clanak False

Stručna služba Gradske uprave

05.05.2023.

Stručna služba Gradske uprave obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, razvoj i unapređenje poslovnih procesa, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, programe i projekte Europske unije, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu te na druge poslove sukladno propisima.


 Ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela

Zakoni i podzakonski propisi:
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14 – Odluka USRH)
Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (Narodne novine – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)
Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 66/19)

Gradski propisi:
Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 i  16/22)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21 i 24/21)
Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/22)
Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18)
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16, 2/17, 9/17, 13/18, 20/18, 2/19, 8/21, 11/21 i 17/21)


Službenički odnosi

Zakoni i podzakonski propisi:
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10)
Zakon  o radu (Narodne novine 93/14, 127/17 i 98/19)
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10 i 125/14)

Gradski propisi:
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba  15/10, 17/10, 11/14, 9/17 i 17/21)
Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba  9/15)
Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/22 i  3/22)
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/10 i 5/16)
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 21/14, 1/15, 2/16, 21/16, 2/17, 5/18, 16/18, 1/19, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20, 7/20, 8/20, 24/20, 26/20, 1/21, 13/21 i 32/21)
 
Upravljanje poslovnim procesima i upravljanje projektnim ciklusom

Zakoni i  drugi propisi i akti:
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15 i 102/19)
Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 58/16)
Strategija e-Hrvatska 2020. (Narodne novine 50/17 https://rdd.gov.hr/UserDocsImages//MURH_migracija%20s%20weba//Strategija_e-Hrvatska_2020.pdf
Nacionalni program reformi za 2022. godinu( Vlada RH, 27. travnja 2022., https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Travanj/115%20sjednica%20VRH/115%20-%202%20Program.pdf)
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Vlada RH, srpanj 2021. https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf?vel=13435491)
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine 13/21)
Nacionalni plan razvoja javne uprave od  2022. do 2027.( Narodne novine 38/22, https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategije,%20planovi,%20izvje%C5%A1%C4%87a/Nacionalni%20plan%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202022_2027.pdf )
Standard razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj – Smjernice (https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/e-Standardi/Standard%20razvoja%20javnih%20e_usluga%20u%20RH_Smjernice.pdf
 
Gradski propisi i drugi akti:
Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16)
Pravilnik o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/12)
 
 
Zastupanje Grada Zagreba u  pravnim stvarima pred nadležnim tijelima
 
Zakoni i podzakonski propisi:
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09 i 110/21)
Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine  20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21)
Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine  63/19)
Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (Narodne novine 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05, 60/10, 55/13 i 63/19)
Ovršni zakon (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20)
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 68/18, 2/20, 47/20, 46/20, 83/20 i 133/20)
Zakon o nasljeđivanju ( Narodne novine 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
Zakon o parničnom postupku (Narodne novine 53/91, 91/92,58/93, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08,96/08, 123/208, 57/11,148/11, 25/13, 89/14, 70/19 i 80/22)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21)
Stečajni zakon (Narodne novine  71/15 , 104/17 i 36/22)
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22)
Zakon o kamatama (Narodne novine 94/04 i 35/05)
Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 ,40/19 i 34/22) 
Zakon o stečaju potrošača (Narodne novine 100/15, 67/18 i 36/22)
Zakon o mjenici (Narodne novine 74/94 i 92/10 – osobito članci 1.- 53., 69.-77., 101.-110.)
Zakon o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/15, 7/18, 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22)
Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine 67/18 i 21/22)
Zakon o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93, 29/94, 162/98,16/07, 75/09 , 120/16 - Glava I, Glava II, članci 53.-55., 132-135., 140-141., 156., 160. i 57/22)
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Narodne novine 142/12, 103/14, 118/14, 107/15 i 37/22)


Europska unija, fondovi i programi Europske unije

Međunarodni ugovori, zakoni i podzakonski propisi 
 
Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija 2016/C 202/01)
Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji  (Narodne novine Međunarodni ugovori br. 2/12)
Sporazum o partnerstvu Europske komisije i Republike Hrvatske za financijsko razdoblje 2021.-2027. https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2022/Kolovoz/140%20sjednica%20VRH//140%20-%204%20a%20Sporazum.pdf
Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&from=HR
Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus 8ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=HR
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine https://hrvatska2030.hr/wp-content/uploads/2021/02/Nacionalna-razvojna-strategija-RH-do-2030.-godine.pdf
Odluka Vlade Republike Hrvatske o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženim za njihovu pripremu KLASA: 022-03/20-04/409, URBROJ: 50301-05/31-20-3 od 5. studenoga 2020. https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2021/12/2021602.pdf
Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 116/21)
Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (Narodne novine 96/22)
Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (Narodne novine 96/22)
Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (Narodne novine 96/2022)
Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“ u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (Narodne novine 96/2022)
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka („Narodne novine“ 115/18, 6/20, 20/20, 70/20 i 54/21) 
Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.), koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 189, 27. 6. 2014.) i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 99, 31. 3. 2020.)
Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, 
Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)
Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Vlada RH, srpanj 2021.  https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf?vel=13435491
Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela („Narodne novine“ 125/20, 79/22)
Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga  tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa (Narodne novine 51/22)
Zajednička nacionalna pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije, v.2.0, (ZNP v.2.0) KLASA: 980-01/22-01/4, URBROJ: 531-05-22-1 od 13.12.2022.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine 145/22)

Gradski propisi

Pravilnik o sufinanciranu provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova (Službeni glasnik 5/16, 20/8 i 5/20)