clanak False

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine u 2019. godini

07.06.2019.
Na temelju članka 11. Zaključka o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih iz lovozakupnine Zagreba u 2019. godini (Službeni glasnik Grada Zagreba  12/19   ), Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine
u 2019. godini
 
 
1. PREDMET JAVNOG POZIVA
 Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih iz lovozakupnine i sredstava za unapređenje lovnog gospodarenja u lovištima na području Grada Zagreba u 2019. godini.
 
2. KORISNICI
 Korisnici mogu biti lovozakupnici koji imaju u zakupu zajednička ili državna lovišta na području Grada Zagreba a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine.
 
3. NAMJENA
  Lovozakupnicima će se sredstva ostvarena od lovozakupnine dodijeliti za sljedeće namjene:
1. osiguranje lovišta za štete od divljači u prometu,
 2. unos  sitne divljači,
 3. nabavu repelenata 
 4. prihranu i prehranu divljači.
 
4.  KRITERIJI
razmjer osiguranih vlastitih financijskih sredstava,
razmjer osigurane potrebne infrastrukture (organizacijske, komunalne, prometne).
 
5.  IZNOSI I ROKOVI
1. Sredstva za osiguranja lovišta mogu se odobriti lovozakupniku koji je sklopio ugovor sa Hrvatskim lovačkim savezom o pristupanju jedinstvenoj polici osiguranja . Sredstva će se odobriti  po objavi poziva i ugovora sa Hrvatskim lovačkim savezom o pristupanju jedinstvenoj polici osiguranja i potvrde o plaćenoj premiji.
Sredstva će se za ugovorenu premiju osiguranja za tekuću godinu odobriti u cijelosti.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. lipnja 2019., na obrascu GZ/1
 
2. Lovozakupniku koji je u tekućoj godini kupio i u lovište unio sitnu divljač, mogu se odobriti sredstva:
u iznosu od 60,00 kuna po kljunu, do ukupno najviše 100 kljunova po lovištu, za fazansku divljač 16 tjedana i više starosti;
u iznosu od 350,00 kuna po repiću zeca običnog do najviše 10 repića po lovištu.
 
Sredstva će se odobriti stupanjem na snagu ovog zaključka i objavljenog javnog poziva temeljem ispostavljenih računa o kupnji sitne divljači i popratne dokumentacije.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2019., na obrascu GZ/2.
 
3. Lovozakupniku koji je u tekućoj godini nabavio repelente za sprečavanje šteta od divljači odobriti će se sredstva u visini di 2000,00 kuna po ispostavljenim računima.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2019., na obrascu GZ/3.
 
4. Lovozakupniku koji je u tekućoj godini nabavio materijal i utrošio sredstva za prihranu ili prehranu divljači ,odobriti sredstva će se sredstva u iznosu do 5.000,00 kuna. po ispostavljenim računima.
 Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se do 30. studenog 2019., na obrascu GZ/4

6. DOKUMENTACIJA
 Dokumentacija je utvrđena na propisanim obrascima koji se objavljuju sa ovim Javnim pozivom i čine njegov sastavni dio. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Av. Dubrovnik 12. Zagreb, soba 311, svakim radnim danom od 8 do 15,30 sati.
 
7. ROK ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
 Zahtjevi će se riješiti u roku od 30 dana od dana zadnjeg roka za podnošenje zahtjeva.
 
8. PREDAJA ZAHTJEVA
 Zahtjevi se na propisanim obrascima i propisanom dokumentacijom predaju Područnom uredu gradske uprave Novi Zagreb, Av. Dubrovnik 12. Zagreb, soba 17, svakim radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.
  
GZ/1
 
                                                 OSIGURANJE ŠTETA OD DIVLJAČI U PROMETU
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
 
NAZIV:............................................................................................................................
ADRESA:........................................................................................................................
TELEFON: .....................................................................................................................
MBS:...............................................................................................................................
OIB: ................................................................................................................................
BROJ ŽIRO RAČUNA:.....................................................................................................
NAZIV BANKE: ..............................................................................................................
Zahtjevu prilažem:
Presliku ugovora sa bankom ili presliku kartice žiro računa          
 Izvadak iz registra udruga RH ( ne stariji od 30 dana )
Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
Presliku potvrde i ugovora o pristupanju jedinstvenoj polici osiguranja, zaključenog sa HLS-om,
Potpisom ovog zahtjeva dajem izričitu suglasnost Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo da poduzme sve radnje vezane uz obradu mojih osobnih podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje subvencija u poljoprivredi i šumarstvu, kao i za sve daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije korisnika usluga. Osobni podaci će se čuvati dok sam potpisnik ne zatraži brisanje iz zbirke. Gradski  ured za poljoprivredu i šumarstvo jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18).
Potvrđujem da sam prije potpisa ovog zahtjeva obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivim, a ovom izjavom dajem suglasnost na takvu obradu.
U Zagrebu, __________ 2019.
 
Ispunio i za točnost podataka odgovara: ____________________________
                                                                                                                                           (potpis)
 
 
GZ/2
UNOS SITNE DIVLJAČI ( FAZAN, ZEC )
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
NAZIV:............................................................................................................................
ADRESA:........................................................................................................................
TELEFON: .....................................................................................................................
MBS:...............................................................................................................................
OIB: ................................................................................................................................
BROJ ŽIRO RAČUNA:...................................................................................................
NAZIV BANKE: ..............................................................................................................
Zahtjevu prilažem:
1. Presliku ugovora sa bankom ili presliku kartice žiro računa     
2. Izvadak iz registra udruga RH ( ne stariji od 30 dana )
3. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
4. Dokaz o izvršenju:  preslike računa o nabavci sitne divljači, izdatnica ili otpremnica, veterinarska potvrda, zapisnik o unosu divljači u lovište.
Potpisom ovog zahtjeva dajem izričitu suglasnost Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo da poduzme sve radnje vezane uz obradu mojih osobnih podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje subvencija u poljoprivredi i šumarstvu, kao i za sve daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije korisnika usluga. Osobni podaci će se čuvati dok sam potpisnik ne zatraži brisanje iz zbirke. Gradski  ured za poljoprivredu i šumarstvo jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18).
Potvrđujem da sam prije potpisa ovog zahtjeva obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivim, a ovom izjavom dajem suglasnost na takvu obradu.
U Zagrebu, __________ 2019.
 
Ispunio i za točnost podataka odgovara: ____________________________
                                                                                                                                           (potpis)
 
GZ/3
 
                                                      NABAVA REPELENATA
ODNOSITELJ ZAHTJEVA:
NAZIV:............................................................................................................................
ADRESA:........................................................................................................................
TELEFON: .....................................................................................................................
MBS:...............................................................................................................................
OIB: ................................................................................................................................
BROJ ŽIRO RAČUNA:...................................................................................................
NAZIV BANKE: ..............................................................................................................
Zahtjevu prilažem:
Presliku ugovora sa bankom ili presliku kartice žiro računa          
Izvadak iz registra udruga RH ( ne stariji od 30 dana )
Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
Preslika prateće dokumentacije ( računa, isplatnica, otkupnih blokova i sl. )
 
Potpisom ovog zahtjeva dajem izričitu suglasnost Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo da poduzme sve radnje vezane uz obradu mojih osobnih podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje subvencija u poljoprivredi i šumarstvu, kao i za sve daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije korisnika usluga. Osobni podaci će se čuvati dok sam potpisnik ne zatraži brisanje iz zbirke. Gradski  ured za poljoprivredu i šumarstvo jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18).
Potvrđujem da sam prije potpisa ovog zahtjeva obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivim, a ovom izjavom dajem suglasnost na takvu obradu.
U Zagrebu, __________ 2019.
 
Ispunio i za točnost podataka odgovara: ____________________________
                                                                                                                                           (potpis)
 
GZ/4
 
                                                             PRIHRANA I PREHRANA DIVLJAČI
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
NAZIV:............................................................................................................................
ADRESA:........................................................................................................................
TELEFON: .....................................................................................................................
MBS:...............................................................................................................................
OIB: ................................................................................................................................
BROJ ŽIRO RAČUNA:......................................................................................................
NAZIV BANKE: ..............................................................................................................
Zahtjevu prilažem:
Presliku ugovora sa bankom ili presliku kartice žiro računa          
Izvadak iz registra udruga RH ( ne stariji od 30 dana )
Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
Preslike računa, isplatnica i otkupnih blokova za kupnju hrane ili
preslike računa, isplatnica otkupnih blokova  za proizvodnju hrane
 
Potpisom ovog zahtjeva dajem izričitu suglasnost Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo da poduzme sve radnje vezane uz obradu mojih osobnih podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje subvencija u poljoprivredi i šumarstvu, kao i za sve daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije korisnika usluga. Osobni podaci će se čuvati dok sam potpisnik ne zatraži brisanje iz zbirke. Gradski  ured za poljoprivredu i šumarstvo jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18).
Potvrđujem da sam prije potpisa ovog zahtjeva obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivim, a ovom izjavom dajem suglasnost na takvu obradu.
U Zagrebu, __________ 2019.
 
Ispunio i za točnost podataka odgovara: ____________________________
                                                                                                                                  (potpis)

ARHIVA