clanak False

Advent - Priopćenje - Najam javnih površina

28.11.2019.
U povodu novinarskih upita vezanih za organizaciju zagrebačkog Adventa te način dodjele javnih površina u konkretnom slučaju, navodimo da je cjelokupni postupak dodjele javnih površina propisan Odlukom o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15 i 17/16, u daljnjem tekstu: Odluka), a koju Odluku je donijela Gradska skupština Grada Zagreba sukladno svojim ovlastima i nadležnosti propisanima Statutom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18).
 
Predmetnom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak davanja u zakup i na drugo korištenje javnih površina kojima upravlja Grad Zagreb (u daljnjem tekstu: javne površine) za postavljanje kioska, pokretnih naprava, postavljanje privremenih građevina te organiziranje manifestacija humanitarnoga, kulturnog, sportskog, ekološkog i drugoga sličnog promotivnog sadržaja, podjelu promidžbenog materijala iz ruku, komercijalno fotografiranje, snimanje reklamnih spotova i filmova, bez postavljanja pokretnih naprava i privremenih građevina.
 
Člankom 24. Odluke propisano je da Gradonačelnik može neposredno dodijeliti lokaciju - mjesto na javnoj površini na drugo korištenje za postavljanje otvorenih terasa, cirkusa, luna-parkova, zabavnih manifestacija, automobila kao eksponata lutrijskih zgoditaka, pozornica, naprava za promotivne akcije, panoramskih dalekozora, bankomata te privremenih građevina i štandova, klupa i pokretnih naprava radi organiziranja priredbi, humanitarnih manifestacija i sličnih prigodnih akcija ili snimanja reklamnih spotova i filmova; kao i organiziranje manifestacija humanitarnoga, kulturnog, sportskog, ekološkog i drugoga sličnog promotivnog sadržaja, podjele promidžbenog materijala iz ruku, komercijalnog fotografiranja, snimanja reklamnih spotova i filmova, bez postavljanja pokretnih naprava i privremenih građevina.
 
Zahtjev za korištenje lokacije - mjesta na javnoj površini može podnijeti svaka fizička osoba, fizička osoba obrtnik i pravna osoba, gradskom upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove. Odlukom je propisano što sve zahtjev treba sadržavati da bi se o njemu meritorno odučilo. Gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove potpun zahtjev dostavlja Povjerenstvu za davanje javnih površina u zakup i na drugo korištenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) budući da postupak neposredne dodjele lokacija - mjesta na javnim površinama provodi navedeno tijelo. 
 
Na prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik donosi zaključak kojim se utvrđuje korisnik, naziv lokacije - mjesta koje se daje na korištenje, namjena, površina, rok korištenja te iznos naknade koju je podnositelj zahtjeva dužan uplaćivati.
Ovdje posebno ističemo da su svi akti Gradonačelnika javno objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba, dakle transparentni i javno dostupni svima na uvid.
 
Na temelju zaključka iz stavka 5. ovoga članka, gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove donosi rješenje sukladno odluci kojom se propisuje komunalni red.
Iz svega navedenoga jasno proizlazi da postupak dodjele javne površine u konkretnom slučaju nije rezultat samovoljnosti i arbitrarnosti u postupanju Gradonačelnika Grada Zagreba, nego se temelji na pravnim propisima donesenim od strane Gradske skupštine Grada Zagreba.
 
Također, navodimo da svaka jedinica lokalne ili regionalne samouprave, odnosno njena tijela, imaju pravo odrediti na koji način će pravno regulirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga, što podrazumijeva da se način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga razlikuje između jedinica lokalne ili regionalne samouprave te se ne mora nužno odvijati na isti način.
 
Pravilnikom o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi, organiziranje manifestacija i organizaciju gradilišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15, 27/15, 14/16 i 20/16, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se za korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava koje se daju na drugo korištenje plaća naknada. Visina naknade za korištenje javne površine određuje se prema sljedećim kriterijima:
- zoni u kojoj se javna površina nalazi;
- vrsti objekta
- djelatnosti koja se obavlja (namjeni);
- veličini javne površine koja se koristi;
- vremenskom razdoblju na koje se javna površina daje u zakup ili na korištenje (rok).
 
