clanak False

O aktima i postupcima

19.04.2017.
o aktima i postupcima
Od 1.siječnja 2014.godine na snazi su Zakon o prostornom uređenju (Nar.nov.br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19),   i  Zakon o gradnji (Nar.nov.br.153/13, 20/17 i 39/19).
 U travnju 2019.godine izmijenjena su oba Zakona (Nar.nov.br.br.39/19).
Posljednje izmjene Zakona unijele su novine među kojima su: digitalizacija postupaka izdavanja dozvola; projekti odnosno njihovi dijelovi izrađuju se kao elektronički zapis i potpisuju elektroničkim potpisom; uspostavlja se elektronička oglasna ploča; projektant putem nadležnog upravnog tijela traži utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te izdavanje potvrde glavnog projekta o usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima odnosno posebnim uvjetima određenih lokacijskom dozvolom; obveza upravnog tijela zatražiti od javnopravnih tijela izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te nakon odgovora javnopravnog tijela o istom obavijestiti projektanta; obveza upravnog tijela zatražiti od javnopravnog tijela izdavanje potvrde glavnog projekta;  prestanak važenja lokacijske dozvole s danom prestanka važenja građevinske dozvole izdane u skladu s tom lokacijskom dozvolom; građevine i radovi na tim građevinama razvrstavaju se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom u pet skupina.
U skladu sa izmjenama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji projektanti mogu, radi izrade idejnog odnosno glavnog projekta tražiti obavijest od nadležnog tijela uprave o načinu provedbe Zakona i propisa donesenih na temelju tih Zakona  i/ili pojedinih odredbi prostornoga plana.

OBRAZAC - upit za izdavanje obavijesti o načinu provedbe zakona odnosno plana u svrhu izrade idejnog projekta
OBRAZAC - upit za izdavanje obavijesti o načinu provedbe zakona odnosno plana u svrhu izrade glavnog projekta

I dalje se na zahtjev zainteresirane osobe izdaje lokacijska informacija u svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu;) ;
OBRAZAC - lokacijska informacija

Lokacijska dozvola izdaje se za zahvate u prostoru propisane Zakonom ali i za građenje građevina ako to stranka traži;
Građevinska dozvola je jedinstveni akt za provedbu prostornog plana i za građenje;
Projektant putem upravnog tijela traži utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za zahvat u prostoru u svrhu izrade:
- idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole,
- glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine za koju se  
  prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola,
- glavnog projekta za izgradnju građevina i izvođenje radova prema Pravilniku o    
  jednostavnim i drugim građevinama i radovima  za koje se prema Zakonu o gradnji
  izdaje uporabna dozvola,
Projektant navodi podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja  ili prilaže opis i grafički prikaz zahvata u prostoru i /ili elaborat koji je prema posebnom zakon uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta;
Projektant izrađuje opis i grafički prikaz zahvata u elektroničkom obliku i potpisuje ga elektroničkim potpisom;
Upravno tijelo dužno je od javnopravnog tijela zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja, a javnopravno tijelo je dužno utvrditi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ili postupak utvrđivanja posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja obustaviti te posebne uvjete ili uvjete priključenja dostaviti nadležnom upravnom tijelu koje o istom obavještava projektanta;

OBRAZAC -  utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

Nakon zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, upravno tijelo je dužno zatražiti od javnopravnih tijela izdavanje potvrde glavnog projekta.
Potvrdom glavnog projekta utvrđuje se usklađenost glavnog projekta s posebnim uvjetima odnosno s posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom.
Prije izdavanja izmjene građevinske dozvole za izmjene kojima se utječe na ispunjavanje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara, a kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima te radi građenja ili izvođenja radova određenih Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima utvrđuje se usklađenost glavnog projekta s posebnim uvjetima. Izdavanje potvrde glavnog projekta traži projektant putem upravnog tijela putem kojega je tražio utvrđivanje posebnih uvjeta.

OBRAZAC – izdavanje potvrde glavnog projekta
 
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo, na području Grada Zagreba provodi prostorne planove izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata te građevinske dozvole .
Akti i postupci prema Zakonu o prostornom uređenju (Nar.nov.br.153/13, 20/17 i 39/19):

Lokacijska dozvola
Postupak izdavanja lokacijske dozvole pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke.
Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole podnositelj zahtjeva prilaže:
- idejni projekt u elektroničkom obliku
- ispis idejnog projekta ovjeren od projektanata
- rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
- rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš ako to rješenje sadrži mjere zaštite okoliša i/ili program praćenja stanja okoliša
- potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima.
- za provedbu zahvata u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju rudarstvo i gradnju NE smatraju  rudarskim građevinama odnosno građenjem, prilaže se dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole prema posebnom zakonu kojim se uređuje gradnja odnosno dokaz da može provoditi zahvat u prostoru ako se radi o zahvatu za koji je posebnim zakonom propisano tko ga može provoditi.

OBRAZAC – zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole 

Za izdavanje lokacijske dozvole,  ovisno o veličini obuhvata zahvata u prostoru, plaća se posebna upravna pristojba: za zgradu koja nije veća od 600mgrađevinske (bruto) površine, neovisno o veličini građevne čestice  800,00kuna;  za zgradu veću od 600mgrađevinske (bruto) površine, na građevnoj čestici površine do 2000m2 , 2500,00kuna; za obuhvat zahvata u prostoru odnosno građevnu česticu do 1ha ili infrastrukturnu građevinu dužine do 1km, osim za zgradu iz toč.1. i 2. 10.000,00kuna;. za obuhvat zahvata u prostoru odnosno građevnu česticu veću od 1ha do 5ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veće od 1km do 5km  15.000,00kuna; za obuhvat zahvata u prostoru odnosno građevnu česticu od 5ha do 10ha ili infrastrukturnu građevinu dužine  veću od 10ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veće od 10km  25.000,00kuna;

 Lokacijska dozvola izdaje se za:
1. eksploatacijsko polje, osim za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama
2. rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe u skladu s prostornim planom na eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika
3. određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina
4. zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem
5. etapno i/ili fazno građenje građevine
6. složeni zahvat u prostoru  
7. građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja
8. građenje građevina ako to stranka zatraži.
Idejni projekt za lokacijsku dozvolu mora na neposredan i odgovarajući način sadržavati sve podatke potrebne za izdavanje lokacijske dozvole (lokacijske uvjete) te mora biti izrađen na način iz kojega je vidljivo da su projektirana idejno tehnička rješenja u skladu s propisima i aktima u skladu  s kojima se izdaje lokacijska dozvola i posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.
Idejni projekt sadrži izjavu projektanta da je izrađen u skladu s prostornim planom te posebnim zakonima i propisima u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola.
Idejni projekt izrađuje se kao elektronički zapis  i potpisuje se elektroničkim potpisom.
Na temelju pravomoćne lokacijske dozvole ne može se pristupiti građenju već je potrebno ishoditi akt za građenje.
Iznimno, na temelju pravomoćne lokacijske dozvole može se pristupiti provedbi zahvata u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatra građenjem, koji je propisan Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
Lokacijskom dozvolom, ovisno o vrsti zahvata u prostoru i vrsti radova određuju se lokacijski uvjeti:
Vrste radova (građenje nove građevine, rekonstrukcija postojeće građevine i dr.); lokacija zahvata u prostoru; namjena građevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline ili funkcionalne jedinice; veličina građevine (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela građevine te broj i vrsta etaža); uvjeti za oblikovanje građevine; oblik i veličina građevne čestice; smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru; uvjeti za uređenje građevne čestice (promet i zelenilo); uvjeti za nesmetani pristup, kretanje i boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti; način i uvjeti priključenja građevne čestice odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu; mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s prostornim planom; ostali uvjeti iz prostornog plana od utjecaja na zahvat u prostoru; dijelovi složene građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju etapnog građenja i/ili dijelovi građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju faznog građenja građevine; posebni uvjeti i uvjeti priključenja utvrđeni prema posebnim propisima; uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru (obveza uklanjanja postojećih građevina, sanacija terena građevne čestice, obveza ispitivanja tla i dr.);
Idejni projekt je sastavni dio lokacijske dozvole.
Stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za moju se izdaje lokacijska dozvola.
Upravno tijelo dužno je prije izdavanja lokacijske dozvole strankama pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja. Lokacijska  dozvola dostavlja se podnositelju zahtjeva i strankama koje se izvršile uvid u spis predmeta ili su se javile upravnom tijelu, a izlaganjem na oglasnoj ploči upravnog tijela lokacijska dozvola dostavlja se strankama koje nisu izvršile uvid u spis predmeta ili se nisu javile nadležnom upravnom tijelu.
Izvršna odnosno pravomoćna lokacijska dozvola može se po zahtjevu podnositelja zahtjeva odnosno investitora izmijeniti odnosno dopuniti.
Rješenje o izmjeni odnosno dopuni lokacijske dozvole donosi se u skladu s prostornim planom u skladu s kojim je izdana lokacijska dozvola ili u skladu s prostornim planom koji je na snazi u vrijeme donošenja rješenja ako to zahtjeva podnositelj odnosno traži investitor.

