clanak False

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

05.10.2023.
Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, trgovačka društva u vlasništvu Grada, ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, poslove predlaganja, pripreme i izrade strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentaciju projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grad te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
 
GOSPODARSKE DJELATNOSTI I RAD

Radno vrijeme objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15121/1699/1825/1998/1932/2042/20126/21)

Gradski propisi
Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)

Pogrebnička djelatnost

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine 36/1598/19)

Utvrđivanje razloga za prestanak zadruge

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o zadrugama (Narodne novine 34/11125/1376/14114/1898/19)
 
Javne komisione prodavaonice

Zakoni i podzakonski propisi
Ovršni zakon (Narodne novine 112/1293/1455/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske; U-I-2881/2014. i dr., 73/17131/20, 114/22)
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (Narodne novine 38/11)

Obrt, domaća radinost i sporedno zanimanje

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o obrtu (Narodne novine 143/13127/1941/20-ispr.)
Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (Narodne novine 58/09)
Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (Narodne novine 42/08)
Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (Narodne novine 101/95)
Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 (Narodne novine 58/0772/07 – ispr.)
Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (Narodne novine 112/07)


Pravilnik o sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (Narodne novine 6/23)
Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice (Narodne novine 101/15)
Pravilnik o izdavanju EU potvrde (Narodne novine 123/15123/20)
 
Turistički vodiči

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 130/1725/1998/1942/2070/21)
Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (Narodne novine 50/0890/08112/0933/1062/10)
 
Rudarstvo

Gradski propisi
Zaključak o donošenju Rudarsko-geološke studije Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14)

Utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti - ugostiteljstvo

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15121/1699/18 25/1998/1932/2042/20126/21)
Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" (Narodne novine 82/0782/0975/1269/13 i 150/14)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine 9/1654/1661/1669/17120/19)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu  (Narodne novine 54/1669/17 i 120/19)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (Narodne novine 54/1668/19120/19)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Narodne novine 54/1669/17)
Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (Narodne novine 5/08)

Utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti - trgovina
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o trgovini (Narodne novine 87/08, , 116/0876/09 – Odluka USRH, 114/1168/1330/1432/1998/1932/20, 33/23)
Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/0946/15)
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09108/098/10108/14)
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine 105/20)
 
Izdavanje potvrda o uzdržavanju i sastavu kućanstva

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o radu (Narodne novine 93/14127/1798/19, 151/22,  64/23 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-242/2023 i dr.)

Registracija udruga sindikata i udruga poslodavaca

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o radu (Narodne novine 93/14127/1798/19, 151/22,  64/23 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-242/2023 i dr.)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (Narodne novine 32/1513/20)

Registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o radu (Narodne novine 93/14127/1798/19, 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-242/2023 i dr.)
Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (Narodne novine 32/15109/1913/20)

Ostvarivanje prava na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a za nezaposlene osobe

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)

Gradski propisi
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 8/23, 30/23)

POTICANJE RAZVOJA OBRTA I PODUZETNIŠTVA
 
Propisi Europske unije
Uredba komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1 od 24.12.2013.)
Uredba Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215 od 07.07.2020.)
 
Uredba Komisije br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 109. Ugovora (SLEU, L187, 26.6.2014.)
Uredba Komisije (EU) br. 2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (Službeni list Europske unije L 156/1, od 20.6.2017.)
Uredba 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka107. i 108. Ugovora (SL EU, L270, 29.7.2021.)
Uredba Komisije 2023/1315 оd 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe  651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/0263/0753/1256/13121/16)
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine 93/13, , 41/1457/18138/21)
Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/1469/17)

Gradski propisi
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19, 25/22,18/23)
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje dodjele potpora inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19)
Pravilnik o dodjeli potpora za razvoj društvenog poduzetništva (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/22)
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samo zapošljavanje (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19)
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/1918/21, 6/22, 40/22)

TURIZAM
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 130/1725/1998/1942/2070/21)
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 52/1942/20)
Zakon o turističkoj pristojbi (Narodne novine 52/1932/2042/20)


Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine (Narodne novine 2/23)

Gradski propisi
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19)
Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/22)
 
INVESTICIJE
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/12152/14114/18)
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19)
Zakon o koncesijama (Narodne novine 69/17107/20)
Zakon o vodama (Narodne novine 66/1984/21, 47/23)
Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine 66/19)
Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (Narodne novine 88/1215/15)
Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 16/13)
Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti (Narodne novine 23/15)
Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine 65/19)
Pravilnik o registru koncesija (Narodne novine 1/18)
 


Praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada

Propisi Europske unije
Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (Sl. L. L 315/1 od 3.12.2007.)
Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Sl. L. L 354 od 23.12.2016.)

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, 111/9334/99, , 52/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-646/99 i U-I-945/1999, 118/03107/07146/08137/09125/11- čl. 381. st. 1. toč. 8. KZ-a, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/1268/13110/1540/19, 34/22, 114/22, 18/23)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/0541/08, , 78/1529/18126/21, 114/22, 156/22)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018, 32/20)
Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/22)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09110/21)

Podrška radu Gospodarsko-socijalnog vijeća
 
Gradski propisi
Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/162/1823/183/203/2111/21 - pročišćeni tekst, 16/22)
Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21)
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/21)


 
Podrška radu Vijeća za zaštitu potrošača


Gradski propisi
Odluka o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)


 
 
 
 
 
ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
 
Međunarodni ugovori
Zakon o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica - Kijev, 2003., (Narodne novine – Međunarodni ugovori 7/093/10)
Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhus, 1998., Narodne novine – Međunarodni ugovori 1/077/08)
Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Basel, 1992., Narodne novine – Međunarodni ugovori 3/94)
Zakon o potvrđivanju izmjene i dopune Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Narodne novine – Međunarodni ugovori 7/19)
Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (Narodne novine – Međunarodni ugovori 8/17)
Zakon o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Narodne novine – Međunarodni ugovori 4/08)
Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine – Međunarodni ugovori 2/96)
Zakon o potvrđivanju protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Narodne novine – Međunarodni ugovori 4/08)
 
Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (Narodne novine – Međunarodni ugovori 10/94)
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa (Narodne novine – Međunarodni ugovori 12/96)
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (Narodne novine – Međunarodni ugovori 10/97)
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobni odnosima u području upravljanja vodama (Narodne novine – Međunarodni ugovori 1/08)
Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne novine – Međunarodni ugovori 14/03)
 
Propisi EU
Direktiva 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine o procjeni i upravljanju bukom okoliša - Izjava Komisije u Odboru za mirenje o Direktivi o procjeni i upravljanju bukom okoliša (SL 189, 18. 7. 2002.)
 
Direktiva Komisije (EU) 2015/996 оd 19. svibnja 2015. o uspostavi zajedničkih metoda ocjene buke u skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 168/1, 1. 7. 2015.)
Ispravak Direktive Komisije (EU) 2015/996 od 19. svibnja 2015. o uspostavi zajedničkih metoda ocjene buke u skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 168 od 1. 7. 2015.
Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada  (SL L 190, 12.7.2006.)
Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada  (SL L 316, 4.12.2007.)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)
Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1752 оd 1. listopada 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i dostave podataka o odvojenom skupljanju otpadnih plastičnih boca za napitke za jednokratnu uporabu (SL L 349, 4.10.2021.)
Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22. 12. 2000.)
Direktiva Komisije 2014/101/EU оd 30. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 311, 31. 10. 2014.)
Direktiva 2006/118/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja kakvoće (SL L 372, 27.12.2006.);
Direktiva 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (SL L 288, 6.11.2007.);
Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991.)
Direktiva Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. o izmjeni Direktive Vijeća 91/271/EEZ vezano uz određene zahtjeve utvrđene u Prilogu I. toj Direktivi (SL L 67, 7.3.1998.);
Direktiva 91/676/EEZ Vijeća od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla (SL L 375, 31.12.1991.);
Direktiva 2006/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i ukidanju Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4.3.2006.);
Direktiva 2008/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24.12.2008.);
Direktiva Komisije 2009/90/EZ od 31. srpnja 2009. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za kemijsku analizu i praćenje stanja voda u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 201, 1.8.2009.);
Direktiva (EU) 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 435/1, 23.12.2020.) (preinaka)
Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku (SL L 23, 26.1.2005.)
Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008.)
Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
(SL L 11, 16. 1. 2003.)
Waste management plan of the Republic of Croatia for the period 2017.-2022.
 
ZAŠTITA OKOLIŠA, ZAŠTITA ZRAKA I ZAŠTITA OD BUKE
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/1378/1512/18118/18)
Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 127/19, 57/22)
Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine 30/0955/13153/1341/16114/1814/21)
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine 14/19)
 
Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (Narodne novine 57/10)
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 61/143/17)
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine  3/17)
Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Narodne novine 77/20)
Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 42/21)
Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine 107/22)
Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine 1/14
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine 3/22)
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine 12/23)
III. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (Narodne novine 73/21)
Program usklađenja monitoringa (Hrvatske vode, 2016)
Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske (Narodne novine 151/08)
Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (Narodne novine 3/16)


Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine 72/20)
Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 47/21)
Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (Narodne novine 26/23)
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (Narodne novine 143/21)
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (Narodne novine 91/07)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine 91/07)
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (Narodne novine 75/0960/16, 117/18, 146/21)
 
Gradski propisi
Program zaštite zraka Grada Zagreba za razdoblje od 2022. do 2026. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/22pdf
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15)
Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23)
Mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23)
Odluka o određivanju lokacija mjernih postaja u gradskoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09)
Zaključak o usvajanju Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu do 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/19), Akcijski plan upravljanja bukom u Gradu Zagrebu - pdf
Odluka o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16)
 
 
VODE I VODNO GOSPODARSTVO
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o vodama (Narodne novine 66/1984/21, 47/23)
Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine 66/19)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/0956/13,  119/15120/16127/1766/19)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine 30/23)
Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 118/1842/20127/20 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-II-4220/2020. i Izdvojeno mišljenje i Izdvojeno podupiruće mišljenje suca, 52/21, 152/22)

Strategija upravljanja vodama (Narodne novine 91/08)
 
Uredba o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine 78/1076/1119/12151/13, 83/15, 42/1973/20)
Uredba o visini naknade za zaštitu voda (Narodne novine 82/1083/12151/13116/18)
Uredba o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine 82/10108/13)
Uredba o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine 82/1083/1210/1432/20, 140/22)
Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (Narodne novine 89/1046/1251/13, 120/14)
Uredba o uslužnim područjima (Narodne novine 70/23
Uredba o standardu kakvoće voda (Narodne novine 96/19, 20/23, 50/23 - ispr.)
Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine 112/10)
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Narodne novine 112/10)
Uredba o kakvoći voda za kupanje (Narodne novine 51/14)
 
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (Narodne novine 9/20)
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (Narodne novine 81/10)
Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (Narodne novine 80/103/14)
Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (Narodne novine 80/103/14)
Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (Narodne novine 107/14)
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine 83/10126/13)
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (Narodne novine  36/20)
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (Narodne novine 48/19)
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine 9/20, 39/22)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine 26/20)
Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (Narodne novine 97/1031/13)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (Narodne novine 28/1116/14)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (Narodne novine 3/20)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (Narodne novine  3/20)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (Narodne novine 26/20)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Narodne novine 28/1116/14)
Pravilnik o sadržaju Akcijskog Programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (Narodne novine 7/21)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora (Narodne novine, broj 73/10)
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (Narodne novine 120/10)
Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine 74/1353/1664/18)


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata (Narodne novine 84/19, 123/19, 36/20)Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Narodne novine 3/11)
Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (Narodne novine 83/1076/14)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (Narodne novine 83/10)


Pravilnik o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici (Narodne novine 116/21)
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine 66/1147/13)
Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine 48/14)
Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Narodne novine 64/23, 88/23 - ispr.)
 
Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine 85/19, 52/22)
 
Odluka o granicama vodnih područja (Narodne novine 79/10)
Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (Narodne novine 89/10)
Odluka o određivanju osjetljivih područja (Narodne novine 79/22)
Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (Narodne novine 33/11)
Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 130/12)
Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (Narodne novine 78/11)
Odluka o Popisu voda I. reda (Narodne novine 79/10)
Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (Narodne novine 89/1088/11)
Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (Narodne novine 80/10)
Odluka o donošenju Višegodišnjeg Programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (Narodne novine 117/15)
Odluka o donošenju Višegodišnjeg Programa gradnje komunalnih vodnih građevina (Narodne novine 117/15)
Odluka o donošenju višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine 147/21)
Državni plan obrane od poplava (Narodne novine 84/10)
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Narodne novine 5/11)
Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva (Hrvatske vode, 2010)
Operativni Plan mjera Hrvatskih voda za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Hrvatske vode, 2013)
Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine 83/10)
Popis prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 146/22)
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode (Narodne novine 147/09)
 
Gradski propisi
Plan za zaštitu voda Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/0113/01)
Odluka o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16)
Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14,12/16)
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13)
Odluka o obustavi plaćanja troškova izgradnje priključka na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o primjeni Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka na području Zagrebačke županije (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/15)
Zaključak o sklapanju Sporazuma o primjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Zagreb na Grad Svetu Nedelju i Općinu Stupnik u sastavu Zagrebačke županije (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17)


 
GOSPODARENJE OTPADOM
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21)
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (Narodne novine 6/14)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine 97/15 7/20140/20)
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 105/1557/20)
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 112/15)
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/1784/19, 31/21 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2492/2017 i dr., 106/22)   
Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine (Narodne novine 84/23)
Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. pdf.


Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 106/22)
Naputak o financijskom jamstvu (Narodne novine 55/21)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13, 95/15, 57/20, 81/20)


Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine 59/06109/12, 93/16 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2944/2012
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (Narodne novine 38/08)
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (Narodne novine 56/23
Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (Narodne novine 42/1448/14107/14139/1411/197/20), osim članka 24. stavaka 2. i 3.
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (Narodne novine 103/14)
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan dioksida (Narodne novine 54/23)
Pravilnik o ukidanju statusa otpada (Narodne novine 55/23)
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (Narodne novine 50/1556/19)
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Narodne novine 88/1578/16116/1714/20144/20)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (Narodne novine 99/15)
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 111/15, osim članka 31.)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 125/1590/1660/1872/1881/20)
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine 69/16)
Pravilnik o termičkoj obradi otpada (Narodne novine 75/16)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine 113/16)
Pravilnik o odlagalištima otpada (Narodne novine 4/23)
 
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05)
 
Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (Narodne novine 40/1557/20,)
Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (Narodne novine 102/18)
Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (Narodne novine 95/1557/20)
 
Gradski propisi
Plan gospodarenja otpadom grada Zagreba 2018.-2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18pdf
Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta - mobilnih jedinica i posebnih spremnika za reciklabilni komunalni otpad (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/19)


Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (7/22, 19/22, 33/22)
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada, naknade za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine i o određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnine (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/22ENERGETIKA, GOSPODARENJE ENERGIJOM I ENERGETSKI ODRŽIVI RAZVOJ
 
Propisi Europske unije
 
Uredba (EU) br. 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (SL L 158, 14.6.2019.)
Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011.)
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 оd 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 363, 18.12.2014.)
Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (SL L 115, 25.4.2013.)
Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 328, 21.12.2018.)
Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012.)
Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (SL L 328, 21.12.2018.)
Direktiva (EU) br. 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (SL L 156, 19.6.2018.)
Uredba (EU) br. 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018.)
 


Električna energija

Direktiva (EU)2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (SL L 158, 14.6.2019.)
Uredba (EU) br. 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije (SL L 158, 14.6.2019.)
Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 163, 15.6.2013.)
Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (SL L 197, 25.7.2015.)
Uredba Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu (SL L 112, 27.4.2016.)
Uredba Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta (SL L 259, 27.9.2016.)
Uredba Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca (SL L 223, 18.8.2016.)
Uredba Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka (SL L 241, 8.9.2016.)
Uredba Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava (SL L 220, 25.8.2017.)
Uredba Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (SL L 312, 28.1.2017.)
Uredba Komisije (EU) 2017/2196 od 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava (SL L 312, 28.11.2017.)
Uredba (EU) br. 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ (SL L 158, 14.6.2019.)
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/280 оd 22. veljače 2021. o izmjeni uredaba (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 i (EU) 2017/1485 radi njihova usklađivanja s Uredbom (EU) 2019/943 (SL L 62, 23.2.2021.)
 
Plin

Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (SL L 211, 14.8.2009.)
Direktiva (EU) 2019/692 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina (SL L 117, 3.5.2019.)
Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (SL L 211, 14.8.2009.)
2012/490/EU: ODLUKA KOMISIJE od 24. kolovoza 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (SL L 231, 28.8.2012.)
Uredba Komisije (EU) 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (SL L 91, 27.3.2014.)
Uredba Komisije (EU) 2015/703 od 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka (SL L 113, 1.5.2015.)
Uredba Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (SL L 72, 17.3.2017.)
Uredba Komisije (EU) 2017/459 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (SL L 72, 17.3.2017.)
Uredba (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (SL L 280, 28.10.2017.)
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o energiji (Narodne novine 120/1214/14, 102/1568/18)
Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine 111/21, 83/23)
Zakon o tržištu plina (Narodne novine 18/1823/20)
Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine 57/18, 83/23)
Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine 80/1314/14, 86/19)
Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine 19/1473/1796/19)
Zakon o biogorivima za prijevoz (Narodne novine 65/09145/1026/11144/1214/1494/1852/21)
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine 120/1268/18)
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine 138/21, 83/23)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine 127/14116/18, 25/20, 32/21-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-663/2020, 41/21)
Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Narodne novine 120/1663/22)
 
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (Narodne novine 71/23)
Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine 127/19)
Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/1365/17114/1839/1998/19, 67/23)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018, 32/20)
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine 14/19)
Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (Narodne novine 52/21)

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (Narodne novine 25/20)
Pravilnik o energetskoj bilanci (Narodne novine 33/03)
Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (Narodne novine 95/15, 31/22)
Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (Narodne novine 98/2130/22, 96/23)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine 88/17, 90/20, 1/21, 45/21)
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine 73/15, 54/20)
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine 73/15, 133/15, 60/20, 78/21)
Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (Narodne novine 18/15, 6/16)
Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti (Narodne novine 41/19)
 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2021, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (PDF)
Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (Narodne novine 11/15)
Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Narodne novine 31/23, 74/23, 107/23, 122/23)
Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada - objavljen 15.05.2017., u obveznoj primjeni od 30.09.2017., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (poveznica)
Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada – DODATAK, objavljen 08.12.2020., do daljnjega nije u obveznoj primjeni, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (poveznica)

 
   
POLJOPRIVREDA

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 118/1842/20, 127/20 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4220/2020 i Izdvojeno mišljenje i Izdvojeno podupiruće mišljenje suca, 52/21, 152/22)


Gradski propisi
Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba za razdoblje 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16, 4/21 produženje trajanja29/21 produženje trajanja, 17/23 produženje trajanja)
Zaključak o provođenju projekta "Gradski vrtovi" (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/1325/1326/21, 13/22)
Odluka o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10)
Pravilnik o dodjeli oznake "Plavi ceker" (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/1911/2021/20)

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18115/1898/19, 57/22)


Gradski propisi
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/19 28/20, 36/22)
Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći poljoprivrednih redara (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/1915/20)
Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22, 24/23) 
ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine 102/1732/19)
Zakon o veterinarstvu (Narodne novine 82/13148/13115/1852/21, 83/22,152/22)


Gradski propisi
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18)
Pravilnik o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/195/19)
Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/1927/1916/2021/20)

ŠUMARSTVO

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o šumama (Narodne novine 68/18115/1898/1932/20145/20)
Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine 75/0961/1156/1314/1432/1998/19)
Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine 17/20)

LOVSTVO

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o lovstvu (Narodne novine 99/1832/1932/20)


Gradski propisi
Odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)
Mjere za sprječavanje šteta od divljači na području Grada Zagreba za lovnu godinu 2023. - 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/23)UDRUGE

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o udrugama (Narodne novine 74/1470/1798/19, 151/22)


Gradski propisi
Program financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22)
 
 
STRATEŠKO PLANIRANJE

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17, 151/22
Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 37/23)
Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 44/23)
Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 44/23)
 
Gradski propisi
Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine pdf.


IZRADA I PROVOĐENJE GRADSKOG PROJEKTA​


Zakoni i podzakonski akti
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/1365/17114/1839/1998/19, 67/23)
Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (link)


Gradski propisi
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/078/097/139/1612/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/061/097/1319/1522/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)

STRATEGIJSKI INTERESI GRADA

Gradski propisi
Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/1316/1426/142/155/15 - pročišćeni tekst25/155/18)
IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14123/17118/18)
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Narodne novine 103/15)
Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (Narodne novine 121/15)
Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0., srpanj 2021., MRRFEU - smjernice

Gradski propisi
Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine - pdf
Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine - pdf 

POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA
 
Zakoni i podzakonski akti
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/1365/17114/1839/1998/19, 67/23)
Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja (Narodne novine broj 115/15)
Pravilnik o Državnom planu prostornog razvoja (Narodne novine broj 122/15)
Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (link)
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine 106/17)

Gradski propisi
Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/0116/02, 11/032/061/098/0921/1423/14 - pročišćeni tekst26/153/16 - pročišćeni tekst22/173/18 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba  (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/078/097/139/1612/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/0317/061/097/1319/1522/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)PROSTORNI PODACI
 
Zakoni i podzakonski akti
Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine broj 56/1352/1850/20)

Gradski propisi
Pravilnik o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/11)STATISTIKA
 
Zakoni i podzakonski akti
Zakon o službenoj statistici (Narodne novine 25/20)
Pravilnik o distribuciji publikacija Državnog zavoda za statistiku (link)
Pravilnik o uvjetima i načinu pristupa i korištenja povjerljivih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku za znanstvene svrhe (Narodne novine 5/23)
Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. – 2030. (Narodne novine 29/22)
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. – 2027. (Narodne novine 29/22)
Kodeks prakse europske statistike, Eurostat, 2017. (link)

GEOTEHNIČKI KATASTAR

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/1365/17114/1839/19, 98/19, 67/23)
Zakon o gradnji (Narodne novine 153/1320/1739/19125/19)


Gradski propisi
Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/0211/032/061/098/0921/1423/14 - pročišćeni tekst26/153/16 - pročišćeni tekst22/173/18 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/078/097/139/1612/16 - pročišćeni tekst)
 
RAZVOJ PAMETNOG GRADA – ZAGREB SMART CITY
 
Propisi Europske unije
Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, SL L 119. 4.5.2016.) 
Uredba (EU) 2022/2065 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (Akt o digitalnim uslugama, SL L 277. 27.10.2022.) 
 
Zakoni i podzakonski propisi RH
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18)
Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine 79/07, 86/12)
Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07)
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine 13/21)
 
Gradski propisi
Okvirna strategija pametnog grada Zagreb- Smart City s vizijom do 2030 (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19)
21.09.2023.
 
Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, poljoprivredu i šumarstvo, trgovačka društva u vlasništvu Grada, štete od prirodnih nepogoda, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, poslove predlaganja, pripreme i izrade strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentaciju projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grad te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
 
GOSPODARSKE DJELATNOSTI I RAD

Radno vrijeme objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15121/1699/1825/1998/1932/2042/20126/21)

Gradski propisi
Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)

Pogrebnička djelatnost

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine 36/1598/19)

Utvrđivanje razloga za prestanak zadruge

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o zadrugama (Narodne novine 34/11125/1376/14114/1898/19)
 
Javne komisione prodavaonice

Zakoni i podzakonski propisi
Ovršni zakon (Narodne novine 112/1293/1455/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske; U-I-2881/2014. i dr., 73/17131/20, 114/22)
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (Narodne novine 38/11)

Obrt, domaća radinost i sporedno zanimanje

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o obrtu (Narodne novine 143/13127/1941/20-ispr.)
Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (Narodne novine 58/09)
Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (Narodne novine 42/08)
Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (Narodne novine 101/95)
Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 (Narodne novine 58/0772/07 – ispr.)
Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (Narodne novine 112/07)


Pravilnik o sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (Narodne novine 6/23)
Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice (Narodne novine 101/15)
Pravilnik o izdavanju EU potvrde (Narodne novine 123/15123/20)
 
Turistički vodiči

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 130/1725/1998/1942/2070/21)
Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (Narodne novine 50/0890/08112/0933/1062/10)
 
Rudarstvo

Gradski propisi
Zaključak o donošenju Rudarsko-geološke studije Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14)

Utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti - ugostiteljstvo

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15121/1699/18 25/1998/1932/2042/20126/21)
Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" (Narodne novine 82/0782/0975/1269/13 i 150/14)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine 9/1654/1661/1669/17120/19)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu  (Narodne novine 54/1669/17 i 120/19)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (Narodne novine 54/1668/19120/19)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Narodne novine 54/1669/17)
Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (Narodne novine 5/08)

Utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti - trgovina
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o trgovini (Narodne novine 87/08, , 116/0876/09 – Odluka USRH, 114/1168/1330/1432/1998/1932/20, 33/23)
Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/0946/15)
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09108/098/10108/14)
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine 105/20)
 
Izdavanje potvrda o uzdržavanju i sastavu kućanstva

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o radu (Narodne novine 93/14127/1798/19, 151/22,  64/23 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-242/2023 i dr.)

Registracija udruga sindikata i udruga poslodavaca

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o radu (Narodne novine 93/14127/1798/19, 151/22,  64/23 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-242/2023 i dr.)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (Narodne novine 32/1513/20)

Registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o radu (Narodne novine 93/14127/1798/19, 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-242/2023 i dr.)
Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (Narodne novine 32/15109/1913/20)

Ostvarivanje prava na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a za nezaposlene osobe

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)

Gradski propisi
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 8/23, 30/23)

POTICANJE RAZVOJA OBRTA I PODUZETNIŠTVA
 
Propisi Europske unije
Uredba komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1 od 24.12.2013.)
Uredba Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215 od 07.07.2020.)
 
Uredba Komisije br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 109. Ugovora (SLEU, L187, 26.6.2014.)
Uredba Komisije (EU) br. 2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (Službeni list Europske unije L 156/1, od 20.6.2017.)
Uredba 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka107. i 108. Ugovora (SL EU, L270, 29.7.2021.)
Uredba Komisije 2023/1315 оd 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe  651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/0263/0753/1256/13121/16)
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine 93/13, , 41/1457/18138/21)
Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/1469/17)

Gradski propisi
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19, 25/22,18/23)
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje dodjele potpora inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19)
Pravilnik o dodjeli potpora za razvoj društvenog poduzetništva (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/22)
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samo zapošljavanje (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19)
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/1918/21, 6/22, 40/22)

TURIZAM
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 130/1725/1998/1942/2070/21)
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 52/1942/20)
Zakon o turističkoj pristojbi (Narodne novine 52/1932/2042/20)


Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine (Narodne novine 2/23)

Gradski propisi
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19)
Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/22)
 
INVESTICIJE
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/12152/14114/18)
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19)
Zakon o koncesijama (Narodne novine 69/17107/20)
Zakon o vodama (Narodne novine 66/1984/21, 47/23)
Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine 66/19)
Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (Narodne novine 88/1215/15)
Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 16/13)
Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti (Narodne novine 23/15)
Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine 65/19)
Pravilnik o registru koncesija (Narodne novine 1/18)
 


Praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada

Propisi Europske unije
Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (Sl. L. L 315/1 od 3.12.2007.)
Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Sl. L. L 354 od 23.12.2016.)

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, 111/9334/99, , 52/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-646/99 i U-I-945/1999, 118/03107/07146/08137/09125/11- čl. 381. st. 1. toč. 8. KZ-a, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/1268/13110/1540/19, 34/22, 114/22, 18/23)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/0541/08, , 78/1529/18126/21, 114/22, 156/22)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018, 32/20)
Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/22)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09110/21)

Podrška radu Gospodarsko-socijalnog vijeća
 
Gradski propisi
Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/162/1823/183/203/2111/21 - pročišćeni tekst, 16/22)
Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21)
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/21)


 
Podrška radu Vijeća za zaštitu potrošača


Gradski propisi
Odluka o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)


 
 
 
 
 
ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
 
Međunarodni ugovori
Zakon o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica - Kijev, 2003., (Narodne novine – Međunarodni ugovori 7/093/10)
Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhus, 1998., Narodne novine – Međunarodni ugovori 1/077/08)
Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Basel, 1992., Narodne novine – Međunarodni ugovori 3/94)
Zakon o potvrđivanju izmjene i dopune Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Narodne novine – Međunarodni ugovori 7/19)
Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (Narodne novine – Međunarodni ugovori 8/17)
Zakon o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Narodne novine – Međunarodni ugovori 4/08)
Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine – Međunarodni ugovori 2/96)
Zakon o potvrđivanju protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Narodne novine – Međunarodni ugovori 4/08)
 
Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (Narodne novine – Međunarodni ugovori 10/94)
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa (Narodne novine – Međunarodni ugovori 12/96)
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (Narodne novine – Međunarodni ugovori 10/97)
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobni odnosima u području upravljanja vodama (Narodne novine – Međunarodni ugovori 1/08)
Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne novine – Međunarodni ugovori 14/03)
 
Propisi EU
Direktiva 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine o procjeni i upravljanju bukom okoliša - Izjava Komisije u Odboru za mirenje o Direktivi o procjeni i upravljanju bukom okoliša (SL 189, 18. 7. 2002.)
 
Direktiva Komisije (EU) 2015/996 оd 19. svibnja 2015. o uspostavi zajedničkih metoda ocjene buke u skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 168/1, 1. 7. 2015.)
Ispravak Direktive Komisije (EU) 2015/996 od 19. svibnja 2015. o uspostavi zajedničkih metoda ocjene buke u skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 168 od 1. 7. 2015.
Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada  (SL L 190, 12.7.2006.)
Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada  (SL L 316, 4.12.2007.)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)
Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1752 оd 1. listopada 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i dostave podataka o odvojenom skupljanju otpadnih plastičnih boca za napitke za jednokratnu uporabu (SL L 349, 4.10.2021.)
Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22. 12. 2000.)
Direktiva Komisije 2014/101/EU оd 30. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 311, 31. 10. 2014.)
Direktiva 2006/118/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja kakvoće (SL L 372, 27.12.2006.);
Direktiva 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (SL L 288, 6.11.2007.);
Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991.)
Direktiva Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. o izmjeni Direktive Vijeća 91/271/EEZ vezano uz određene zahtjeve utvrđene u Prilogu I. toj Direktivi (SL L 67, 7.3.1998.);
Direktiva 91/676/EEZ Vijeća od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla (SL L 375, 31.12.1991.);
Direktiva 2006/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i ukidanju Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4.3.2006.);
Direktiva 2008/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24.12.2008.);
Direktiva Komisije 2009/90/EZ od 31. srpnja 2009. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za kemijsku analizu i praćenje stanja voda u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 201, 1.8.2009.);
Direktiva (EU) 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 435/1, 23.12.2020.) (preinaka)
Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku (SL L 23, 26.1.2005.)
Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008.)
Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
(SL L 11, 16. 1. 2003.)
Waste management plan of the Republic of Croatia for the period 2017.-2022.
 
ZAŠTITA OKOLIŠA, ZAŠTITA ZRAKA I ZAŠTITA OD BUKE
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/1378/1512/18118/18)
Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 127/19, 57/22)
Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine 30/0955/13153/1341/16114/1814/21)
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine 14/19)
 
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 61/143/17)
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine  3/17)
Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Narodne novine 77/20)
Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 42/21)
Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine 107/22)
Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine 1/14
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine 3/22)
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine 12/23)
III. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (Narodne novine 73/21)
Program usklađenja monitoringa (Hrvatske vode, 2016)
Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske (Narodne novine 151/08)
Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (Narodne novine 3/16)


Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine 72/20)
Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 47/21)
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (Narodne novine 143/21)
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (Narodne novine 91/07)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine 91/07)
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (Narodne novine 75/0960/16, 117/18, 146/21)
 
Gradski propisi
Program zaštite zraka Grada Zagreba za razdoblje od 2022. do 2026. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/22pdf
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15)
Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23)
Mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23)
Odluka o određivanju lokacija mjernih postaja u gradskoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09)
Zaključak o usvajanju Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu do 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/19), Akcijski plan upravljanja bukom u Gradu Zagrebu - pdf
Odluka o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16)
 
 
VODE I VODNO GOSPODARSTVO
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o vodama (Narodne novine 66/1984/21, 47/23)
Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine 66/19)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/0956/13,  119/15120/16127/1766/19)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine 30/23)
Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 118/1842/20127/20 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-II-4220/2020. i Izdvojeno mišljenje i Izdvojeno podupiruće mišljenje suca, 52/21, 152/22)

Strategija upravljanja vodama (Narodne novine 91/08)
 
Uredba o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine 78/1076/1119/12151/13, 83/15, 42/1973/20)
Uredba o visini naknade za zaštitu voda (Narodne novine 82/1083/12151/13116/18)
Uredba o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine 82/10108/13)
Uredba o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine 82/1083/1210/1432/20, 140/22)
Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (Narodne novine 89/1046/1251/13, 120/14)
Uredba o uslužnim područjima (Narodne novine 70/23
Uredba o standardu kakvoće voda (Narodne novine 96/19, 20/23, 50/23 - ispr.)
Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine 112/10)
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Narodne novine 112/10)
Uredba o kakvoći voda za kupanje (Narodne novine 51/14)
 
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (Narodne novine 9/20)
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (Narodne novine 81/10)
Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (Narodne novine 80/103/14)
Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (Narodne novine 80/103/14)
Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (Narodne novine 107/14)
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine 83/10126/13)
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (Narodne novine  36/20)
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (Narodne novine 48/19)
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine 9/20, 39/22)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine 26/20)
Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (Narodne novine 97/1031/13)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (Narodne novine 28/1116/14)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (Narodne novine 3/20)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (Narodne novine  3/20)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (Narodne novine 26/20)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Narodne novine 28/1116/14)
Pravilnik o sadržaju Akcijskog Programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (Narodne novine 7/21)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora (Narodne novine, broj 73/10)
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (Narodne novine 120/10)
Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine 74/1353/1664/18)


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata (Narodne novine 84/19, 123/19, 36/20)Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Narodne novine 3/11)
Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (Narodne novine 83/1076/14)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (Narodne novine 83/10)


Pravilnik o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici (Narodne novine 116/21)
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine 66/1147/13)
Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine 48/14)
Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Narodne novine 64/23, 88/23 - ispr.)
 
Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine 85/19, 52/22)
 
Odluka o granicama vodnih područja (Narodne novine 79/10)
Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (Narodne novine 89/10)
Odluka o određivanju osjetljivih područja (Narodne novine 79/22)
Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (Narodne novine 33/11)
Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 130/12)
Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (Narodne novine 78/11)
Odluka o Popisu voda I. reda (Narodne novine 79/10)
Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (Narodne novine 89/1088/11)
Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (Narodne novine 80/10)
Odluka o donošenju Višegodišnjeg Programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (Narodne novine 117/15)
Odluka o donošenju Višegodišnjeg Programa gradnje komunalnih vodnih građevina (Narodne novine 117/15)
Odluka o donošenju višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine 147/21)
Državni plan obrane od poplava (Narodne novine 84/10)
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Narodne novine 5/11)
Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva (Hrvatske vode, 2010)
Operativni Plan mjera Hrvatskih voda za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Hrvatske vode, 2013)
Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine 83/10)
Popis prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 146/22)
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode (Narodne novine 147/09)
 
Gradski propisi
Plan za zaštitu voda Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/0113/01)
Odluka o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16)
Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14,12/16)
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13)
Odluka o obustavi plaćanja troškova izgradnje priključka na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o primjeni Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka na području Zagrebačke županije (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/15)
Zaključak o sklapanju Sporazuma o primjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Zagreb na Grad Svetu Nedelju i Općinu Stupnik u sastavu Zagrebačke županije (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17)


 
GOSPODARENJE OTPADOM
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21)
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (Narodne novine 6/14)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine 97/15 7/20140/20)
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 105/1557/20)
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 112/15)
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/1784/19, 31/21 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2492/2017 i dr., 106/22)   
Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine (Narodne novine 84/23)
Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. pdf.


Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 106/22)
Naputak o financijskom jamstvu (Narodne novine 55/21)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13, 95/15, 57/20, 81/20)


Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine 59/06109/12, 93/16 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2944/2012
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (Narodne novine 38/08)
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (Narodne novine 56/23
Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (Narodne novine 42/1448/14107/14139/1411/197/20), osim članka 24. stavaka 2. i 3.
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (Narodne novine 103/14)
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan dioksida (Narodne novine 54/23)
Pravilnik o ukidanju statusa otpada (Narodne novine 55/23)
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (Narodne novine 50/1556/19)
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Narodne novine 88/1578/16116/1714/20144/20)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (Narodne novine 99/15)
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 111/15, osim članka 31.)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 125/1590/1660/1872/1881/20)
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine 69/16)
Pravilnik o termičkoj obradi otpada (Narodne novine 75/16)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine 113/16)
Pravilnik o odlagalištima otpada (Narodne novine 4/23)
 
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05)
 
Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (Narodne novine 40/1557/20,)
Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (Narodne novine 102/18)
Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (Narodne novine 95/1557/20)
 
Gradski propisi
Plan gospodarenja otpadom grada Zagreba 2018.-2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18pdf
Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta - mobilnih jedinica i posebnih spremnika za reciklabilni komunalni otpad (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/19)


Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (7/22, 19/22, 33/22)
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada, naknade za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine i o određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnine (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/22ENERGETIKA, GOSPODARENJE ENERGIJOM I ENERGETSKI ODRŽIVI RAZVOJ
 
Propisi Europske unije
 
Uredba (EU) br. 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (SL L 158, 14.6.2019.)
Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011.)
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 оd 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 363, 18.12.2014.)
Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (SL L 115, 25.4.2013.)
Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 328, 21.12.2018.)
Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012.)
Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (SL L 328, 21.12.2018.)
Direktiva (EU) br. 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (SL L 156, 19.6.2018.)
Uredba (EU) br. 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018.)
 


Električna energija

Direktiva (EU)2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (SL L 158, 14.6.2019.)
Uredba (EU) br. 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije (SL L 158, 14.6.2019.)
Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 163, 15.6.2013.)
Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (SL L 197, 25.7.2015.)
Uredba Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu (SL L 112, 27.4.2016.)
Uredba Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta (SL L 259, 27.9.2016.)
Uredba Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca (SL L 223, 18.8.2016.)
Uredba Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka (SL L 241, 8.9.2016.)
Uredba Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava (SL L 220, 25.8.2017.)
Uredba Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (SL L 312, 28.1.2017.)
Uredba Komisije (EU) 2017/2196 od 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava (SL L 312, 28.11.2017.)
Uredba (EU) br. 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ (SL L 158, 14.6.2019.)
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/280 оd 22. veljače 2021. o izmjeni uredaba (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 i (EU) 2017/1485 radi njihova usklađivanja s Uredbom (EU) 2019/943 (SL L 62, 23.2.2021.)
 
Plin

Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (SL L 211, 14.8.2009.)
Direktiva (EU) 2019/692 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina (SL L 117, 3.5.2019.)
Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (SL L 211, 14.8.2009.)
2012/490/EU: ODLUKA KOMISIJE od 24. kolovoza 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (SL L 231, 28.8.2012.)
Uredba Komisije (EU) 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (SL L 91, 27.3.2014.)
Uredba Komisije (EU) 2015/703 od 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka (SL L 113, 1.5.2015.)
Uredba Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (SL L 72, 17.3.2017.)
Uredba Komisije (EU) 2017/459 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (SL L 72, 17.3.2017.)
Uredba (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (SL L 280, 28.10.2017.)
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o energiji (Narodne novine 120/1214/14, 102/1568/18)
Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine 111/21, 83/23)
Zakon o tržištu plina (Narodne novine 18/1823/20)
Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine 57/18, 83/23)
Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine 80/1314/14, 86/19)
Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine 19/1473/1796/19)
Zakon o biogorivima za prijevoz (Narodne novine 65/09145/1026/11144/1214/1494/1852/21)
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine 120/1268/18)
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine 138/21, 83/23)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine 127/14116/18, 25/20, 32/21-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-663/2020, 41/21)
Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Narodne novine 120/1663/22)
 
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (Narodne novine 25/20)
Pravilnik o energetskoj bilanci (Narodne novine 33/03)
Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (Narodne novine 95/15, 31/22)
Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (Narodne novine 98/2130/22)
 
   
POLJOPRIVREDA

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 118/1842/20, 127/20 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4220/2020 i Izdvojeno mišljenje i Izdvojeno podupiruće mišljenje suca, 52/21, 152/22)


Gradski propisi
Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba za razdoblje 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16, 4/21 produženje trajanja29/21 produženje trajanja, 17/23 produženje trajanja)
Zaključak o provođenju projekta "Gradski vrtovi" (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/1325/1326/21, 13/22)
Odluka o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10)
Pravilnik o dodjeli oznake "Plavi ceker" (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/1911/2021/20)

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18115/1898/19, 57/22)


Gradski propisi
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/19 28/20, 36/22)
Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći poljoprivrednih redara (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/1915/20)
Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22, 24/23) 
ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine 102/1732/19)
Zakon o veterinarstvu (Narodne novine 82/13148/13115/1852/21, 83/22,152/22)


Gradski propisi
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18)
Pravilnik o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/195/19)
Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/1927/1916/2021/20)

ŠUMARSTVO

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o šumama (Narodne novine 68/18115/1898/1932/20145/20)
Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine 75/0961/1156/1314/1432/1998/19)
Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine 17/20)

LOVSTVO

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o lovstvu (Narodne novine 99/1832/1932/20)


Gradski propisi
Odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)
Mjere za sprječavanje šteta od divljači na području Grada Zagreba za lovnu godinu 2023. - 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/23)UDRUGE

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o udrugama (Narodne novine 74/1470/1798/19, 151/22)


Gradski propisi
Program financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22)
 
 
STRATEŠKO PLANIRANJE

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17, 151/22
Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 37/23)
Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 44/23)
Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 44/23)
 
Gradski propisi
Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine pdf.


IZRADA I PROVOĐENJE GRADSKOG PROJEKTA​


Zakoni i podzakonski akti
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/1365/17114/1839/1998/19, 67/23)
Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (link)


Gradski propisi
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/078/097/139/1612/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/061/097/1319/1522/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)

STRATEGIJSKI INTERESI GRADA

Gradski propisi
Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/1316/1426/142/155/15 - pročišćeni tekst25/155/18)
IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14123/17118/18)
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Narodne novine 103/15)
Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (Narodne novine 121/15)
Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0., srpanj 2021., MRRFEU - smjernice

Gradski propisi
Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine - pdf
Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine - pdf 

POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA
 
Zakoni i podzakonski akti
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/1365/17114/1839/1998/19, 67/23)
Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja (Narodne novine broj 115/15)
Pravilnik o Državnom planu prostornog razvoja (Narodne novine broj 122/15)
Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (link)
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine 106/17)

Gradski propisi
Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/0116/02, 11/032/061/098/0921/1423/14 - pročišćeni tekst26/153/16 - pročišćeni tekst22/173/18 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba  (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/078/097/139/1612/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/0317/061/097/1319/1522/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)PROSTORNI PODACI
 
Zakoni i podzakonski akti
Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine broj 56/1352/1850/20)

Gradski propisi
Pravilnik o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/11)STATISTIKA
 
Zakoni i podzakonski akti
Zakon o službenoj statistici (Narodne novine 25/20)
Pravilnik o distribuciji publikacija Državnog zavoda za statistiku (link)
Pravilnik o uvjetima i načinu pristupa i korištenja povjerljivih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku za znanstvene svrhe (Narodne novine 5/23)
Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. – 2030. (Narodne novine 29/22)
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. – 2027. (Narodne novine 29/22)
Kodeks prakse europske statistike, Eurostat, 2017. (link)

GEOTEHNIČKI KATASTAR

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/1365/17114/1839/19, 98/19, 67/23)
Zakon o gradnji (Narodne novine 153/1320/1739/19125/19)


Gradski propisi
Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/0211/032/061/098/0921/1423/14 - pročišćeni tekst26/153/16 - pročišćeni tekst22/173/18 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/078/097/139/1612/16 - pročišćeni tekst)
 
RAZVOJ PAMETNOG GRADA – ZAGREB SMART CITY
 
Propisi Europske unije
Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, SL L 119. 4.5.2016.) 
Uredba (EU) 2022/2065 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (Akt o digitalnim uslugama, SL L 277. 27.10.2022.) 
 
Zakoni i podzakonski propisi RH
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18)
Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine 79/07, 86/12)
Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07)
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine 13/21)
 
Gradski propisi
Okvirna strategija pametnog grada Zagreb- Smart City s vizijom do 2030 (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19)