clanak False

Raspisan javni poziv „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“

28.01.2021.
Ministarstvo zdravstva objavilo je 28. siječnja 2021. poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“, referentni broj: FSEU.2021.MZ.
 
PREDMET POZIVA
Obnova infrastrukture u području zdravstva oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti operacijama koje podrazumijevaju refundaciju troškova nastalih prije potpisivanja Ugovora po ovom Pozivu, a koji su nastali od 22. ožujka 2020. i izravno su povezani sa svrhom provedbe operacije, aktivnošću pripreme projektno-tehničke dokumentacije za dovođenje zgrada u prijašnje stanje ili cjelovitu obnovu zgrada oštećenih u potresu i izvedbom radova za dovođenje zgrada u prijašnje stanje ili cjelovitu obnovu zgrada oštećenih u potresu.
 
FINANCIJSKA ALOKACIJA, IZNOSI I INTENZITETI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Bespovratna sredstva dodjeljuju se u obliku otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2021. godine, što nastupi ranije.
Ministarstvo zdravstva također zadržava pravo zatvoriti Poziv ranije nego što je predviđeno objavljenom dokumentacijom Poziva (u slučaju iscrpljenja raspoložive financijske omotnice).
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva jest 1.071.600.000,00 HRK, koji je osiguran u državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Intenzitet bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova.
 
PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA
U okviru ovoga Poziva prihvatljivi prijavitelji jesu:
1. državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički bolnički centri čiji je osnivač Republika Hrvatska
2. opća bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb
3. specijalna bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave te druga pravna i fizička osoba
4. dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb
5. poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, te druga pravna i fizička osoba
6. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20).
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva podijeljene su u tri grupe:
1. Grupa 1: hitne mjere sanacije
2. Grupa 2: priprema projektne i tehničke dokumentacije
3. Grupa 3: izvedba radova i opremanje
 
ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2021. godine, što nastupi ranije.
Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od dana objave Poziva.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti