clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost

02.03.2022.

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost obavlja poslove koji se odnose na: usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju i informiranje građana, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradskih četvrti koji se odnosi na javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, pripremu, sazivanje i održavanje sjednica te rad vijeća i predsjednika vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, vođenje evidencije o njihovom radu, financijsko i materijalno poslovanje, održavanje objekata mjesne samouprave, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, poslove planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite, obrane, zaštite od požara, ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih akata, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

- Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (7/095/1728/20)
- Odluka o osnivanju mjesnih odbora (7/0912/104/135/1728/204/215/21 - ispr.)
- Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora (8/0911/147/17, 21/21)
- Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (4/135/177/172/1928/208/2110/21 - pročišćeni tekst)
- Odluka o financiranju mjesne samouprave (21/1623/1620/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava (11/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava (11/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad (12/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Podsljeme (12/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever (12/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak (14/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Sesvete (14/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Brezovica (15/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Donji grad (15/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok (15/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Stenjevec (15/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug (15/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Trnje (15/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Črnomerec (16/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče (16/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Maksimir (20/18)
- Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak (20/18)
- Pravila Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad (4/1712/18)
- Pravila Gradske četvrti Donji grad (7/1715/18)
- Pravila Gradske četvrti Trnje (7/1715/18)
- Pravila Gradske četvrti Donja Dubrava (8/1711/18)
- Pravila Gradske četvrti Stenjevec (8/1715/18)
- Pravila Gradske četvrti Črnomerec (9/1717/18)
- Pravila Gradske četvrti Gornja Dubrava (9/1711/18)
- Pravila Gradske četvrti Novi Zagreb - istok (9/1715/18)
Pravila Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak (9/1714/18)
- Pravila Gradske četvrti Podsljeme (9/1712/18)
- Pravila Gradske četvrti Podsused - Vrapče (9/1716/18)
- Pravila Gradske četvrti Trešnjevka - jug (9/1712/18)
- Pravila Gradske četvrti Trešnjevka - sjever (9/1712/18)
- Pravila Gradske četvrti Brezovica (10/1715/18)
- Pravila Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak (11/1720/18)
- Pravila Gradske četvrti Sesvete (11/1714/18)
- Pravila Gradske četvrti Maksimir (12/1715/18)
- Zaključak o utvrđivanju broja članova vijeća gradskih četvrti i broja članova vijeća mjesnih odbora koji se biraju na izborima 17. svibnja 2009. (9/09)
- Zaključak o prostorima mjesne samouprave (8/171/183/1913/1914/1918/1922/1911/2028/21)
- Odluka o načinu postupanja na nestabilnim padinama na zemljištu u privatnom vlasništvu (21/14)
- Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba (17/17)
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju zapovjedništava civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba (19/17)
Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (11/18)
Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba (11/18)
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (6/20)
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2024. (34/20)
- Plan djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba (16/19)
- Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2022. (29/21)
- Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2022. godinu (29/21)
- Program financiranja udruga iz područja sustava civilne zaštite u 2022. (31/21)
- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb za 2022. (31/21)
- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (6/19)
- Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2022. (29/21)
- Zaključak (Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d.) (1/20)
- Zaključak o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (18/1719/175/1814/1818/196/207/207/207/208/2030/2032/2033/207/2110/2116/2118/2122/2126/21, 3/225/22)
Zaključak o osnivanju stožera civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba (21/17)
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (18/17)