clanak False

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba

24.05.2023.
Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17 i 3/21 - pročišćeni tekst, dalje u tekstu: Odluka) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, upućuje
 
                                                                                            JAVNI POZIV
                                          za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
                                                                         Savjeta mladih Grada Zagreba
 
Savjet mladih Grada Zagreba savjetodavno je tijelo Grada Zagreba koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu. Mladi, u smislu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba, osobe su s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zagreba koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.
 
Savjet mladih ima petnaest članova.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na tri godine.
Člana Savjeta, kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje njegov zamjenik, pri čemu ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.
 
Pozivaju se: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zagreba.
 
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku i moraju biti obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu koji su važni za odlučivanje o izboru (aktivnosti kod predlagatelja i sl.) te osnovnih podataka o predlagatelju. Prilikom isticanja kandidature za člana predlagatelji su dužni predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dva kandidata za članove i dva kandidata za njihove zamjenike. Uz kandidaturu se obvezno dostavlja i motivacijsko pismo kandidatkinje/kandidata.
           
Kandidatura se podnosi na propisanom obrascu Prijavnice za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zagreba koji je sastavni dio Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba i koji se objavljuje uz ovaj javni poziv te se dostavlja na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, uz naznaku: Kandidatura za izbor člana/zamjenika člana Savjeta mladih Grada Zagreba.
 
Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti i popis najmanje 50 mladih, koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB. Popis mladih neformalne skupine mladih koja ističe kandidaturu za članove Savjeta mladih Grada Zagreba sastavni  je dio obrasca Prijavnice.
           
Rok za isticanje kandidatura je 15 dana od dana objave javnog poziva.
 
Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
 
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskoj skupštini Grada Zagreba te se objavljuju na web-stranici Grada Zagreba.
 
Gradska skupština Grada Zagreba na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.Prijavnica
 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave