clanak False

Povjerenstvo za razmatranje ponuda s iskazanim interesom radi zakupa objekata javne i društvene-predškolske namjene ili zakupa poslovnih objekata za namjenu dječjeg vrtića na području Grada Zagreba, za potrebe proširenja kapaciteta ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu

06.10.2022.
Povjerenstvo za razmatranje ponuda s iskazanim interesom radi zakupa objekata javne i društvene-predškolske namjene ili zakupa poslovnih objekata
za namjenu dječjeg vrtića na području Grada Zagreba, za potrebe proširenja
kapaciteta ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu
(6.10.2022.)
 
- za predsjednika:
Ivana Cvetek
 
- za članove:
Vanda Ritz,
Mihaela Adamović,
Martina Glasnović,
Dubravka Vuletić,
Patrik Mićanović,
Darinka Lakuš.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba