clanak False

Ispravak - Dugoročni kredit za financiranje nabave medicinske opreme za Kliničku bolnicu Sveti Duh u iznosu od 40.000.000,00 kn

26.01.2017.
 

Grad Zagreb, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 26.01.2017. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Dugoročni kredit za financiranje nabave medicinske opreme za Kliničku bolnicu Sveti Duh u iznosu od 40.000.000,00 kn, pod evidencijskim brojem nabave: 010-005-151-2016-EVV, broj dokumenta: 2017/S 014-0001410.

Rok za dostavu ponuda je 14.02.2017. u 12:00 sati.

 

Obavijest o pozivima za nadmetanje