clanak False

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba

16.09.2019.
Obavijest - Javni poziv objavljen je u Večernjem listu 16. 9. 2019


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA

Odbor izbor i imenovanja
 
            Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine 169/04 i 37/08 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda) i članka 56. stavka 4. točke 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 – ispravak i 2/19), Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba upućuje
 
                                                                                   JAVNI POZIV
                                                        za podnošenje prijedloga kandidata za članove
                                                   Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba
 
            Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba (dalje u tekstu: Povjerenstvo) ima pet članova, a imenuje ih Gradska skupština Grada Zagreba iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava       pacijenata.
            Povjerenstvo se imenuje na mandat od četiri godine.
 
            Povjerenstvo djeluje pri Gradskom uredu za zdravstvo, a obavlja sljedeće poslove:
  • prati primjenu propisa na području Grada Zagreba koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
  • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Grada Zagreba,
  • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Grada Zagreba,
  • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
  • podnosi Gradskoj skupštini Grada Zagreba i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
  • obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
  • obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.
 
            Pozivaju se: građani, udruge, građanske inicijative i druge pravne osobe na području Grada Zagreba da podnesu prijedloge kandidata za članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.

 
Prijedlozi kandidata za članove Povjerenstva, podnose se na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Zagreba  (www.zagreb.hr) pod "NATJEČAJI / POZIVI / REZULTATI" i  pod "GRADSKA SKUPŠTINA – Javni pozivi i objave" a mogu se dobiti i u Stručnoj službi Gradske skupštine, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, i to:
  1. Prijedlog kandidata za člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba (Obrazac 1)
  2. Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (Obrazac 2).
 
Oba navedena obrasca kandidat za člana Povjerenstva obavezno vlastoručno potpisuje.
 
Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave ovog poziva.
            Prijedlozi se dostavljaju u pisarnicu Stručne službe Gradske skupštine (Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, 10 000 Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.
           
            Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.


   Obrazac 1 - Prijedlog kandidata za člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba

   Obrazac 2 - Izjava  o suglasnost (privoli) za prikupljanje i obradu osobnih podataka
 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave