clanak False

Specijalističko usavršavanje doktora medicine

08.08.2017.
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske objavilo je 4. kolovoza 2017. godine Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (trajni modalitet), financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, pod nazivom Specijalističko usavršavanje doktora medicine, Referentni broj Poziva  UP.02.2.1.02.
 
Cilj poziva je poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite u depriviranim i manje atraktivnim područjima i ranjivim skupinama kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine koristeći sredstva Europskog socijalnog fonda, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima te hitne medicine na području Republike Hrvatske.
 
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 187.000.000,00 HRK.
Najniža vrijednost potpore odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 800.000,00 kn.
Najviša vrijednost potpore odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 40.600.000,00 kn.
Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.
 
Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
1. biti jedan od 39 domova zdravlja ili 21 zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave definiranih Odlukom ministra zdravstva (popis dostupan na poveznici);
2. raspolagati dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta;
3. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
4. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
5. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 
Prihvatljive aktivnosti:
 • aktivnosti povezane s provedbom plana i programa Specijalističkog usavršavanja doktora medicine u sljedećim djelatnostima:
 1. obiteljske medicine,
 2. pedijatrije,
 3. ginekologije i opstetricije,
 4. kliničke radiologije,
 5. hitne medicine. 
 • upravljanje projektom i administracija:
 1.  upravljanje projektom (financijsko i administrativno);
 2.  praćenje i izvještavanje o provedbi (dostava izvješća i popratne dokumentacije Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje).
 • promidžba i vidljivost
 1.     izrada promotivnih materijala (plakata, video-sadržaja, brošura, letaka, priručnika i ostalo); 
 2.      objava na internetskim stranicama informacija o projektu te diseminacija informacija o projektu putem drugih medija (tisak, radio, televizija).  


ROK ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga se vodi u modalitetu ograničenog trajnog Poziva, te je otvoren do iscrpljenja dostupne financijske omotnice.
Krajnji rok za zaprimanje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2018. godine.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti