clanak False

Službenik za zaštitu podataka

27.01.2021.

 SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Službenik za zaštitu podataka je osoba imenovana od strane voditelja obrade i izvršitelja obrade sukladno članku 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta I Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Zadaće službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka, prema kojem službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:
- informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
-  praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
- pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;
- suradnja s nadzornim tijelom;
- djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice.


Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima

Prigovor na obradu osobnih podataka

Zahtjev za ostvarenje  prava na ispravak i/ili brisanje, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka

Zahtjev za povlačenje privole za obradu osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka Grada Zagreba 

Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka​

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:
Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave
adresa: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2
e-mail: branimir.loncar@zagreb.hr
telefon broj: 091/610 1836, 01/ 6585-761
telefax broj: 616-6286