost, radi priključenja na elektroenergetsku mrežu)
 • Hrvatska elektroprivreda, Zagreb, Gundulićeva 32 (suglasnost na lokaciju radi zaštite postojećih trasa)
 • Hrvatska elektroprivreda, Toplinarstvo, Zagreb, Miševečka 15a (radi priključenja na parovod – vrelovod, odnosno radi zaštite postojećih trasa)
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava, Prijenosno područje Zagreb, Zagreb, Kupska 4 (kada je planiran zahvat u koridoru dalekovoda – zračni)
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 (radi mogućnosti priključenja građevine na DTK), te elektroničkim putem kroz aplikaciju "e-uvjeti" dostupnu na www.hakom.hr
 • Hrvatska radio-televizija, Zagreb, Prisavlje 3 (kada je planiran zahvat unutar koridora prema PPGZ-u)
 • Hrvatske željeznice, Zagreb, Mihanovićeva 12 (kada je planiran zahvat u blizini željezničke pruge prema Pravilniku)
 • Hrvatska uprava za ceste, Zagreb, Vončinina 3 (za zahvate unutar koridora cesta u nadleštvu Hrvatske uprave za ceste)
 • Hrvatske autoceste, Zagreb, Širolina 5 (za zahvate unutar koridora autoceste)
 • INA, d.d. P.S. Tehničke zaštite i zaštite okoliša, Zagreb, Šubićeva 29 (kada je planiran zahvat u zoni utjecaja VT plinovoda)
 • „Plina Cro", d.o.o., Zagreb, Savska 88a (kada je planiran zahvat u zoni utjecaja VT plinovoda)  
 • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
 • Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Odjel za zaštitu životinja i veterinarske poslove, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV
 • Zagrebački holding d.o.o,. podružnica “Čistoća”, Zagreb, Radnička cesta 82