clanak False

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

01.03.2022.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, provedbu gradskih strategija, izradu i provedbu planova i programa na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštite obitelji, zaštite od nasilja u obitelji i djece, praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u pojedinim područjima, koordinaciju i kontrolu socijalnih, zdravstvenih i braniteljskih ustanova kojih je Grad osnivač te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
Područje socijalne skrbi

Zakoni i podzakonski propisi:
Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22)
Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17 i 98/19)
Zakon o humanitarnoj pomoći (Narodne novine 102/15 i 98/19)
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 4/15 i 14/20)
Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (Narodne novine 16/20)
Pravilnik o  načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (Narodne novine 16/20)
Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (Narodne novine 120/15)
Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (Narodne novine 120/15)
Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (Narodne novine 120/15 i 16/20)
Pravilnik o državnoj nagradi za humanitarni rad (Narodne novine 120/15)
Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi (Narodne novine 23/22)
Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (Narodne novine 23/22)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09 i 110/21)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 80/13, 137/13 i 98/19)
 
Gradski propisi:
Socijalni plan  Grada Zagreba 2014. – 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 23/16 i 4/21)
Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18)
Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 4/19, 6/20, 17/20 - pročišćeni tekst, 22/20 i 8/21)
Zaključak o visini pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/22)
Odluka o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 3/12, 15/12, 22/13, 11/20, 27/21 - pročišćeni tekst)
Odluka o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21)
Pravilnik o socijalnoj kartici (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/07)
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21 i 6/22)
 

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 
Zakoni i podzakonski propisi:
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21)
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)
Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (Narodne novine 85/14 i 95/15 – Uredba)
Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18 i 145/20)
Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18)
Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 145/20)
Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18)
Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18 i 145/20)
 
Gradski propisi:
Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16 i 10/18)
Odluka o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21)
 

Demografski razvoj

Gradski propisi:
Program poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04)
 

Populacijska politika

Gradski propisi:
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreb 29/21)
Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreb 10/18, 20/21 i 29/21)
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 4/19, 6/20, 17/20 - pročišćeni tekst, 22/20 i 8/21)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreb 26/21)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Zagreb 26/21)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreb 26/21)
 

Područje zdravstva

Zakoni i podzakonski propisi:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, 125/19-Uredba i 147/20-Uredba)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 80/13, 137/13 i 98/19)

Gradski propisi:
Odluka o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/04, 17/09 i 16/13)
Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Zagreb u 2022. god. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/22)
Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20)
Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2019. do 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18, 29/21-produženje provedbe Plana)
Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)
Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. – 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/22)
Program financiranja udruga iz područja zaštite zdravlja u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21 i 6/22) 


Područje zdravstvene ekologije

Zakoni i podzakonski propisi:
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21)
Zakon o hrani (Narodne novine 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18)
Zakon o predmetima opće uporabe (Narodne novine 39/13, 47/14 i 114/18)
Uredba o kakvoći voda za kupanje (Narodne novine 51/14)

Gradski propisi:
Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13)
Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/22)
Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/22)

 
Odjel za statuse i prava

Zakonski i podzakonski propisi:
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09, 110/21)
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21)
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)
Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21)
Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (Narodne novine 64/15, 98/19)
Zakon o protuminskom djelovanju (Narodne novine 110/15, 118/18, 98/19)
Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine 97/00, 101/00, 98/19)
Uredba o metodologijama vještačenja (Narodne novine 67/17, 56/18, 16/22)
Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine 75/21)
Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (Narodne novine 118/21)
Pravilnik o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 118/21)
Pravilnik o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata  (Narodne novine 118/21)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za  hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (Narodne novine 21/18)
Pravilnik načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine 12/18)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine 12/18, 103/18)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine 80/18)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (Narodne novine 101/19)
Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 73/14)
Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (Narodne novine 16/18)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu (Narodne novine 97/15)
Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (Narodne novine 16/18)
Pravilnik vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava (Narodne novine 21/18)
Pravilnik o evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine 119/18)
Pravilnik o evidenciji civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (Narodne novine 127/21)
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine 14/01)
Odluka Ministarstva hrvatskih branitelja o postupku, uvjetima i načinu ocjene postotka oštećenja donjih ekstremiteta od 24.03.2015.
Odluka Ministarstva hrvatskih branitelja o utvrđivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja i cenzusa novčanih primanja od 20.03.2018.
 
Gradski propisi:
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 4/19, 6/20, 17/20 – pročišćeni tekst, 22/20, 8/21)
 

Skrb hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Zakonski i podzakonski propisi:
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21)
Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine 51/18)
 
Gradski propisi:
Odluka o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/07, 22/09, 25/13)
Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15)
Odluka o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19)
Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
Odluka o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 3/12, 15/12, 22/13, 11/20)
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 4/19, 6/20, 17/20 - pročišćeni tekst, 22/20, 8/21)
 

Programi udruga

Zakonski i podzakonski propisi:
Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19)
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14)
Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15, 37/21)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126,19, 145/20, 32/21)
Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15,  67/17, 115/18, 21/21)
 
Gradski propisi:
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 )
Program financiranja udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)