clanak False

Potpisan Sporazum o pripremi i provedbi integriranih aktivnosti teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

25.03.2020.
U Zagrebu je 25. ožujka 2020. potpisan Sporazum o pripremi i provedbi integriranih aktivnosti  teritorijalnih ulaganja, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., između Grada Zagreba i Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Potpisivanju je prethodio Zaključak o prihvaćanju Sporazuma, koji je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 32. sjednici 19 . ožujka 2020. godine. Sporazumom su utvrđeni uvjeti pripreme i provedbe aktivnosti integriranih teritorijalnih ulaganja u Urbanoj aglomeraciji Zagreb u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (OPULJP) te međusobna prava i obaveze nadležnog ministarstva kao upravljačkog tijela i Grada Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb.
Urbanoj aglomeraciji Zagreb u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali na raspolaganju je ukupan indikativni iznos od 99.901.092,37 kuna (13.144.880,58 eura) za ostvarenje sljedećih specifičnih ciljeva:
  • prioritetna os 1: Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage - SC 8ii1: Povećanje zaposlenosti i brze integracije na tržište rada mladih osoba koje nisu zaposlene, u obrazovanju ili osposobljavanju - 40.436.156,45 kuna
  • prioritetna os 2: Socijalno uključivanje - SC 9i1: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti promicanjem tržišta rada i socijalnog uključivanja ranjivih skupina te borba protiv svih oblika diskriminacije i SC 9iv2: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama socijalne skrbi, uključujući i podršku za prijelaz s institucionalne na skrb u zajednici - 47.571.948,75 kuna
  • prioritetna os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje - SC 10iii3: Poboljšanje kvalitete i relevantnosti sustava obrazovanja odraslih te unapređenje vještina i kompetencija odraslih i SC 10iv1: Modernizacija i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem povećanja zapošljivosti učenika, kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje - 11.892.987.17 kuna.
Uvjeti za dodjelu navedenog iznosa bespovratnih sredstava pojedinačnim projektima bit će određeni pozivima na dostavu projektnih prijedloga i uvjetima za dodjelu bespovratnih sredstava za svaku pojedinu dodjelu, odnosno svaki pojedini specifični cilj.
ITU intervencije planirane za financiranje u okviru OPULJP-a (ESF intervencije) moraju biti u skladu sa Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine (usvojenoj na 7. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, održanoj 21. prosinca 2017.) i Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020. kao i s relevantnim nacionalnim i zakonodavstvom Europske unije te strateškim dokumentima.
Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru ESF intervencija ITU mehanizma objavljen je 18. prosinca 2019. pod nazivom Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar sedam Urbanih aglomeracija/područja: Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, referentne oznake: UP.02.1.1.12., u okviru SC-a 9i1: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti promicanjem tržišta rada i socijalnog uključivanja ranjivih skupina te borba protiv svih oblika diskriminacije.
 
Više informacija o samom Pozivu možete pronaći na poveznici:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/aktivno-ukljucivanje-i-poboljsanje-zaposljivosti-te-razvoj-inovativnih-socijalnih-usluga-za-ranjive-skupine-unutar-7-urbanih-aglomeracija-podrucja-osijek-pula-rijeka-slavonski-brod-split-zadar-i/

Vijesti i aktualnosti