clanak False

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2024. godinu

11.07.2023.
Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) Grad Zagreb objavljuje
 
JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA  ZA 2024. PODRUČJA JAVNIH POTREBA U KULTURI, PRIORITETI I CILJEVI  
I.
U proračunu Grada Zagreba osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Zagreb, radi ispunjenja sljedećih prioriteta i ciljeva:

Kvalitetna, raznolika i dostupna kulturna ponuda za različite dobne i društvene skupine
Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Zagreba
Stabilnost i razvoj kulturnog sektora grada Zagreba te kontinuitet programa 
Doprinos prezentaciji, popularizaciji i razvoju pojedine kulturno-umjetničke djelatnosti ili područja
Poticanje razvoja kulturnih navika, privlačenje novih publika i produbljenja odnosa s postojećom publikom
Poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te afirmacija hrvatskih i osobito zagrebačkih autorica i autora
Uključivanje i afirmacija mladih umjetnika i umjetnica
Poticanje kulturnog amaterizma i izravnog sudjelovanja građana u kreiranju kulturnih sadržaja
Poticanje povezivanja, suradnje i razmjene s drugim gradovima i promicanje zagrebačkog umjetničkog stvaralaštva i kulturnih praksi u Hrvatskoj i inozemstvu
Upoznavanje zagrebačke javnosti s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih gradova u Hrvatskoj i inozemstvu
Promicanje kulturne raznolikosti i uključivosti te zadovoljavanje kulturnih potreba različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina
Poticanje svih oblika dugotrajne suradnje između aktera kulturnog sektora (osobito između javnog i civilnog sektora), intersektorske suradnje te međugradske i međunarodne suradnje, uključivši i suradnju u sklopu EU projekata
II.
U Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2024., sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te ocjeni izvršenja dosadašnjih ugovorenih obveza korisnika prema Gradu Zagrebu, uvrstit će se jednokratni, jednogodišnji i višegodišnji programi i projekti iz sljedećih kulturnih djelatnosti i područja:

muzejska djelatnost
knjižnična i nakladnička djelatnost te književni programi 
audiovizualna (filmska) djelatnost
dramska (kazališna) i plesna umjetnost 
glazbena umjetnost 
vizualna (likovna) umjetnost
interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse
kulturno-umjetnički amaterizam 
međunarodna i međugradska suradnja i mobilnost  

U okviru Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2024. raspisat će se i posebni javni pozivi. 
III.
Putem ovog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2024. (nadalje: Javni poziv) ne mogu se financirati programske aktivnosti kojima je već u cijelosti odobreno financiranje iz javnih ili drugih izvora, uključujući i druge javne pozive Grada Zagreba.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI 
IV.
Pravo na podnošenje prijava na temelju ovog Javnog poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi čiji osnivač nije Grad Zagreb, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti.
 
Ako prijavitelj nije izvršio ugovorne obveze iz prethodne godine, njegova prijava neće se razmatrati.
 
POSTUPAK , UVJETI I KRITERIJI  ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA
V.
Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati prihvatljivi troškovi nastali provođenjem programa u vremenskom razdoblju naznačenom u e-prijavnici koji zadovoljavaju opće i/ili dodatne odnosno posebne kriterije.
 
Opći kriteriji:
1) RELEVANTNOST PROGRAMA
a) Usklađenost programa s ciljevima i prioritetima Javnog poziva
b) Umjetnička i/ili društvena relevantnost programa, uključujući relevantnost programa za Grad Zagreb
2) KVALITETA PROGRAMA
a) Kvaliteta predloženog kulturno-umjetničkog sadržaja, odnosno sadržajna vrijednost predloženog programa
b) Koncepcijska cjelovitost, koherentnost i utemeljenost
c) Autentičnost ili originalnost programa, njegova aktualnost te inventivnost u pristupu 
3) PRISTUP, DOSTUPNOST I VIDLJIVOST
a) Dostupnost programa krajnjim korisnicima (pristupačnost cijena, pristupačnost prostora, broj i mjesta izvedbi, distribuiranost izdanja i slično)
b) Primjerenost i kvaliteta plana promocije programa i komunikacija s javnošću, odnosno plana distribucije 
4) KVALITETA FINANCIJSKOG PLANA
a) Uravnoteženost plana i ravnomjerna distribucija troškova
b) Diversifikacija izvora financiranja (iskazani prihodi iz drugih izvora osim Grada Zagreba)
c) Primjerenost i jasnoća planiranih troškova (uključujući i jasan prikaz troškova za koje se potpora traži putem ovog Javnog poziva)
5) ISKUSTVA I REFERENCE 
a) Reference angažiranih umjetnika, autora, izvođača i drugih izvoditelja aktivnosti (osim za programe čiji je cilj afirmacija mlađih i/ili manje poznatih umjetnika i autora)
b) Stručni i organizacijski kapaciteti prijavitelja te relevantno iskustvo u djelatnosti odnosno području za koji se program prijavljuje
c) Odgovarajuće reference programskih voditelja, urednika, kustosa, selektora, članova žirija, članova savjeta galerija i sl. 
d) Kontinuitet kvalitete i profiliranosti programa (osim za nove programe)
6) KVALITETA PRIJAVE
a) Jasnoća prijavnice i popratne dokumentacije
b) Razrađenost i provedivost plana programskih aktivnosti
c) Razrađenost i primjerenost plana aktivnosti promocije programa 
d) Realnost, razrađenost i uravnoteženost financijskog plana te njegova usklađenost s planom aktivnosti
 
Posebni odnosno dodatni kriteriji za svaku djelatnost i područje navedeni su u Uputama za prijavitelje s posebnim odnosno dodatnim kriterijima za programe i projekte koji su sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupni su na poveznici ovdje.
 
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 
VI.
Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati sljedeći troškovi:
A. IZRAVNI TROŠKOVI PROGRAMA
a. Honorari autora, umjetnika, izvođača, umjetnički voditelji zborova, KUD-ova i sl. i drugih izvoditelja programa
b. Putni troškovi – troškovi smještaja, dnevnica i prijevoza
c. Ostali troškovi realizacije programa (materijali, usluga najma oprema i prostora za realizaciju programa i drugo) 
B. TROŠKOVI IZRAVNO VEZANI UZ PROGRAM
a. Troškovi promocije, oglašavanja, marketinga i komunikacije s javnošću 
b. Troškovi rada organizatora programa izravno vezanih za provedbu programa (udio plaće ili honorari koordinatora, voditelja, producenata, programskih umjetničkih voditelja festivala i sl.)
c. Troškovi prostora (troškovi najma, režijski troškovi, troškovi osiguranja, investicijskog održavanja i opremanja) za godišnje programe koji se odvijaju u prostorima otvorenim za javnost (galerije, izvedbene i kinoprikazivačke dvorane, klubovi i slično), za prijavitelje koji nisu javne ustanove, a korisnici su predmetnog prostora 
C. NEIZRAVNI TROŠKOVI PROGRAMA
a. Administrativni i drugi troškovi (najam ureda, režijski troškovi ureda, troškovi telefona, interneta, pošte, troškovi rada administratora, knjigovodstva i sl.) – do 7% zatraženih troškova
VII.
Za programe iz područja međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti financirat će se samo sljedeći troškovi:

Putni troškovi – troškovi smještaja, dnevnica i prijevoza
Honorari izvođača, umjetnika i drugih izvoditelja programa (samo za programe koji se putem razmjene odvijaju u Zagrebu i za EU projekte)
Troškovi promocije, oglašavanja, marketinga i komunikacije s javnošću (samo za programe koji se putem razmjene odvijaju u Zagrebu i za EU projekte)
Do 50% troška kotizacije (za programe sudjelovanja na međunarodnim skupovima, konferencijama i seminarima)
Ostali troškovi (za EU projekte)  

NAČIN PRIJAVE, ROKOVI, POSTUPAK OBJAVE REZULTATA 
VIII.
Rok za podnošenje prijava je 18. rujna 2023. u 16.00 sati.
 
Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-prijavnice (za svaku djelatnost i područje posebni obrazac e-prijavnice, a za međunarodnu i međugradsku suradnju i mobilnost te višegodišnje programe dodatni obrazac e-prijavnice unutar svake djelatnosti i područja) koje su dostupne na službenim stranicama Grad Zagreba: www.zagreb.hr
Prilikom popunjavanja obrasca e-prijavnice potrebno je učitati, odnosno pohraniti obvezne i ostale priloge u digitalnom obliku na hrvatskom jeziku.
Obvezni, dodani obvezni i ostali prilozi navedeni su u Uputama za prijavitelje s posebnim odnosno dodatnim kriterijima za programe i projekte koje su sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupni su na poveznici www.zagreb.hr.
 
Broj prijava jednog prijavitelja nije ograničen. 
 
Neće se razmatrati prijave koje:

ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Javnim pozivom
su nepotpune
nisu podnesene na propisani način odnosno u elektroničkom obliku na odgovarajućem obrascu (obrazac e-prijavnica)
se ne odnose na prihvatljive troškove  
IX.
Administrativnu provjeru prijava obavlja Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo (nadalje: Gradski ured).
Nakon administrativne provjere svih pristiglih prijava vezano uz propisane uvjete Javnog poziva, Gradski ured priprema materijale za kulturna vijeća koja stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte.
Davatelj financijskih sredstava može u slučaju transverzalnih i interdisciplinarnih projekata imenovati povjerenstvo.
Nakon provedenog postupka vrednovanja, kulturna vijeća, odnosno povjerenstva podnose gradonačelniku listu predloženih programa s predloženim iznosima za financiranje. 
X.
Na prijedlog kulturnih vijeća gradonačelnik utvrđuje popis korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva s predloženim iznosom financijske potpore.
Popis korisnika i programa s odobrenim iznosom financijskih sredstva objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba.

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIGOVORA
XI.
Prijavitelji mogu izjaviti prigovor putem Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Zagreb, Draškovićeva 25 (s naznakom: Prigovor na Javni poziv).
Prigovor se podnosi u roku 8 dana od dana dostave.
Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave Popisa korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
 
POSTUPAK UGOVARANJA, NAČIN KORIŠTENJA, NAČIN IZVJEŠTAVANJA, PRAĆENJA KORIŠTENJA SREDSTAVA, TE POSTUPANJE S PRIJAVAMA
XII.
S odabranim prijaviteljem sklopit će se ugovor o financiranju. 
Ugovor o financiranju obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za program ili projekt, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.
Ako je donesena odluka o višegodišnjem financiranju programa ili projekta, sklopit će se okvirni sporazum, a za svaku godinu posebni ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi davatelja sredstava i korisnika. 
Korisnik financijskih sredstava dužan je odobrena sredstva koristiti namjenski i u skladu s ugovorom.
Gradski ured će od korisnika sredstava zahtijevati podnošenje izvješća o potrošnji proračunskih sredstava te ima pravo poduzimati i druge radnje koje omogućuju učinkovit nadzor, uključujući i angažman vanjskih neovisnih stručnjaka. 
Korisnik financijskih sredstava dužan je Gradskom uredu dostaviti Izvješće na propisanom obrascu.
Ako korisnik sredstava nenamjenski koristi sredstva, ne izvrši program ili ne podnese propisana izvješća, dužan je vratiti primljena sredstva. Ako korisnik financijskih sredstava dostavi izvješća izvan ugovorenog roka ili dostavi nepotpuno izvješće, davatelj financijskih sredstava nije dužan podmiriti preostali dio ugovorenih sredstava.
Svi dokumenti u vezi s prijavom za financiranje programa putem ovog Javnog poziva bit će odloženi i čuvani u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraćaju predlagateljima.
 
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
XIII.
Osobni podaci dostupni iz prijavnice i tražene dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog Javnog poziva.
Prijavom na Javni poziv prijavitelji su izričito suglasni da Grad Zagreb kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure Javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).
 
ZAVRŠNE ODREDBE
XIV.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se u pozivnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: javnepotrebe@zagreb.hr

Prijave se podnose putem poveznice: https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2

Upute za prijavitelje s posebnim odnosno dodatnim kriterijima za programe i projekte dostupne su na poveznici ovdje.

Upute za prijavu programa i ispunjavanje prijavnice možete naći na poveznici ovdje.

Korisničke upute za rad u modulu Ovlaštenja u javnom dijelu sustava ePrijavnice možete naći na poveznici ovdje.
 

Javni pozivi