clanak False

Gradski ured za katastar i geodetske poslove

21.02.2023.
Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, provođenje nadzora nad obavljanjem poslova u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka i javnih isprava državne izmjere, katastra nekretnina i katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, određivanje kućnih brojeva, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa za tijela državne uprave bez terenskog očevida i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskom postupku, prikupljanje i obradu svih podataka i izvještavanje Središnjeg ureda Državne geodetske uprave te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 
Područje državne izmjere i katastra nekretnina
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine, 112/18 i 39/22)
 • Zakon o naseljima (Narodne novine, 39/22)
 • Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
 • Zakon o gradnji (Narodne novine, 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
 • Zakon o cestama (Narodne novine, 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23)
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine, 56/13, 52/18 i 50/20)
 • Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine, 25/18)
 • Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, 115/16 i 114/22)
 • Pravilnik o registru zgrada (Narodne novine, 7/21)
 • Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere (Narodne novine, 59/20)
 • Pravilnik o katastarskoj izmjeri (Narodne novine, 59/20)
 • Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka (Narodne novine, 15/20)
 • Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina (Narodne novine, 72/19)
 • Pravilnik o geodetskim elaboratima (Narodne novine, 59/18)
 • Pravilnik o katastru zemljišta (Narodne novine, 84/07 i 148/09)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (Narodne novine, 142/08 i 148/09)
 • Pravilnik o katastru infrastrukture (Narodne novine, 77/21)
 • Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (Narodne novine, 59/18)
 • Pravilnik o geodetskom projektu (Narodne novine, 12/14 i 56/14)
 • Pravilnik o registru prostornih jedinica (Narodne novine, 37/20)
 • Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanju zgrada kućnim brojevima (Narodne novine, 117/22)
 • Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba, 24/2019)​
Područje zemljišno - knjižnog prava
 • Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 63/19 i 128/22)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 81/15 i 94/17)
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišno knjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (Narodne novine, 81/97, 109/02 , 123/02, 153/02 (ispr.), 14/05 i 60/10)
Područje - upravni postupak koji se vodi radi promjene podataka u katastarskom operatu 
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, 47/09 i 110/21)