clanak False

Europska komisija objavila poziv Pripremna akcija "Zaštita židovskih groblja u Europi: poticanje uključivanja dionika i podizanje svijesti" EAC/S16/2020.

18.02.2021.
Europska komisija, Opća uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu objavila je poziv na dostavu projektnih prijedloga Pripremna akcija "Zaštita židovskih groblja u Europi: poticanje uključivanja dionika i podizanje svijesti" EAC/S16/2020.
 
Cilj nove pripremne akcije jest nadovezati se na već obavljeni posao u okviru dvaju pilot-projekata (EAC/S10/ 2018 i EAC/S10/2019) pokrivajući više od 3000 židovskih groblja u devet europskih zemalja. Cilj predložene nove pripremne radnje jest usredotočiti se na već mapirana  groblja te povezivanjem različitih dionika (kreatori politika, nevladine organizacije, lokalne zajednice, škole i obrazovne institucije) podići svijest o važnosti židovske kulturne baštine i kulturne raznolikosti Europe.
 
Prethodni projekti EAC/S10/2018 i EAC/S10/2019 obuhvaćali su sljedeće države: Litvu, Slovačku, Grčku, Poljsku, Mađarsku, Hrvatsku, Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju.
Aktivnosti predviđene ovom akcijom trebale bi obuhvaćati barem Litvu, Slovačku, Poljsku, Mađarsku, Ukrajinu i Gruziju. Ostale države članice Europske unije i/ili Europske politike susjedstva (ENP) mogu biti uključene (obrazloženje za njihovo uključivanje mora biti navedeno u prijavi).
 
Prihvatljivi prijavitelji jesu:
  • javne i privatne organizacije s pravnom osobnošću
  • imaju sjedište u jednoj od zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.
Da bi bio prihvatljiv, prijedlog mora podnijeti konzorcij koji se sastoji od najmanje dvaju članova. Barem jedan od njegovih članova mora biti aktivan u sektoru kulturne baštine i/ili pokazati iskustvo u projektima s participativnom zajednicom, digitalnim inicijativama, rad sa start-up tvrtkama ili turističkim sektorom.
 
Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog Poziva jesu:
  • studijski posjeti, sastanci i radionice
  • aktivnosti vršnjačkog učenja, obuke i razvoja vještina
  • komunikacijske aktivnosti
  • akcije podizanja svijesti i diseminacije
  • istraživačke aktivnosti
  • studije i analize
  • akcije usmjerene na razmjenu dobre prakse, smjernica, priručnika
  • akcije usmjerene na uključivanje dionika iz područja kulture i turizma, mlade i obrazovne institucije.
Ukupan proračun Projekta procjenjuje se na 1.200.000,00 EUR. Financijski doprinos Europske komisije ne može premašiti 90 % ukupnih prihvatljivih troškova.
 
Rok za podnošenje prijedloga: 19. travnja 2021.

Više informacija dostupno je na poveznici

Vijesti i aktualnosti