lista bez dat + 110865

Programi Unije

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska dobila je pravo punopravnog sudjelovanja u aktivnostima programa Unije. Sudjelovanje u programima Unije od velike je važnosti za Republiku Hrvatsku s obzirom na uključivanje velikog broja tijela državne uprave, javnih institucija, organizacija civilnog društva te privatnih i pravnih osoba u europske projekte i suradnju.
 
Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU-a.
 
Programi Europske unije jesu akcijski programi osmišljeni ponajprije kao sredstva za postizanje ciljeva koje su postavile Europska unija i njezine države članice na temelju posebnih stavki proračuna EU-a. Svrha im je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije, odnosno omogućiti  institucijama u zemljama članicama da financiraju svoje projekte za ostvarivanje ciljeva EU politika.

Većina programa Unije provodi se prema centraliziranom modelu provedbe, u kojem su za financijsko upravljanje i provedbu odgovorna tijela Europske komisije, tj. Opće uprave zadužene za pojedini program koje odlučuju o vrsti i trajanju programa, raspoloživom proračunu te raspisuju pozive na dostavu projektnih prijedloga. U slučaju decentraliziranog modela riječ je o prenošenju provedbene strukture na nacionalno tijelo.
 
Zbog centralizirane provedbe većine programa Unije osigurana je dostupnost informacija i pomoć potencijalnim prijaviteljima na nacionalnoj razini. Unutar nadležnog tijela državne uprave djeluje nacionalna kontakt-točka (ili nacionalni koordinator) zadužen za informiranje, promidžbu i vidljivost pojedinog programa.
 
Financijski nadzor ili reviziju provode ili nadziru Europska komisija, OLAF i Europski revizorski sud.

Vlada Republike Hrvatske zaključkom utvrđuje tijela zadužena za koordinaciju sudjelovanja te tijela nadležna za provedbu programa Unije tijekom pojedinog financijskog razdoblja. Aktualni Zaključak može se pronaći na poveznici: Usvojeni-Zakljucak-dostavljen-od-VRH.pdf (strukturnifondovi.hr)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) glavni je nacionalni koordinator za aktivnosti vezane uz sudjelovanje Republike Hrvatske u pojedinim programima Unije. Koordinacija podrazumijeva praćenje ostvarenja učinka programa, suradnju s tijelima nadležnima za programe, promotivne aktivnosti, edukacije i sve ostalo potrebno za veću vidljivost i bolje prepoznavanje programa Unije u Republici Hrvatskoj.

Više informacija o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima Unije u financijskom razdoblju 2021. – 2027. dostupno je na poveznici: Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)