landing

                                                                                                                                   Upravljanje hitnim situacijama


Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne zaštite redovno  djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti  sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.
Grad Zagreb je za obavljanja poslova koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, obrane, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva osnovao Ured za upravljanje u hitnim situacijama.
Grad Zagreb prednjači u razvijenosti sustava civilne zaštite, koji se danas uz operativne snage civilne zaštite i Ured za upravljanje u hitnim situacijama, sastoji od:
  • Stožera civilne zaštite Grada Zagreba
  • 17 Stožera civilne zaštite gradskih četvrti
  • specijalističkih postrojbi civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina; postrojbi za spašavanje i traganje u poplavama i  postrojbi za tehničko-taktičku potporu koje zajedno broje više od 800 pripadnika
  • 17 timova opće namjene po gradskim četvrtima.
Više od 8 000 sudionika u postrojbama i cjelokupnom sustavu civilne zaštite Grada Zagreba zaduženo je zaštitu i spašavanje građana Grada Zagreba.