clanak False

Javni poziv za subvenciju kamata na kredite poslovnih banaka fizičkim osobama vlasnicima nekretnina (stana ili obiteljske kuće) oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

26.02.2021.
U svrhu pomoći građanima kojima je nekretnina (stan ili obiteljska kuća) oštećena u potresu Grad Zagreb subvencionira kamate na kredite građana za kupnju materijala i građevinske radove.

Krediti se odobravaju preko poslovnih banaka (Erste&Steiermärkische bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Slatinska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.).

Kamatna stopa na kredite subvencionirat će se u visini od 2% godišnje, fiksno za razdoblje od 10 godina.

Iznos kredita za koji će se subvencionirati kamata ne može biti veći od procijenjenog iznosa štete, koju će procijeniti Stručno povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodne nepogode  - potresa.

Zahtjevi se zaprimaju u razdoblju od jedne godine od dana objave, odnosno do 1. ožujka 2022. a podnose se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili putem pisarnica gradske uprave.

Gradonačelnik Grada Zagreba će utvrditi Popis korisnika koji su ostvarili pravo na subvenciju kamata na kredit za obnovu nekretnina oštećenih u potresu, a konačnu odluku o odobrenju kredita donosi banka.

Sve informacije mogu se dobiti putem e-maila novcanapomoc@zagreb.hr ili na telefon broj 610-1031.


JAVNI POZIV:

Javni poziv za subvenciju kamata na kredite poslovnih banaka fizičkim osobama vlasnicima nekretnina (stana ili obiteljske kuće) oštećenih u potresu na području Grada Zagreba


UVJETI ZA DODJELU KREDITA PREKO POSLOVNIH BANAKA:
 
DOKUMENTACIJA:

Fizička osoba vlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće) oštećene u potresu može koristiti ili pravo na novčanu pomoć ili pravo na subvenciju kamate.

Subvencije kamata neće se odobriti u slučaju refinanciranja postojećih kredita, odnosno zatvaranja postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim institucijama.

Aktualno