clanak False

Katastar infrastrukture

28.04.2022.
U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove obavljaju se poslovi iz članka 123. te članka 160. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22), odnosno poslovi osnivanja i vođenja katastra infrastrukture.

Katastar infrastrukture osniva se i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu vodova dužni u skladu s Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) i Pravilnikom o katastru infrastrukture (NN 77/21) osnovati i voditi njihovi vlasnici, odnosno upravitelji, a koji dio podataka o svojoj infrastrukturi dostavljaju tijelu nadležnom za osnivanje i vođenje katastra infrastrukture.

U katastru infrastrukture evidentiraju se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture, a sadržavaju podatke o vrstama, odnosno namjeni, osnovnim tehničkim osobinama i položaju izgrađene infrastrukture te imenima i adresama njihovih vlasnika, odnosno upravitelja.

Vođenje katastra infrastrukture obuhvaća pregledavanje i potvrđivanje geodetskih elaborata infrastrukture, unošenje podataka iz tih elaborata u katastar infrastrukture te čuvanje i korištenje podataka katastra infrastrukture.