clanak False

Gradski ured za financije i javnu nabavu

08.04.2024.

Gradski ured za financije i javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna te ostalih financijskih izvještaja, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg i strukturu zaduživanja, jamstva i suglasnosti Grada, rejting Grada, koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, računovodstveno-financijske poslove, poslove vezane uz likvidaturu, platni promet i blagajničko poslovanje, poslove javne nabave, utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, provođenje postupaka središnje javne nabave za korisnike središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

PRORAČUN

Zakonski i podzakonski propisi
 
Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17138/20, 151/22, 114/23)
Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16106/18121/1932/20138/20, 151/22, 114/23)
Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16101/17, 114/22, 114/23)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/1399/13148/13153/13143/14115/16106/18121/19138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23, 35/24)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/0541/08125/1178/1529/18126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine 108/12144/1281/13112/13, 71/15, 78/15, 114/22)
Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine 115/16, 114/22)
Zakon o mjenici (Narodne novine 74/9492/10)
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23)
Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 67/22)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 158/23)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 37/22)
Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. (Narodne novine 15/24, 33/24)
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (Narodne novine 10/24)
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 156/22)
Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine 154/22)
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 79/1385/13 – ispravak, 160/1335/14157/14130/151/1741/17128/171/191/201/2173/21, 41/22, 133/22, 43/23, 1/24, 39/24)

Gradski propisi
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23, 7/24)
Odluka o lokalnim porezima (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23)
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/23)
Zaključak o prodaji obiteljskih kuća s pripadajućim zemljištem u naselju Retkovec (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/92)
Zaključak o prodaji obiteljskih kuća s pripadajućim zemljištem u naselju Botinec (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/93)

Naplata potraživanja iz ugovora o kupoprodaji stanova

Zakonski i podzakonski propis
 
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine 43/92 – pročišćeni tekst, 69/9225/9348/932/9444/9447/9458/9511/9611/9768/9896/99120/0078/02)
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne novine 22/06)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 37/22)
 

RAČUNOVODSTVO

 Zakonski i podzakonski propis
 
Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 158/23)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 37/22)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 4/24)
 
Gradski propisi
 
Pravilnik o popisu imovine i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10)

FINANCIJSKA OPERATIVA

Zakonski i podzakonski propis
 
Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16106/18121/1932/20138/20, 151/22, 114/23)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/1399/13148/13153/13143/14115/16106/18121/19138/20, 39/22113/22, 33/23, 114/23, 35/24)
Zakon o doprinosima (Narodne novine 84/08152/0894/0918/1122/12144/12148/1341/14143/14115/16106/18, 33/23, 114/23)
Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (Narodne novine 157/1336/1596/1525/18)
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 68/182/2046/2047/20)
Zakon o platnom prometu (Narodne novine 66/18, 114/22)
Ovršni zakon (Narodne novine 112/1225/1393/1455/1673/17131/20, 114/22)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 80/13137/1398/19, 33/23)
Opći porezni zakon (Narodne novine 115/16106/18121/1932/2042/20, 114/22)
Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (Narodne novine 49/1231/14)
Uredbu o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (Narodne novine 50/9273/93)
Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 10/17128/17106/181/1980/191/2074/201/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 56/23, 143/23)
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 79/1385/13-ispravak, 160/1335/14157/14130/151/1741/17128/171/191/201/2173/2141/22, 133/22, 43/23, 1/24, 39/24)
Pravilnik o doprinosima (Narodne novine 2/099/09 - ispravak, 97/0925/1161/1286/13157/14128/171/19, 43/23, 143/23, 14/24 - ispravak)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 158/23)
Pravilnik o obrascu R-Sm (Narodne novine  38/0542/0564/0573/05116/06135/06126/07135/09)
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 71/18, 46/22, 155/22)
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (Narodne novine 1/23, 27/23, 43/23)
Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. (Narodne novine 15/24, 33/24)
Odluka o transakcijskim računima (Narodne novine 57/19139/21)
Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine 151/14)

 
Gradski propisi
 
Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/162/172/198/21, 24/23, 33/23-pročišćeni tekst)
Odluka o naknadama predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 08/0911/147/1721/21)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/1818/198/2121/21)
Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/109/1217/1225/1311/1416/1410/22 - pročišćeni tekst)
Odluka o plaći, odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/198/2117/2110/22 - pročišćeni tekst)
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/1017/1011/149/17 i 17/21, 35/22-pročišćeni tekst, 40/23
Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnine (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/07 i 15/13)
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/24)
Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/1712/1715/1820/19)
Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/1020/13)
Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/1615/19)
Pravilnik o korištenju poslovne kreditne kartice (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/24)
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22, 12/23, 43/23)

PRAVNI POSLOVI I SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA

Odgoda plaćanja, obročna otplata duga te prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

 
Zakonski i podzakonski propisi
Ovršni zakon (Narodne novine 112/1225/1393/1455/1673/17131/20114/22)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine 76/1252/1394/14)
Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine 62/18)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/0541/08125/1178/1529/18126/21114/22, 156/22, 155/23)

Gradski propisi
 
Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/162/1823/183/203/2111/21 -pročišćeni tekst, 16/22)
 

Povrat pogrešno ili vise uplaćenih sredstava

 
Zakonski i podzakonski propisi
 
Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09110/21)
Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine 115/16114/22)
Zakon o povlasticama u prometu (Narodne novine 133/23)
Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16101/17114/22, 114/23)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invalditetom (Narodne novine 5/24)
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine 96/1598/15)
Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine 130/12)
Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. (Narodne novine 15/24, 33/24)
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 156/22)

Gradski propisi
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23, 7/24)
Odluka o lokalnim porezima (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23)
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/23)

Sustav unutarnjih kontrola

Zakonski i podzakonski propisi
 
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15102/19)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18, 83/23)
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine 95/19)
Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 58/16)
Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (Narodne novine 78/20)
 
Gradski propisi
 
Strategija upravljanja rizicima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/18)

JAVNA NABAVA

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 143/21)
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 154/23)
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 65/1775/20)
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 65/17)
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17144/20, 30/23)
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17, 19/23)

 

DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 18/13127/1374/1498/19 i 41/21)  

 
Gradski propisi

Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17, 24/23)
Zaključak o nabavnim kategorijama (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/16)
 
 
Propisi Europske komisije

Uredba Komisije (EU) 2015/2340 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.)
Uredba Komisije (EU) 2015/2341 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.)
Uredba Komisije (EU) 2015/2342 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015)
Provedbena uredba (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (SL EU L 3/2016 od 6. siječnja 2016. godine)
KOMUNIKACIJA KOMISIJE - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-418 od 16. 12. 2015.)