clanak False

Povjerenstvo za predlaganje prodaje na javnoj dražbi odnosno recikliranja vozila koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s površina javne namjene

18.09.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
predlaganje prodaje
na javnoj dražbi
odnosno
recikliranja vozila
koja se ne koriste u
prometu ili su uklonjena
s površina javne namjene

(18.9.2019.)
 
-novi mandat: izmjena 30.12.2021.
 
- za predsjednika:
Vibor Videc,
 
- za članove:
Davor Milas,
Saša Milošević,
Ivan Brzović,
Mladen Vidmar.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba