clanak False

Obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture

03.08.2021.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 2. kolovoza 2021. objavio Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (JP ZO 10/2021).
 
Predmet Poziva je izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za posjetiteljsku i planinarsku infrastrukturu, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja.
Svrha ovog Javnog poziva je priprema projekata prvenstveno obnove ili rekonstrukcije postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u skladu s Planovima upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže. 
 
Prihvatljivi korisnici/prijavitelji su:
  • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (sukladno Zakonu o zaštiti prirode)
  • pravne osobe osnovane od Republike Hrvatske koje su posebnim zakonima zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta, u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem.
  • planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem.
 
Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći ili donacije sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (,,Narodne novine" broj 18109, 042112, 73113, 29114, 155114 ) i to:
  • do 100% iznosa opravdanih troškova za projekte čiji se radovi namjeravaju su/financirati iz EU sredstava,
  • odnosno do 80% iznosa opravdanih troškova za projekte čiji se radovi namjeravaju su/financirati iz drugih izvora su/financiranja.
Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 900.000,00 kn po jednom zahtjevu.
 
Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na izradu i doradu projektne i druge potrebne dokumentacije za objekte posjetiteljske i planinarske infrastrukture, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja.
Po ovom pozivu prihvatljivi i opravdani troškovi su i projektna i druga dokumentacije za postavljanje „pametnih bova" u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Pod drugom potrebnom dokumentacijom podrazumijevaju se npr. studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi, projekt održavanja, projekt unutarnjeg uređenja, elaborat zaštite okoliša, studija utjecaja na okoliš i dr., a koja je nužna za prijavu na EU su/financiranje ili su/financiranje iz drugih izvora.
 
Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno su/financiranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.
 
Dodatne informacije dostupne su na stranicama Fonda.

Vijesti i aktualnosti