clanak False

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba

03.10.2017.
3.10.2017.REPUBLIKA HRVATSKA
       GRAD ZAGREB
 GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za izbor i imenovanja
 
KLASA: 021-05/17-01/247
URBROJ: 251-01-06-17-45
Zagreb, 3. listopada 2017.
 
Na temelju članka 4. stavaka 9. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16 i 2/17), Odbor za izbor i imenovanja podnosi Gradskoj skupštini Grada Zagreba
 
 
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba
 
 
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Zagreba koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu.
Sadašnjim članovima Savjeta mladih mandat je istekao 15. srpnja 2017.
Postupak izbora članova Savjeta mladih pokrenula je Gradska skupština javnim pozivom koji je objavljen 2. rujna 2017. u Večernjem listu, Jutarnjem listu i na web-stranici Grada Zagreba. Rok za isticanje kandidatura bio je 15 dana od dana objave poziva, tj. 17. rujna 2017. Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09), kojim je propisano da rok istječe prvoga sljedećeg radnog dana kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad javnopravno tijelo ne radi, rok je istekao 18. rujna 2017.
 
Savjet mladih ima 15 članova.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na tri godine.
 
      Ovlašteni predlagatelji kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike jesu:
 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
 • učenička vijeća
 • studentski zborovi
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
 • neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih
 

 
Uvjeti za kandidate:
 • da imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života u trenutku podnošenja kandidature
 • prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu.
 
U skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba, na 6. Sjednici, 3. listopada 2017., razmotrio je pristigle kandidature te je obavio provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata.
 
U otvorenom roku pristigle su 32 kandidature od ovlaštenih predlagatelja i 2 kandidature od neovlaštenih predlagatelja, i to: Instituta za političko obrazovanje-udruga nije ciljano i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima, nego je usmjerena na opću populaciju te političke stranke Pokret za modernu Hrvatsku – prijedlog nije podnesen od pomlatka političke stranke.
 
Od ovlaštenih predlagatelja 28 kandidatura je važećih, a 4 su nevažeće. Nevažeće kandidature su:
 1. Hrvatske udruge za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti – prijedlog nije potpisala osoba ovlaštena za zastupanje u registru udruga jer je prema registru navedena udruga izvan mandata od 7. 2. 2016.
 2. Neformalna skupina mladih – predloženi kandidat i zamjenik kandidata nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba
 3. Studentski katolički centar Palma – predloženi zamjenik kandidata  ne ispunjava propisane uvjete jer nema prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba u trenutku podnošenja kandidature (boravište u Gradu Zagrebu prijavljeno 29. 9. 2017.)
 4. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata - prijava podnesena nakon proteka roka za isticanje kandidatura (prijava predana pošti u 13.50 sati, 19. 9. 2017.).
 
 
Ostale kandidature su važeće te svi predloženi kandidati ispunjavaju formalne uvjete za izbor za člana, odnosno zamjenika člana Savjeta mladih.
   
 
 
 
PREDSJEDNICA ODBORA
 
mr. sc. Milana Vuković Runjić, prof.
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave