clanak False

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove

02.03.2022.

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: informatiku i komunikacije, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme Gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

Informatika i komunikacije
Politika informacijske sigurnost Grada Zagreba
Politika zastite osobnih podataka Grada Zagreba
Pravilnik o korištenju informacijskog sustava Grada Zagreba
Procedura prijave evidencije osobnih podataka Grada Zagreba
Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10 i 20/13).
 
Zaštita osoba i imovine
- zaštita na radu
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14 i 96/18)
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine 105/20)
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (Narodne novine 5/10)
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine 87/08 i 33/10)
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme  (Narodne novine 18/17)
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine 112/14)
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine 126/19)
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (Narodne novine 56/83)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine 5/84)
Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine 20/16)
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (Narodne novine 46/08)
Pravilnik o zaštiti radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima (Narodne novine 73/21)
Pravilnik o izradi procjene rizika (Narodne novine 112/14)
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine 16/16)
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine 16/16)
te ostali podzakonski akti, propisi i akti Grada Zagreba kojima se regulira ovo područje.
 
- zaštita od požara
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10)
Zakon o vatrogastvu (Narodne novine 125/19)
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine 108/95 i 56/10)
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine 61/94)
Pravilnik o sustavima za dojavu požara (Narodne novine 56/99)
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (Narodne novine 61/16)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne novine 101/11 i 74/13)
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 8/06)
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (Narodne novine 44/12 i 98/21)
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (Narodne novine 35/94, 110/05 i 28/10)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine 35/94, 55/94 i 142/03)
Pravilnik o planu zaštite od požara (Narodne novine 51/12)
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine 116/11)
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine 62/94 i 32/97)
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Narodne novine 39/06 i 106/07)
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (Narodne novine 44/88)
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Službeni list SFRJ 10/90 i 52/90)
Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja (Narodne novine 65/94)
te ostali podzakonski akti, propisi i akti Grada Zagreba kojima se regulira ovo područje.
 
- privatna zaštita
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine 16/20)
Zakon o javnom okupljanju (Narodne novine 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11 i 78/12)
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (Narodne novine 45/05, 21/07, 32/09 i 68/09)
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (Narodne novine 198/03)
Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (Narodne novine 38/04, 106/04, 38/08, 16/11 i 16/20)
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (Narodne novine 19/21)
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (Narodne novine 29/05, 86/08 i 16/20)
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama (Narodne novine 36/12 i 16/20)
 
Tehnički poslovi
-Zakonski i podzakonski propisi
Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20);
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 105/04, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20);
Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine 130/17);
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (Narodne novine 16/18, 63/19, 117/20);
 
Gradski propisi
Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16, 15/19).