OBRAZAC – izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole

Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole:
Ne podnese zahtjev za davanje koncesije
Ne podnese zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju
Ne podnese prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Ne  podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole,
Ne pristupi provedbi zahvata u prostoru za kojega se ne izdaje akt za građenje.

Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti propisani prostornim planom u  skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

OBRAZAC- zahtjev za produženje važenja lokacijske dozvole

Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Dozvolom za promjenu namjene i uporabu građevine odobrava se promjena namjene postojeće građevine odnosno njezine samostalne uporabne cjeline ili promjena drugog lokacijskog uvjeta osim promjene oblika i veličine građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru,  u čiju svrhu nije potrebno izvođenje građevinskih radova za koje je potrebna građevinska dozvola.
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine donosi se po zahtjevu vlasnika postojeće građevine odnosno njezine samostalne uporabne cjeline.

OBRAZAC – zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine

Stranke u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine su podnositelj zahtjeva te vlasnik i  nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se dozvola izdaje.
 
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Građevna čestica utvrđuje se rješenjem:
ako za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine,
kada je obveza utvrđivanja tog zemljišta, odnosno čestice propisana posebnim zakonom,
kada vlasnik građevine želi promijeniti oblik i veličinu građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada u skladu s dokumentom prostornog uređenja.
Građevna čestica određuje se u skladu s prostornim planom, a ako to nije moguće tada u skladu s pravilima struke vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine.
U skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice provodi se parcelacija građevinskog zemljišta. 
Zahtjev za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice podnosi vlasnik zemljišta, vlasnik građevine, investitor građevine ili druge osobe koje za to imaju pravni interes.

OBRAZAC – zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

Smatra se da za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine: ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina; ako je građevina izgrađena na dvije ili više katastarskih čestica; ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina manja ili veća od površine propisane prostornim planom; ako je postojeća katastarska čestica, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine; ako se radi o zgradi ozakonjenoj sukladno posebnom zakonu.

Potvrda parcelacijskog elaborata
Parcelacija građevinskog zemljišta može se provoditi samo u skladu s:
Lokacijskom dozvolom ;
Rješenjem o utvrđivanju građevne čestice;
Građevinskom dozvolom odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina;
Urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1:1000 ili 1:2000;
Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba ili Generalnim urbanističkim planom Sesveta, a u svrhu određivanja zemljišta koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo Grada Zagreba na temelju članka 171. stavka 1. Zakona,
granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama,
a parcelacija neizgrađenog građevinskog zemljišta može se provoditi u skladu sa svakim prostornim planom ako se zemljište nalazi na području na kojem Zakonom o prostornom uređenju nije propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja.

OBRAZAC – zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata

Akt o parcelaciji građevinskog zemljišta provodi se u katastru nakon što je upravno tijelo izdalo potvrdu da je parcelacijski elaborat usklađen a aktom odnosno planom u skladu s kojim je izrađen.
Potvrda parcelacijskog elaborata se ne izdaje za formiranje građevne čestice u katastru u skladu s lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom u kojoj su lomne točke građevne čestice određene u GML formatu ili čiji je sastavni dio geodetski projekt.
 
Akti i postupci prema Zakonu o gradnji (Nar.nov.br.153/13, 20/17, 39/19)

Građevinska dozvola
Građenju građevine može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a na vlastitu odgovornost i rizik investitor može pristupiti građenju na temelju izvršne građevinske dozvole.
Glavni projekt i izvedbeni projekt zajedno sa građevinskom dozvolom dužan je trajno čuvati investitor, njegov pravni sljednik  odnosno vlasnik građevine.
Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom odnosno uvjetima za građenje građevine propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.
Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.  
U glavnom projektu moraju biti navedeni podaci potrebni za izračun komunalnog i vodnog doprinosa.
Glavni projekt za građenje građevine za koju se ne izdaje građevinska dozvola izrađuje se u skladu s tehničkim propisima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te ne smije biti protivan prostornom planu.
 
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže:
 
1. lokacijsku dozvolu
2  glavni projekt u elektroničkom obliku
3. ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi
    sudjelovalo više projektanata
4. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana
5. potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima
6. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole
7. dokaz da može biti investitor ( koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim  
    propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti  
    investitor
8. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u
    vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju
    služnosti prolaza i/ili  provoza propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno
    uređenje ako takva dužnost postoji      
9. parcelacijski elaborat izrađen u elektroničkom obliku ovjeren elektroničkim potpisom, koji je
    ovjerilo nadležno tijelo za državnu izmjeru i katastar nekretnina i potvrdilo upravno tijelo koje
    je izdalo lokacijsku dozvolu kojom je određeno formiranje građevne čestice ili je određen
    obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se formira građevna čestica u skladu s lokacijskom
    dozvolom
10. elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve
      energetske učinkovitosti
 
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže:
 
1. glavni projekt u elektroničkom obliku
2. ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi
    sudjelovalo više projektanata
3. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana
4. potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima
5. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole
6. dokaz da može biti investitor ( koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim
    propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti
    investitor,
7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u
    vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju
    služnosti prolaza i/ili provoza propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno
    uređenje ako takva dužnost postoji      
   8. elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve
       energetske učinkovitosti
 
OBRAZAC – zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na temelju izdane lokacijske dozvole
OBRAZAC – zahtjev za izdavanje građevinske dozvole kojoj ne prethodi lokacijska dozvola

Za izdavanje građevinske dozvole  plaća se posebna upravna pristojba u iznosu od 800,00 kn za građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti. Za građevine za koje se posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, plaća se upravna pristojba u iznosu od  0.25 ‰ od procijenjenih troškova građenja, s time da iznos ne može biti manji od 16.000,00 kn. Za ostale građevine, pristojba je 0.25 ‰ od procijenjenih troškova građenja, s time da iznos ne može biti manji od 1.000,00 kn.
Za izdavanje građevinske dozvole investitor mora dokazati pravni interes.
Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole smatra se:
1. izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi;
2. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja;
3. odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja;
4. ugovor o ortaštvu, sklopljen s vlasnikom nekretnine čiji je cilj zajedničko građenje;
5. pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine;
6. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika, dana dotadašnjem vlasniku nekretnine,
Potpis vlasnika nekretnine odnosno nositelja prava građenja na predugovoru, ugovoru, odnosno potpis na suglasnosti mora biti ovjeren od javnog bilježnika,
            
