clanak False

Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, KK.06.3.1.07.

22.01.2018.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske objavilo je dana 15. siječnja 2017. poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, (u daljnjem tekstu: Poziv), referentni broj: KK.06.3.1.07.
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi (u daljnjem tekstu: PO) 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, SC 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.
 
PREDMET POZIVA
Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
 
SVRHA (CILJ) POZIVA
Izgradnja svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
 
FINANCIJSKA ALOKACIJA, IZNOSI I INTENZITETI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 47.200.000,00 HRK.
Najniži dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva (HRK) za Grad Zagreb: iznad 2.500.000,00.
Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva (HRK): 3.600.000,00.
Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
 
PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA/PARTNERA I BROJ PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PO PRIJAVITELJU
Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je jedinica lokalne samouprave (JLS) koja prijavljuje projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika, odnosno JLS iz II., III., IV. kategorije i Grad Zagreb prema definiciji iz točke 1.6. Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.
Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.
Prihvatljivo je jedino udruživanje JLS iz I. kategorije (do 10 000 stanovnika) ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS-om/JLS-ovima iz bilo koje kategorije osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS-ova koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika. U tom slučaju, projektni prijedlog prijavitelja će se svrstavati u jednu od navedenih kategorija JLS-a sukladno ukupnom zbroju stanovnika JLS-ova koje se udružuju., a neovisno o broju JLS koji su dio obuhvata projekta u projektnoj prijavi treba jasno biti identificirana jedna JLS koja je prijavitelj te potencijalni korisnik i koji će biti zadužen za provedbu projekta (projektnih aktivnosti) na području cijelog obuhvata projekta.
Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog.
Po završetku postupka dodjele, ukoliko mu je prethodni projektni prijedlog isključen, prijavitelj može podnijeti novi projektni prijedlog.
S jednim prijaviteljem se može sklopiti jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
 
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 1. Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom*, što uključuje:
 • Letci za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje;
 • Vodič (brošure) za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje;
 • Plakati za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje;
 • Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom;
 • Specijalizirane TV emisije o gospodarenju otpadom;
 • Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnja postojeće stranice JLS sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom;
 • Javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom;
 • Radionice za djecu;
 • Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom;
 • Obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša;
 • Natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada;
 • Informativno-obrazovni materijali za predškolsku (edukativne slikovnice, igre i/ili bojanke za djecu) i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom;
 • Radijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom;
 • Televizijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom;
 • Izrada aplikacije za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone;
 • Elektronski oglasi za objavu na internetskim portalima;
 • Plaćeni oglasi u tiskanim medijima;
 • Nagrada (prigodni pokloni) za najbolji gradski odbor / četvrt / zgradu u praksama odvajanja otpada;
 • Letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom;
 • Naljepnice za označavanje kanti i kontejnera za strane turiste s uputama za odgovorno postupanje s otpadom;
 • Uključivanje mjera koje promoviraju ravnopravnosti žena i muškaraca i zabranu diskriminacije, te prilagođenost za osobe s invaliditetom u izobrazno-informativne aktivnosti.
2.Upravljanje projektom, što uključuje angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administracije projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom.
 
PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.
 
ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. veljače 2019. godine. 
Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od sljedećeg radnog dana od isteka 30 dana od dana objave ovog Poziva na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr) i u sustavu eFondovi na javnom portalu sustava.
Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do 1. veljače 2019. godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.
 
Dodatne informacije: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=eb3310cd-1023-4f3a-b0e4-11120ddacb93&pozivVersionId=50076348-6a24-456b-aa0e-c480b55b4aba

Vijesti i aktualnosti