clanak False

O aktima i postupcima

06.04.2022.
O aktima i postupcima
Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje,  graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo, na području Grada Zagreba provodi prostorne planove izdavanjem:
• lokacijske dozvole,
• dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine,
• rješenja o utvrđivanju građevne čestice,
• potvrde parcelacijskog elaborata,
• građevinske dozvole,
te u provedbi Zakona o gradnji izdaje uporabne dozvole.
U travnju 2019. godine izmijenjena je osnovna zakonska regulativa na kojoj se temelji izdavanje akata prostornoga uređenja i gradnje, a oba Zakona (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji) su objavljena u Narodnim novinama br. 39/19. Slijedile su još izmjene Zakona o prostornom uređenju, objavljene u Narodnim novinama br. 98/19 te izmjene i dopune Zakona o gradnji, objavljene u Narodnim novinama br. 125/19.  
Izmjenama Zakona unesene su novine među kojima su: digitalizacija postupaka izdavanja dozvola; projekti odnosno njihovi dijelovi izrađuju se kao elektronički zapis i potpisuju elektroničkim potpisom; uspostavlja se elektronička oglasna ploča; projektant putem nadležnog upravnog tijela traži utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja; obveza upravnog tijela je tražiti od javnopravnih tijela izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te nakon zaprimljenog odgovora o tome obavijestiti projektanta; obveza upravnog tijela je u zatražiti od javnopravnog tijela izdavanje potvrde glavnog projekta; prestanak važenja lokacijske dozvole s danom prestanka važenja građevinske dozvole izdane u skladu s tom lokacijskom dozvolom; građevine i radovi na tim građevinama razvrstavaju se s obzirom na zahtjevnost postupaka u svezi s gradnjom u pet skupina.