clanak False

Gradska skupština donijela odluku o realizaciji gradskog projekta Blok Badel

19.12.2018.
U nastavku 18. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 17. prosinca 2018., na prijedlog Gradonačelnika Grada Zagreba, usvojen je Prijedlog odluke o realizaciji gradskog projekta Blok Badel (Vlaška - Šubićeva - Martićeva - Derenčinova).

Procedura realizacije gradskog projekta Blok Badel pokrenuta je temeljem provedenog javnog, međunarodnog, anketnog urbanističko arhitektonskog natječaja i s obzirom na iskazani interes privatnih investitora i zaprimljenih pisma namjere, a kojim se planira obnova, gradnja i uređenje cijelog bloka kao jedinog bloka u ovom dijelu grada koji nije dovršen i koji nema jasno određenu urbanu strukturu i namjenu s ciljem da prostor predmetnog bloka postane novi čimbenik identiteta ovog dijela grada i središte odvijanja značajnijih poslovnih, turističko - ugostiteljskih i kulturno-umjetničkih događanja, ali i mjesto za kvalitetan život njegovih današnjih i budućih stanovnika.

Natječajnim programom za gradski projekt Blok Badel određeno je uže područje zahvata površine od oko 2 ha, na kojem se predviđaju nove javne, stambene, trgovačke i poslovne namjene. Što se tiče namjene, sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba moguće je planirati poslovne i stambene sadržaje, s tim da prevladava poslovna namjena (uredi, trgovine, ugostiteljstvo i sadržaji koji ne ometaju stanovanje kao osnovnu namjenu grada). U prostorima za javnu i društvenu namjenu moguće je predvidjeti sadržaje od osobitog gradskog interesa:  multimedijalna koncertna dvorana; multimedijalna dvorana za kulturna događanja; rezidencije za umjetnike;  privremeni radni prostori za umjetnike;  kulturni centar; prostori mjesne samouprave za potrebe mjesnih odbora… Namjera je osigurati javne pješačke prolaze, otvorene i zatvorene, javne prostore u bloku i cjelovito uređenje partera i zelenih površina.

Jedan od ključnih ciljeva i programskih osnova ovog gradskog projekta jest stvaranje novih gradskih urbanističkih vrijednosti sa sadržajima značajnim za razvoj Grada i kvalitetu života u njemu.

Također, na ovoj sjednici Gradske skupštine usvojen je Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Gradišćanska - Cankarova - Ulica baruna Filipovića"; Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dubravica - Karažnik; Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Veliko Polje; Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Bornina - Erdödyjeva - Branimirova - Domagojeva. Posebno treba naglasiti donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Veliko Polje, kojim će se definirati smještaj javnih društvenih sadržaja: osnovne škole, dječjeg vrtića, trodijelne školske dvorane za potrebe djece predškolske i školske dobi, ali i za rekreacijske potrebe cijelog naselja, prostor manjeg tržnog centra te središnjeg javnog prostora – trga za potrebe ne samo naselja Buzin nego i naselja Odra te Velika Mlaka.

Aktivnosti