clanak False

Označavanje kućnih brojeva, ulica i trgova u Gradu Zagrebu

12.06.2023.

Analizirajući stanje u Gradu Zagrebu 2012. godine sukladno tada važećem Zakonu o naseljima iz 1988., utvrđeno je da je postojeće označavanje imena ulica i trgova nefunkcionalno, vizualno neujednačeno, a u označavanju zgrada pločicama s kućnim brojem, utvrđen je veliki broj nepravilnosti u primjeni spomenutoga Zakona, u izgledu, materijalu i načinu postavljanja. Niz zgrada nije ni označen pločicom kućnog broja, što sve rezultira teškoćama servisnim i hitnim službama u pronalaženju tražene adrese.

Problem je riješen sustavno, donošenjem Pravilnika o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča, te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/12, 10/14, 21/16, 24/19), koristeći iskustva već razrađenih sustava u označavanju imena ulica i trgova, uglavnom europskih zemalja, prema kriterijima kojima ploče za označavanje imena ulice i trga i pločice s brojem zgrade omogućuju da se traženo odredište nađe brzo i efikasno, što znači i novčanu i vremensku uštedu.

Novim Zakonom o naseljima (Narodne novine 39/22) i Pravilnikom o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima (Narodne novine 117/22), pobliže se određuje način označavanja imena ulica i trgova i način obilježavanja zgrada kućnim brojevima. Istim zakonom propisano je da drugačiji način označavanja imena ulica i trgova, te obilježavanja zgrada kućnim brojevima svojom odlukom treba urediti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Odlukom o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/23) (u daljem tekstu: Odluka), a obzirom na dosadašnji način označavanja imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina i obilježavanje zgrada kućnim brojevima, te uvažavanje specifičnosti područja Grada Zagreba u smislu Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba, kao i ostalog područja Grada Zagreba, izgled i veličina ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina i pločica za označavanje zgrada kućnim brojevima propisuje se drugačije i sveobuhvatnije no pravilnikom koji je donio čelnik tijela državne uprave nadležnog za geodetske i katastarske poslove.

Odlukom su detaljno definirani svi elementi označavanja ulica, trgova i zgrada, a podaci potrebni za izradu pločica s kućnim brojevima dostupni su na Geoportalu Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka, te je omogućeno preuzimanje digitalnih predložaka potrebnih za tisak pločica za sve kućne brojeve u Gradu Zagrebu.