clanak False

Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine

03.04.2018.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavilo je dana 30. ožujka 2018. otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine, Referentni broj: UP.03.2.1.04.
Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.iii. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.iii.1. Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju.
 
OPĆI CILJ POZIVA
Povećanje socijalne uključenosti i integracije djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav.
 
SPECIFIČNI CILJ POZIVA
Pružiti potporu uključivanju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju.
 
CILJNE SKUPINE POZIVA
- Djeca pripadnici romske nacionalne manjine
- Učenici pripadnici romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda osnovne škole.
 
FINANCIJSKA ALOKACIJA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 15.300.000,00 HRK.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prema broju djece i/ili učenika koji sudjeluju u projektnim aktivnostima iznosi 500.000,00 HRK.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prema broju djece i/ili učenika koji sudjeluju u projektnim aktivnostima iznosi 3.000.000,00 HRK.
Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Sufinanciranje projekta u sklopu ovog Poziva nije obvezno.
Korisnicima isplatu predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ I PARTNERI
Prihvatljivi Prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
- Osnivači osnovnih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10;
105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/2017)
- Osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97; 107/07; 94/13). 
Partnerstvo na projektu je obavezno.
Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s dječjim vrtićima i/ili osnovnim školama u kojima
djeca pripadnici romske nacionalne manjine/učenici pripadnici romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda OŠ sudjeluju u projektu.
Uz gore navedeno, partneri na projektu mogu biti i:
a) drugi osnivači osnovnih škola/dječjih vrtića koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja
b) odgojno-obrazovne ustanove na razini pred-tercijarnog obrazovanja (dječji vrtići, osnovne škole)
c) organizacije civilnog društva
d) regionalne i lokalne razvojne agencije
e) ustanove socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici.
Broj projektnih prijedloga po Prijavitelju
Prijavitelj može dostaviti jednu prijavu na ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga.
U slučaju da prijavitelj podnese dva ili više projektnih prijedloga u okviru Poziva, u postupak dodjele bit će uključen samo prvotno podnesen projektni prijedlog, dok ostali projektni prijedlozi podneseni u okviru Poziva neće biti uzeti u obzir.6
Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi.
Partneri, koji nisu odgojno-obrazovne ustanove mogu sudjelovati u više prijava u ovom Pozivu.
 
TRAJANJE PROJEKTA
Trajanje provedbe projekata je 15 mjeseci.
Razdoblje provedbe projekta započinje danom sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te istječe završetkom obavljanja projektnih aktivnosti.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Element 1. Upravljanje projektom i administracija
Element 2. Produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine
Element 3. Osiguravanje potrebnih uvjeta za djecu pripadnika romske nacionalne manjine za sudjelovanje u programu predškole i integrirane programe predškolskog odgoja
Element 4. Osiguravanje ostalih potrebnih uvjeta u svrhu pružanja potpore djeci/učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine
Element 5. Promidžba i vidljivost.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 14. svibnja 2018. godine.
 

Vijesti i aktualnosti