clanak False

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJELOVITE OBNOVE ZGRADE UPRAVE - TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 15

15.12.2023.

Dana 15.12.2023. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave - POSTUPCI OBNOVE za predmet nabave:
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJELOVITE OBNOVE ZGRADE GRADSKE UPRAVE - TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 15


https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8385421

Javna nabava - postupci obnove