clanak False

Projekt - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Peščenica – Žitnjak KK.06.3.1.03.0059

18.05.2018.

Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Peščenica – Žitnjak prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru Javnoga poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava "Građenje reciklažnih dvorišta", Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 
Projekt uključuje izgradnju i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta na području gradske četvrti Peščenica - Žitnjak zajedno s provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti. Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Zagreba, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada i time osiguravanje njegove odgovarajuće oporabe ili zbrinjavanja.
 
Odlukom o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, za realizaciju projekta odobreno je sufinanciranje u iznosu od 4.419.407,00 kuna bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda (84,999999% prihvatljivih troškova).
Ukupna vrijednost projekta je 5.360.658,00 kuna, a Grad Zagreb će sufinancirati projekt u iznosu od 779.948,00 kuna iz vlastitih sredstava.
 
Provedba projekta započela je u studenom 2017. godine, a većina aktivnosti izgradnje očekuje se u 2018. godini po provedbi postupaka javne nabave, dok te se provedba informativnih aktivnosti očekuje u 2019. godini po otvaraju reciklažnog dvorišta. Projekt se planira provesti do listopada 2019. godine.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta
 
Izgrađeno i opremljeno funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja, pri čemu je glavna svrha uspostave reciklažnog dvorišta povećati odvajanje i prikupljanje:
  1. problematičnog otpada iz kućanstava te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje
  2. električnog i elektroničkog otpada (običnog i onog koji sadrži opasne tvari), osim otpada za kojeg postoje odgovarajuće usluge besplatnog zbrinjavanja
  3. odvoza takvog otpada iz kućanstava (razni uređaji većih dimenzija i mase)
  4. glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima)
  5. posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade (većih dimenzija ili mase, neprikladne za prikupljanje u spremnicima na javnoj površini ili na kućnom pragu), te plastike koja nije ambalažni otpad umjesto odbacivanja takvih vrsta otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš.
 
Provedbom informativnih i edukativnih aktivnosti uz izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu projekta, očekuje se da građani neće više u istoj mjeri odlagati problematični otpad, glomazni otpad i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad niti da će isti nepropisno odbaciti u okoliš, već da će ih se potaknuti na odvajanje korisnih sastavnica komunalnog otpada u reciklažnim dvorištima Grada Zagreba. Pretpostavka je da će se boljim informiranjem građana o mogućnostima odvojenog prikupljanja komunalnog otpada – posebice o lokaciji reciklažnog dvorišta i mogućnostima predaje otpada bez naknade, podići svijest građana i njihova spremnost za sudjelovanje u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Zagreba.
 
Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Peščenica – Žitnjak pridonosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. - 2022. (NN 3/17) te ispunjavanju ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014- 2020.
 
 
Za više informacija o projektu kontaktirajte:
 
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
Damir Đerzić, pomoćnik pročelnika
Broj telefona +385 1 610 0742
Broj telefaksa +385 1 610 0989
Email: damir.derzic@zagreb.hr
 
Ured za programe i projekte Europske unije
Matea Brajko, stručna savjetnica
Broj telefona +385 1 658 5063
Broj telefaksa +385 1 658 5059
Email: jelena.markovic@zagreb.hr
 
Za više informacija o mogućnostima financiranja projekata putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj posjetite internetske stranice  www.strukturnifondovi.hr
 

Vijesti i aktualnosti