clanak False

Posebni Javni poziv za financiranje programa Kulture i umjetnosti u zajednici za 2023.

04.05.2023.
RE P U B L I K A  H R V A T S K A
           GRAD ZAGREB
 
 
Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) Grad Zagreb objavljuje
 
POSEBNI JAVNI POZIV
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA KULTURE I UMJETNOSTI U ZAJEDNICI
 
I.
 
Programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22) planirana su sredstva za financiranje programa Kulture i umjetnosti u zajednici, u području dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, radi ispunjenja sljedećih ciljeva:
 
povećana dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba
snažniji angažman lokalne zajednice i civilnoga društva u kulturnom životu grada 
iniciranje programa u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice ili  nastavak postojećih programa i suradnji u području ovog Javnog poziva
aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima
 
II.
 
Ovim Javnim pozivom financirat će se: 
festivali i manifestacije
izvođenje i predstavljanje umjetničkih programa (izložbe, predstave, koncerti, filmovi i slično) 
književne večeri, promocije knjiga, javna čitanja
umjetničke instalacije i intervencije u prostoru 
sudionički programi (istraživanja, radionice, javni razgovori, tribine)
 
III. 
 
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti pravne osobe sa sjedištem na području Grada Zagreba. 
 
Na javni poziv se ne mogu prijaviti pravne osobe kojima je osnivač Grad Zagreb. 
 
IV.
 
Poseban prioritet ovog Javnog poziva su programi koji se provode u partnerstvu prijavitelja s ustanovom u kulturi čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb.  
 
V.
 
Putem ovog Javnog poziva ne mogu se financirati programske aktivnosti kojima je već u cijelosti odobreno financiranje iz javnih ili drugih izvora. 
 
Putem ovog Javnog poziva ne mogu se financirati programske aktivnosti koje se sufinanciraju kroz Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. godinu. 
 
Putem ovog Javnog poziva financirat će se programi koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
 
program treba biti usmjeren na jednu gradsku četvrt u kojoj će se odvijati aktivnosti programa
programi se mogu odvijati u razdoblju između 1.9.2023. i 30.4.2024.
program mora biti dostupan široj javnosti u gradskoj četvrti
prijavitelj može prijaviti program čiji troškovi nisu:
o manji od 5.000,00 EUR/37.672,50 HRK
o niti veći od 10.000,00 EUR/75.345,00 HRK
plan provedbe aktivnosti i troškovnik trebaju biti u skladu s definiranim odredbama iz točke V. ovog Javnog poziva 
 
Sredstva za odobrene programe mogu se dodijeliti u manjem iznosu od traženog, a u najvišem iznosu do 10.000,00 EUR/ 75.345,00 HRK.  
 
VI.
 
Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati troškovi:
 
rada organizatora programa izravno vezanih za provedbu programa (plaće ili honorari koordinatora, voditelja, producenata, umjetničkih voditelja i sl.) -  do 20% zatraženih  sredstava
honorara izvođača, umjetnika i drugih izvoditelja programa
puta izvoditelja programa (smještaj, dnevnice i prijevoz)
promocije, oglašavanja, marketinga i komunikacije s javnostima
administrativni i drugi troškovi (najam ureda, režijski troškovi, troškovi telefona, interneta, pošte, troškovi rada administratora, knjigovodstva i sl.) – do 5% zatraženih sredstava 
ostali troškovi izravno vezani za realizaciju programa 
 
VII.
 
U svrhu stručnog vrednovanja prijavljenih programa gradonačelnik će osnovati i imenovati Povjerenstvo.
 
VIII.
 
Predloženi programi će se procjenjivati kroz četiri grupe kriterija:
 
a) Relevantnost programa
Usklađenost s ciljevima Javnog poziva
Usklađenost s posebnim prioritetom Javnog poziva
 
b) Kapaciteti i iskustva prijavitelja
Stručni i organizacijski kapaciteti prijavitelja
Iskustva prijavitelja u području Javnog poziva
 
c) Kvaliteta predloženog programa
Kvaliteta kulturno-umjetničkog sadržaja
Reference angažiranih umjetnika, izvođača i drugih izvoditelja aktivnosti 
Uloge partnera u programu (ako se program provodi u partnerstvu)
Kvaliteta i primjerenost aktivnosti promocije programa 
Razrađenost i provedivost plana aktivnosti
Dostupnost programa krajnjim korisnicima (cijena, pristupačnost prostora i sl.)
 
d) Kvaliteta prijave
Jasnoća prijavnice i popratne dokumentacije
Primjerenost, jasnoća i razrađenost troškovnika te njegova usklađenost s planom provedbe aktivnosti
 
IX.
 
Prijave se podnose 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.
 
Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-prijavnice koji je dostupan na službenim stranicama Grada Zagreba: www.zagreb.hr 
 
Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti obveznu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku: 
 
- detaljan opis programa – opis i plan provedbe aktivnosti, informacije o partnerima i njihovim ulogama, plan promocije programa, organizacijski tim, iskustva prijavitelja i druge važne informacije; 
- detaljan troškovnik;
- Izjavu o partnerstvu (ako se program provodi u partnerstvu) (Obrazac 1). 
 
Svaki prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv podnijeti najviše dvije prijave. Ukoliko jedan prijavitelj prijavi više od dva programa, prilikom vrednovanja uzet će se u obzir dvije prijave s ranijim vremenom zaprimanja. 
 
Neće se razmatrati prijave koje: 
- ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Javnim pozivom
- su nepotpune 
- nisu podnesene na propisani način odnosno u elektroničkom obliku (ePrijavnica) na odgovarajućem obrascu
 
Administrativnu provjeru prijava obavlja Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo (nadalje: Gradski ured).
 
X.
 
Na prijedlog Povjerenstva gradonačelnik utvrđuje Popis korisnika i programa kojima se odobravaju  financijska sredstva.
 
Popis korisnika i programa se objavljuje na službenim stranicama Grada Zagreba.
 
XI.
 
Prijavitelji mogu izjaviti prigovor putem Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Zagreb, Draškovićeva 25 (s naznakom: Prigovor na Javni poziv). 
Prigovor se podnosi u roku 8 dana od dana od dana dostave. 
 
Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave Popisa korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
 
XII.
 
S odabranim prijaviteljem sklopit će se Ugovor o financiranju.
 
Korisnik financijskih sredstava je dužan odobrena sredstva koristiti namjenski i u skladu s Ugovorom.
 
Korisnik financijskih sredstava dužan je Gradskom uredu dostaviti Izvješće na propisanom obrascu. 
XIII.
 
Korisnik financijskih sredstava je dužan u svim komunikacijskim aktivnostima istaknuti da je program sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
 
Grad Zagreb zadržava pravo predstavljanja financiranih programa u svojim komunikacijskim materijalima i javnim prezentacijama.
 
XIV.
 
Osobni podaci dostupni iz prijavnice i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog Javnog poziva.
 
Prijavom na Javni poziv prijavitelji su izričito suglasni da Grad Zagreb kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure Javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine: 42/18).
 
XV.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se u pozivnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: kultura.zajednica@zagreb.hr


Prijave se podnose putem poveznice https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2 

Korisničke upute za rad u modulu Ovlaštenja u javnom dijelu sustava ePrijavnice dostupne su ovdje.Popis svi gradski četvrti kao i prostora kojima upravljaju Vijeća gradski četvrti dostupan je na poveznici ovdje.
Popis ustanova kojima je Grad Zagreb osnivač/suosnivač može se pronaći na poveznici ovdje.
 
Poziv je otvoren do 03.06.2023.
 
 

Javni pozivi