clanak False

Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu

20.07.2023.
Na 23. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 23. svibnja 2023. donesen je Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu.

Nositelj izrade Akcijskog plana bila je Koordinacija Grada Zagreba za integraciju koju čine 4 predstavnice gradskih upravnih tijela i 5 vanjskih članova/ica izabranih putem Javnog natječaja za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Koordinacije.

Provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću tijekom kojeg je zaprimljeno 25 komentara i prijedloga. Od zaprimljenih prijedloga, 4 su prihvaćena, 10 je djelomično prihvaćeno, 6 nije prihvaćeno i 5 je primljeno na znanje.


 

Aktivnosti