Građevinska dozvola izdaje se za:
1.građenje cijele građevine
2.izvođenje radova na postojećoj građevini propisanih ovim Zakonom
3.građenje jedne ili više cjelovitih građevina složene građevine (etape) određenih
   lokacijskom dozvolom
4. jednu ili više faza pojedine građevine određenih lokacijskom dozvolom
Stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole su investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za moju se izdaje građevinska dozvola.
Tijelo graditeljstva je dužno prije izdavanja građevinske dozvole strankama pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja. Građevinska dozvola dostavlja se investitoru i strankama koje se izvršile uvid u spis predmeta ili su se javile tijelu graditeljstva, a izlaganjem na oglasnoj ploči tijela graditeljstva građevinska dozvola dostavlja se strankama koje nisu izvršile uvid u spis predmeta ili se nisu javile nadležnom tijelu graditeljstva.
Građevinska dozvola važi tri godine od dana pravomoćnosti. U roku od tri godine od dana pravomoćnosti investitor je dužan pristupiti građenju. Smatra se da je investitor pristupio građenju od dana prijave početka građenja.

OBRAZAC – prijava početka građenja
 
Važenje građevinske dozvole produžuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.
 
OBRAZAC – produženje važenja građevinske dozvole
 
Građevine i radovi na tim građevinama s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom razvrstavaju se u pet skupina:
1.skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornoga razvoja;
2.a. skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene  utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;
2.b.skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;
3.skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti i
3.b skupina -  zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400m2 i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600m2 za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti     
Svaka zgrada za koju je izdana građevinska dozvola mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u određenom roku – propisani su rokovi od 5 do 10 godina od prijave početka gradnje ovisno o skupini u koju je zgrada razvrstana prema zahtjevnosti.
 
Građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti i/ili dopuniti do izdavanja uporabne dozvole.
OBRAZAC – zahtjev za izmjenu/dopunu građevinske dozvole na temelju izdane LD
OBRAZAC – zahtjev za izmjenu/dopunu građevinske dozvole kojoj ne prethodi LD
 
Ako se nakon izdavanja građevinske dozvole promijeni investitor novi je investitor dužan zatražiti izmjenu građevinske dozvole u vez s promjenom imena odnosno tvrtke investitora.
OBRAZAC – promjena investitora
 
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, a u slučaju građenja građevina koje se  prema posebnom propisu grade bez građevinske dozvole, nakon prijave početka građenja.
Radi obračuna komunalnog i vodnog doprinosa nadležnim tijelima se dostavlja pravomoćna građevinska dozvola s glavnim projektom.
Iznimno, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole.
Svaka zgrada, ovisno o namjeni, mora biti projektirana, izgrađena i održavana tako da tijekom uporabe ispunjava propisane zahtjeve energetske učinkovitosti.
Investitor, odnosno vlasnik zgrade izgrađene temeljem građevinske dozvole, dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat.

Uporabna dozvola
Nakon izdavanja uporabne dozvole izgrađena odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti odnosno staviti u pogon te se prema posebnom zakonu može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini.
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor odnosno vlasnik građevine. 
OBRAZAC – zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
Zahtjevu se prilaže:
1.     fotokopija građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može      
        graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta
2.     podatke o sudionicima u gradnji
3.     pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
4.     završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine
5.1.  izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izrađena u skladu s geodetskim projektom,
        ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt;
5.2.  izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici odnosno  
        unutar obuhvata zahvata u prostoru u skladu s građevinskom dozvolom odnosno glavnim
        projektom;
6.1.  geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili
        drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture) koji je ovjerilo tijelo
        nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje
        geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru odnosno katastru vodova;
6.2.  geodetsku snimku izvedenog stanja građevine ili geodetski elaborat i /ili drugi akt određen
        posebnim propisima na temelju kojega se u katastru odnosno katastru infrastrukture i zemljišnoj
        knjizi evidentiraju zgrade, druge građevine, odnosno način korištenja zemljišta, s podacima o
        lomnim točkama građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru, prikazane u
        GML formatu u elektroničkom obliku;
7.1.  izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s
        elaboratom o iskolčenju, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt;
7.2.  dokaz da je u katastru formirana građevna čestica ako se radi o građevini za koju se lokacijskom
        dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom
        formira građevna čestica, osim za izdavanje privremene uporabne dozvole iz 145.st.1.podst. 2.    
        Zakona o gradnji;
8.     energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve
        energetske učinkovitosti
Prije izdavanja uporabne dozvole obavlja se tehnički pregled građevine u svrhu utvrđivanja izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, a na temelju glavnog projekta.
Za izdavanje uporabne dozvole plaća se posebna upravna pristojba:
-Za zgradu koja nije veća od 600m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od 800,00kuna;
-Za građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja 0,17‰ s tim da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 12.000,00kuna;
-Za ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25‰ s tim da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00kuna.
Rješenje o komunalnom doprinosu koje se u pravilu donosi na temelju izdane građevinske dozvole, iznimno se za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi po pravomoćnosti uporabne dozvole.
 
