clanak False

Izrada i postavljanje ploča s nazivima

19.04.2017.

Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 08.05.2008. poziv za nadmetanje za predmet nabave – Izrada i postavljanje ploča s nazivima pod rednim brojem 40, broj dokumenta N-16-M-109148-070508. Rok za dostavu ponuda je 19.05.2008.godine do 12,00 sati.

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje