clanak False

Otvoren trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 1

03.04.2018.
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske objavilo je 30. ožujka 2018. otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 1, Referentni broj: UP.02.2.1.04.
Ovaj Poziv sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda te se provodi se u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OP ULJP), Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja".
 
OPĆI CILJ POZIVA
- Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.
 
SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA
Komponenta 1:
- Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti
Komponenta 2:
- Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.
 
FINANCIJSKA ALOKACIJA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 HRK.
Najniži iznos bespovratnih sredstava (kn) po projektu za Komponentu 1: 200.000,00.
Najviši iznos bespovratnih sredstava (kn) za Komponentu 1: 500.000,00.
Najniži iznos bespovratnih sredstava (kn) po projektu za Komponentu 2: 500.000,00.
Najviši iznos bespovratnih sredstava (kn) za Komponentu 2: 1.000.000,00.
Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.
Prijavitelji ne trebaju osigurati vlastito sufinanciranje.
Posredničko tijelo razine 1 osigurava Korisnicima isplatu predujma u iznosu do max. 40% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:
Komponenta 1:
1. mora biti
a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
- udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, NN 74/14 i NN 70/17) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu;
- zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama, NN 36/95, 64/01) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu;
- ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu;
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).
b) registriran u Republici Hrvatskoj.
Komponenta 2:
1. mora biti
a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
- ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
b) registrirana u Republici Hrvatskoj.
 
PRIHVATLJIVI PARTNERI
Partner(i) na projektu mora(ju) ispunjavati sljedeće uvjete:
Komponenta 1:
1. mora biti:
a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
- udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, NN 74/14 i NN 70/17) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu;
- zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama, NN 36/95, 64/01) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu;
- ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu;
- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
b) registrirana u Republici Hrvatskoj. 
Komponenta 2:
2. mora biti:
a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
- ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
b) registrirana u Republici Hrvatskoj.
Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv u okviru pojedine Komponente, tj. prijavitelj može dostaviti u okviru svake Komponente najviše po jedan projektni prijedlog. Prijavitelj je u sklopu Izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava (Obrazac 2) obvezan navesti broj komponente za koju podnosi prijavu.Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugom projektnom prijedlogu. Partneri mogu sudjelovati u više od jednog projektnog prijedloga.
 
TRAJANJE I POČETAK PROVEDBE
Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
Razdoblje provedbe projekta započinje danom sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Prihvatljive projektne aktivnosti su:
Komponenta 1:
Aktivnosti u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, udruge, zaklade i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Komponenta 2: 
Aktivnosti u svrhu unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu.
Komponente 1 i 2:
- Upravljanje projektom i administracija
- Promidžba i vidljivost
 
ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom iscrpljenja dostupne financijske omotnice u sklopu pojedine komponente ili na dan krajnjeg roka za zaprimanje projektnih prijedloga (ovisno što prije nastupi).
 

Vijesti i aktualnosti