clanak False

Registar prostornih jedinica

01.09.2021.
Registar prostornih jedinica evidencija je u kojoj se vode i održavaju podaci o prostornim jedinicama prema Pravilniku o registru prostornih jedinica (NN 37/20).

U registru prostornih jedinica vode se podaci o sljedećim prostornim jedinicama: državi, županiji, Gradu Zagrebu, gradu, općini, naselju, dostavnom području poštanskog ureda, jedinici mjesne samouprave, zaštićenim i štićenim područjima, katastarskoj općini, statističkome krugu, popisnome krugu, ulici i trgu, zgradi i pripadajućim kućnim brojevima te o drugim prostornim jedinicama za koje je to posebno određeno posebnim propisima.

Vođenje Registra prostornih jedinica za područje Grada Zagreba u nadležnosti je Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Tijela koje donose odluke, službene dokumente i druge akte koji se unose u registar dužna su tijelima nadležnim za vođenje registra dostavljati odluke koje utječu na sadržaj registra.

Iz registra se izdaju podaci o prostornim jedinicama upisanim u registru, popisi prostornih jedinica, kartografski prikazi, kao i podaci o promjenama na prostornim jedinicama.

Podaci se izdaju fizičkim i pravnim osobama (tvrtkama, tijelima državne i gradske uprave i dr.) na njihov zahtjev kao grafički i pisani podaci u analognom i digitalnom obliku.

Naknada za uporabu podataka dokumentacije registra prostornih jedinica propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18), a upravna pristojba za izvatke iz Registra prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 93/21) po Tar.br. 1. i 4. ne naplaćuje se.

 

VRSTE JEDINICA

BROJ PROSTORNIH JEDINICA U GRADU ZAGREBU

Županija/Grad Zagreb

1

Grad/općina

1

Gradska četvrt

17

Mjesni odbor

218

Naselje

68

Katastarska općina

50

Statistički krug

517

Popisni krug

5030

Ulica/trg

5477

Kućni brojevi

134673

 Podaci: 25.08.2021.