clanak False

Stručna služba Gradske uprave

27.03.2023.

Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/III

E-mail: strucna.sluzba.gradske.uprave@zagreb.hrPROČELNIK: Željko Matijašec, dipl.iur.
Tel: 01 610-1351, fak: 01 610-1349
E-mail: zeljko.matijasec@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA KOORDINACIJU I SURADNJU S GRADSKOM SKUPŠTINOM GRADA ZAGREBA:
Ornela Medić, dipl.iur.
Tel: 01 6101-354
E-mail: ornela.medic@zagreb.hr 

POMOĆNICA  PROČELNIKA ZA KOORDINACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA ZAGREBA:
Mirjana Zubak, prof.
Tel: 01 658-5078 
E-mail: mirjana.zubak@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROCESA:
Hrvoje Kalčiček, univ.spec.admin.urb.
Tel: 01 616-6066
E-mail: hrvoje.kalcicek@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA FINANCIJSKE POSLOVE:
Snežana Drčelić
Tel: 01 610-1450
E-mail: snezana.drcelic@zagreb.hr

Stručna služba Gradske uprave obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, razvoj i unapređenje poslovnih procesa, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, programe i projekte Europske unije, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu te na druge poslove sukladno propisima.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.  
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.