clanak False

Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

22.11.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske objavilo je 16. studenog 2017. poziv na dostavu projektnih prijedloga (otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva) pod nazivom Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, Referentni broj: KK.04.2.1.04., u daljnjem tekstu: Poziv.
 
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi (u daljnjem tekstu: PO) 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova. Pozivom se želi doprinijeti smanjenju potrošnje energije zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, kao i povećanju korištenja obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u njima.
 
PREDMET POZIVA
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.
Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom.
 
SVRHA (CILJ) POZIVA
Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.
 
FINANCIJSKA ALOKACIJA, IZNOSI I INTENZITETI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz EFRR-a, za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380.000.000,00 kuna (tristoosamdesetmilijunakuna).
Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi:
- najniži iznos 80.000,00 kuna (osamdesettisućakuna),
- najviši iznos 40.000.000,00 kuna (četrdesetmilijunakuna).
Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se projekt provodi, te za Grad Zagreb iznosi ovisno o vrstama aktivnosti:
 1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
 • Provedba mjera energetske učinkovitosti, Korištenje obnovljivih izvora energije te Horizontalne mjere - 85%,
 • Energetski pregled i energetski certifikat prije obnove za zgrade čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2 - 85%
 1. ENERGETSKA OBNOVA
 • Provedba mjera energetske učinkovitosti, Korištenje obnovljivih izvora energije, Horizontalne mjere - 50%
 • Stručni nadzor građenja, Projektantski nadzor,  Koordinator zaštite na radu tijekom građenja - 50%
 • Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove - 85%
 • Upravljanje projektom i administracija - 85%
 • Promidžba i vidljivost projekta - 85%
Ovim Pozivom neće biti sufinancirani projektni prijedlozi koji sadrže elemente državnih potpora i potpora male vrijednosti (de minimis potpora).
 
RAZDOBLJE PROVEDBE
Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najduže do 31. prosinca 2022. godine.
 
PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA
Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:
tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama koji su:
 • vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili
 • nadležni za upravljanje i raspolaganje zgradama u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su predmet projekta, a u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili
 • korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
- jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
 • vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili
 • korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ili
 • osnivači javnih ustanova ili ustanova koje obavljaju društvene djelatnosti u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
- javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
 • da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske ili prihvatljive javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice, i
 • da su zgrade u kojima obavljaju društvenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili u vlasništvu vjerske zajednice koja ju je osnovala ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
- vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
 • da su upisane u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, i
 • da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu javne ustanove/ustanove koja obavlja društvene djelatnosti (čiji je osnivač vjerska zajednica koja je prijavitelj) ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
- udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom ako ispunjavaju     kumulativno sljedeća dva uvjeta:
 • da su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, i
 • da su zgrade u kojima obavljaju navedene djelatnosti u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.
 
PRIHVATLJIVOST PARTNERA I FORMIRANJE PARTNERSTVA
Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.
 
BROJ PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PRIJAVITELJU
Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: Postupak dodjele) može podnijeti više projektnih prijedloga. Svaki pojedini projektni prijedlog odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu (u daljnjem tekstu: ETC), postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom.
 
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
I. Projektna dokumentacija
 1. Priprema projektne dokumentacije – izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i pripadajućih elaborata ako je primjenjivo, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova. Glavni projekt i pripadajući elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnih propisa;
 2. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove (za zgrade javne namjene u kojima se obavljaju prihvatljive društvene djelatnosti čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2), koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke.
II. Energetska obnova
 1. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;
 2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg;
 3. Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;
 4. Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;
 5. Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;
 6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;
 7. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a;
 8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;
 9. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode (obveza za projektne prijedloge u kojima se predviđa formiranje novih ETCa);
 10. Uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta;
 11. Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
 12. Stručni nadzor građenja;
 13. Projektantski nadzor, ako je primjenjivo;
 14. Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo;
 15. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke;
 16. Upravljanje projektom i administracija: izrada Obrazaca 1. i 2. Poziva, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje, poslovi financijskog upravljanja i izvještavanje, izrada dokumentacije prema Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi;
 17. Promidžba i vidljivost projekta:
 18. privremena informacijska ploča,
 19. trajna ploča ili pano,
 20. naljepnice,
 21. priopćenje ili konferencije za medije.
 
KAKO SE PRIJAVITI
Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen nadležnom tijelu putem sustava eFondovi, na mrežnim stranicama http://efondovi.mrrfeu.hr  u elektroničkom obliku.
Potencijalni prijavitelji imaju mogućnost tražiti od FZOEU-a, Sektora za energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu:  FZOEU/SEU) stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga.
 
ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije od 2.1.2018. godine, a moguća je do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, odnosno najkasnije do 31.12.2020. godine, ovisno što nastupa ranije.
 
Dodatne informacije: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1431

Vijesti i aktualnosti