Uporabna dozvola za određene građevine
A Građevina izgrađena na temelju akta za građenje izdanog do 1.10.2007.godine
Za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. može se na zahtjev stranke, umjesto uporabne dozvole, izdati uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine ili za dio te građevine.
Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. plaća se posebna upravna pristojba u iznosu od 600,00 kn.
             Uz zahtjev podnositelj prilaže građevinsku dozvolu, odnosno drugi akt za građenje  temeljem kojega je građevina izgrađena.
             Uporabna dozvola se izdaje ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom, u pogledu namjene, najvećih vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblika i veličine građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru.


OBRAZAC – zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu/dio građevine izgrađene
                       do 1.10.2007.

 
B Građevina izgrađena do 15.veljače 1968. 
             Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine, smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Uporabnom dozvolom utvrđuje se vrijeme izgradnje takove građevine.
Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. plaća se posebna upravna pristojba u iznosu od 600,00 kn.
Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnositelj prilaže:
1. kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
2. dokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.godine

OBRAZAC – zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15.2.1968.godine
 
Uklanjanje građevine
 
Uklanjanju građevine ili njezinog dijela može se pristupiti na temelju projekta uklanjanja građevine nakon što je tijelu graditeljstva pisano prijavljen početak radova na uklanjanju građevine. 

OBRAZAC – prijava početka uklanjanja
 
 
Građenje bez građevinske dozvole
 
Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Nar.nov.br.112/17, 34/18, 36/19) određene su:
a)   jednostavne i druge građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i bez 
            glavnog projekta
b)  radovi koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta;
 
c)   jednostavne i druge građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole,   
      a u skladu s glavnim projektom;
d)   radovi koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim
            projektom.
 
Građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja
 
U projektiranju jednostavnih i drugih građevina, njihovom građenju i izvođenju radova investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koje se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi niti izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili je na drugi način protivno prostornom planu.
Glavni projekt, na temelju kojega se može graditi građevina odnosno izvoditi radovi  prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola, mora sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima.
Investitor je dužan prijaviti početak građenja odnosno izvođenja radova prema glavnom projektu te osigurati stručni nadzor građenja nad građenjem odnosno izvođenjem radova sukladno Zakonu o gradnji za građevine odnosno radove za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola.
 
OBRAZAC – prijava početka građenja
OBRAZAC – zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
 
 
Na temelju odredbe članka 73. st.3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar.nov. 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak) tijelo graditeljstva nadležno je za izdavanje potvrde da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline.

OBRAZAC  - zahtjev za izdavanje potvrde

Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi osoba koja je dokazala pravni interes.
Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaz da je građevina izgrađena u skladu s aktom za građenje nadležnog tijela i plan posebnih dijelova zgrade s popisom i opisom nekretnine koja je predmet etažiranja.
U postupku izdavanja potvrde očevidom se utvrđuje da li su svi posebni dijelovi zgrade za koje se traži potvrda samostalne uporabne cjeline te da li su izgrađeni u skladu s dozvolom nadležnog tijela.
Potvrda mora sadržavati popis i opis posebnih dijelova nekretnine i utvrđenje da su izgrađeni u skladu s dozvolom nadležnog tijela.