clanak False

Poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje/sufinanciranje zaštite vanjskih dijelova građevina od grafita

25.09.2023.
Pozivaju se vlasnici građevina, predstavnici suvlasnika i upravitelji zgrada da podnesu zahtjev za financiranje/sufinanciranje zaštite vanjskih dijelova građevina od grafita sukladno Odluci o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/23).  
 
a) Grad Zagreb financira u 100 %-tnom iznosu:
- uklanjanje grafita i
- nanošenje zaštitnog antigrafitnog premaza na svim vanjskim dijelovima građevine.
Grad Zagreb za navedene radove odabire izvođača radova prema posebnim propisima o javnoj nabavi.
 
b)  Grad Zagreb sufinancira:
u 80 %-tnom iznosu nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja, a najviše do 750,00 eura s PDV-om po građevini
u 60 %-tnom iznosu nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor ostalih pročelja, a najviše do 200,00 eura s PDV-om po svakom pročelju.
Sufinanciranje ne uključuje troškove nabave potrošnog materijala svih potrebnih radova izvođenja instalacije uređaja.
Kamere i tehnički uređaj za videonadzor nabavlja o svom trošku podnositelj zahtjeva, a Grad Zagreb će podnositelju zahtjeva izvršiti povrat sredstava sukladno odredbama Odluke o zaštiti građevina od grafita.
 
Zahtjev mogu podnijeti:
-  vlasnici građevina,
-  predstavnici suvlasnika,
-  upravitelji zgrade ako prema posebnom propisu zgrada mora imati upravitelja zgrade.

Podnošenje zahtjeva i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev: Zahtjev se podnosi putem online aplikacije objavljene na web stranicama Grada Zagreba ili osobno u pisarnici Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, Odjel za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Avenija Marina Držića 4,  Zagreb.
Zahtjev sadrži:
- podatke o vlasniku / predstavniku suvlasnika građevine (ime i prezime, odnosno naziv i sjedište pravne osobe, OIB, za pravnu osobu i MB, adresa, telefon, mobitel, e-mail, broj računa IBAN)
- podatke o upravitelju zgrade (naziv i adresu upravitelja zgrade, izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje upravitelja zgrade, telefon, mobitel, e-mail)
- adresu građevine
- naznaku mjere zaštite od grafita: uklanjanje grafita i/ili nanošenje zaštitnog antigrafitnog premaza i/ili postavljanje videonadzora
- opis postojećeg stanja vanjskog dijela građevine s fotografijom
- dokaz o pravu vlasništva građevine u originalu ili ovjerenoj preslici odnosno presliku međuvlasničkog ugovora
- ovjerenu izjavu vlasnika / suvlasnika da neće od Grada Zagreba potraživati naknadu štete ako do štete dođe prilikom izvođenja radova zbog nedostataka na građevini koji nisu mogli biti poznati izvođaču radova i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo)
- za postavljanje videonadzora tehničku dokumentaciju izrađenu od ovlaštene osobe sukladno posebnim propisima o privatnoj zaštiti, posebnim propisima o tajnosti podataka i posebnim propisima o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite, u originalu, prema minimalno tehničkim specifikacijama propisanim Odlukom o zaštiti građevina od grafita.

Postupak odobravanja financiranja/sufinancirnja zaštite građevina od grafita  
Nadležno tijelo  provjerava  potpunost zahtjeva i potpune zahtjeve prosljeđuje Povjerenstvu za zaštitu građevina od grafita (u  daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
 
Povjerenstvo predlaže gradonačelniku građevine na kojima je potrebno provesti mjere zaštite vanjskih dijelova građevina od grafita, prema prioritetu lokacije - Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb zone zaštite A i dijela zone zaštite B koja se nalazi unutar vizurnog koridora i druge prioritetne lokacije prema ocjeni Povjerenstva, prema obuhvatu više građevina na određenoj lokaciji i značaju građevine. Gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva donosi zaključak o redoslijedu građevina na kojima se provode mjere zaštite vanjskih dijelova građevina od grafita.
 
Nadležno tijelo obavijestit će podnositelja zahtjeva kojima je odobreno sufinanciranje videonadzora da će se povrat sredstva izvršiti najkasnije u roku od 90 dana od dana dostave:
- izjave ovlaštene osobe (revidenta) s fotodokumentacijom obavljenih radova kojom potvrđuje da je mjera zaštite izvršena i
- dokaza o obavljenom plaćanju (račun i drugo) u originalu.
 
Grad Zagreb ovlaštenu osobu (revidenta) odabire prema posebnim propisima o javnoj nabavi.

Mjere zaštite vanjskih dijelova građevina od grafita provode se sukladno osiguranim proračunskim sredstvima Grada Zagreba.  

Link za Odluku 
Link za zahtjev
Link za izjavu

Zahtjev možete podnijeti i putem online aplikacije kojoj možete pristupiti na poveznici ili QR kodu u nastavku.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave