clanak False

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1

26.01.2018.
Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu politiku Republike Hrvatske objavilo je dana 23. siječnja 2018. otvoreni privremeni poziv za dostavu projektnih prijedloga, financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OP ULJP), pod nazivom Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1, Referentni broj: UP.02.2.2.06. (u daljnjem tekstu: Poziv).
Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.
 
OPĆI CILJ POZIVA
Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.
 
SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA
1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici;
2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici;
3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga
 
CILJNE SKUPINE POZIVA
Ciljne skupine Poziva podijeljene su prema Komponentama Poziva na sljedeći način:
Komponenta 1: Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
 • starije osobe
 • osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija
 • članovi obitelji/udomiteljske obitelji starijih osoba ili osoba oboljelih od Alzheimerove demencije ili drugih demencija
 • stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru Komponente (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije …)
Komponenta 2: Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
 • odrasle osobe s invaliditetom
 • članovi obitelji/udomiteljske obitelji odraslih osoba s invaliditetom
 • stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru Komponente (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije …)
Komponenta 3: Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih    skupina
 • djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • djeca i mladi s problemima u ponašanju
 • djeca bez pratnje
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • članovi obitelji/udomiteljske obitelji djece i mladih - ciljanih skupina komponente
 • stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru Komponente (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije …)
Komponenta 4: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/ žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
 • osobe s problemima ovisnosti
 • žrtve obiteljskog nasilja
 • članovi obitelji/udomiteljske obitelji osoba s problemima ovisnosti te žrtava obiteljskog nasilja
 • beskućnici
 • osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom
 • stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru Komponente (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije …)
 
FINANCIJSKA ALOKACIJA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA POZIVA
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 110.150.000,00 kn.
Iznos raspoloživih sredstava određen je prema komponentama Poziva:
Najniži iznos bespovratnih sredstava (kn) po komponenti: 380.000,00.
Najviši iznos bespovratnih sredstava (kn) po komponenti: 1.500.000,00.
Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.
Bespovratna sredstva prema ovom Pozivu moraju činiti najmanje 70% ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova projekta.
U ovom pozivu na dostavu projektnih prijedloga PT1 osigurava korisnicima isplatu predujma u iznosu od najviše 40 % ukupnog ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava ukoliko korisnik nije proračunski, izvanproračunski korisnik državnog proračuna ili korisnik treće razine sukladno važećim Podacima iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI POZIVA
Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. mora biti:
a. pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
 • udruga/strana udruga;
 • vjerska zajednica;
 • ustanova socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici33;
 • zaklada;
 • jedinica lokalne ili regionalne samouprave;
 • međunarodna organizacija
 • vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina)
b. registriran u Republici Hrvatskoj.

2. raspolagati dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta samostalno ili u suradnji s partnerima;
3. da nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
4. da nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
5. da nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 
PRIHVATLJIVI PARTNERI POZIVA
Partner(i) na projektu mora(ju) ispunjavati sljedeće uvjete:
1. mora biti
a. pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
 • udruga/strana udruga;
 • vjerska zajednica;
 • ustanova;
 • zaklada;
 • jedinica lokalne ili regionalne samouprave;
 • međunarodna organizacija
 • vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina)
b. registriran u Republici Hrvatskoj.
 
BROJ PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PO PRIJAVITELJU
Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv u okviru pojedine Komponente, tj. prijavitelj može dostaviti u okviru svake Komponente najviše po jedan projektni prijedlog.
U slučaju da prijavitelj podnese dva ili više projektnih prijedloga u okviru iste Komponente, u postupak dodjele bit će uključen samo prvotno podnesen projektni prijedlog, dok će ostali projektni prijedlozi biti isključeni iz postupka.
Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugom projektnom prijedlogu u bilo kojoj od navedenih Komponenti Poziva.
Partneri mogu sudjelovati u više od jednog projektnog prijedloga.
 
TRAJANJE I POČETAK PROVEDBE PROJEKATA
Planirano trajanje provedbe projekata je od 18 do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
Razdoblje provedbe projekta započinje s datumom zadnjeg potpisa na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI POZIVA
KOMPONENTA 1 - Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih  demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente
KOMPONENTA 2 - Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente
KOMPONENTA 3 - Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente
KOMPONENTA 4: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti, žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente
ELEMENTI ZADANI PRIJAVNIM OBRASCEM
Element: Promidžba i vidljivost
 • organizacija promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.)
 • organizacija okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge)
 • nabava vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.
 • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava
 • uspostava i održavanje internetskih stranica
 • izrada oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora;
 • marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.
Element: Upravljanje projektom i administracija
 • angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom
 
NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Projektni prijedlozi podnose se isključivo poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na sljedeću adresu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
Petračićeva 4/3
10 000 Zagreb
 
ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga.
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 18. travnja 2018. godine.
Izuzev postupanja u procesu traženja pojašnjenja, istekom roka za podnošenje projektnih prijedloga prijavitelj ne može mijenjati i/ili dopunjavati projektni prijedlog.
 
Dodatne informacije: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-i/
 

Vijesti i aktualnosti