clanak False

Ispravak - Potrošni materijal za imunokemiju - grupe

08.02.2017.
  
ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je kao središnje tijelo za javnu nabavu, na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 08. 02. 2017. godine poslao na objavu ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Potrošni materijal za imunokemiju - grupe„ pod evidencijskim brojem nabave 010-005-3-2016 EVV, broj dokumenta: 2017/S 014-002320
 
Novi rok za dostavu ponuda je 01. 03. 2017. u 9,30 sati.
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje