clanak False

Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu

14.02.2022.

Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu obavlja poslove koji se odnose na: unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je Grad osnivač, trgovačkih društava u vlasništvu Grada, odnosno većinskom vlasništvu Grada i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, osim onih trgovačkih društava koja su, sukladno propisima, obvezna uspostaviti unutarnju reviziju, provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava i sredstava iz drugih izvora, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja i nepravilnosti u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač, suradnju s Državnim uredom za reviziju, Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i drugim nadležnim tijelima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

UNUTARNJA REVIZIJA

Zakon i podzakonski propisi  

  • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
  • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru.(NN 42/2016)
  • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru. (NN 42/2016 i 77/19)
  • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) 

KONTROLA

Gradski propisi
  • Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21-pročišćeni tekst)
  • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17, 19/17, 2/19, 18/19, 24/19 i 22/20-pročišćeni tekst – prestaje važiti 1.1.2022.)
  • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21 i 24/21 – stupa na snagu 1.1.2022.)
  • Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10, 4/12, 7/19 i 1/20)