Člankom 7. stavkom 6. Pravilnika propisano je da, ako se organizira gospodarska, turistička i druga slična manifestacija koju gradonačelnik na prijedlog nadležnog gradskog ureda zaključkom proglasi manifestacijom od posebnog interesa za Grad, naknada se umanjuje za 50% od jediničnog iznosa inače utvrđenog prema Pravilniku.
 
Zaključno, ističemo da je Turistička zajednica grada Zagreba, kao strateški partner Grada Zagreba u razvoju ovoga grada općenito te brendiranju istog i na međunarodnom tržištu, prioritetni subjekt za dodjelu javne površine u svrhu organiziranja manifestacija povodom Adventa. Naime, Turistička zajednica grada Zagreba svake godine sudjeluje u organiziranju manifestacija povodom Adventa u Zagrebu, pa je tako i ove godine, no pri tome prolazi standardnu proceduru kao i svaki drugi podnositelj zahtjeva u smislu kontrole potpunosti i sadržaja zahtjeva, uz napomenu da za dodijeljene lokacije Turistička zajednica ne plaća Gradu Zagrebu nikakvu naknadu, sve sukladno Pravilniku.
 
Trgovačka društva koja se trenutno spominju po medijima (Pepermint d.o.o., Kokoš ili jaje d.o.o., Demo Rebus d.o.o.) prošla su također propisanu proceduru dodjele javne površine na korištenje sukladno ranije navedenim propisima te su isti podnijeli zahtjeve i dobili na korištenje lokacije za koje nije pokazala interes Turistička zajednica grada Zagreba, a isti plaćaju naknadu u propisanom iznosu te snose sve druge troškove vezano uz korištenje te površine (troškovi struje, odvoza otpada, nabavu, dostavljanje, postavljanje i uklanjanje sve opreme, odgovaraju za svu štetu koja nastane Gradu Zagrebu ili trećim osobama za te lokacije i dr). 
 
Grad Zagreb se ne bavi najmom kućica ili organizacijom pojedinog događanja, ne prati promet roba i usluga na tim lokacijama, broj posjetitelja određenih lokacija niti koji subjekt se nalazi na kojem dijelu lokacije koju je Grad dao na korištenje, već isključivo daje zemljište na korištenje te za to uprihođuje prihod u vidu naknade, a pri tome nema nikakvog troška. Dakle, na svaki potpuni zahtjev podnositelja se provodi identična procedura te je bilo moguće dati na korištenje svaku lokaciju osim one gdje je postojao gore opisani interes Turističke zajednice grada Zagreba.
 
Nakon završetka opisane procedure, svaki korisnik javne površine dužan je na vlastitu odgovornost ponašati se i postupati u skladu s odobrenjima dobivenim od Grada Zagreba. Grad Zagreb daje pravo na korištenje javne površine direktno podnositelju zahtjeva te ne ulazi u daljnje ponašanje istog. Grad Zagreb nije ovlašten ulaziti u daljnje ugovorne odnose korisnika javne površine s drugima niti je iste ovlašten zabraniti prema trenutnim propisima. Naime, u takvim slučajevima daljnji korisnik nema niti kontakta sa službama Grad Zagreba niti mu iste izdaju bilo kakvo rješenje ili odobrenje za korištenje javne površine, nego isključivo korisnik koristi mikrolokacije u skladu s vlastitim nahođenjem u granicama onoga što mu je dopustio Grad Zagreb, pri čemu ne ulazimo u pitanje da li ju koristi neposredno ili putem trećih osoba s kojima stupa u ugovorne odnose.   
 
Shodno svemu navedenom, evidentno je da Grad Zagreb postupa transparentno i zakonito kako u ovome, tako i u svim drugim slučajevima.    

Gradske vijesti - 2019.